Poland

Biden: Mam nadzieję, że za rok wrócimy do normalności

Joe Biden wyrazi³ przekonanie, ¿e USA bêd¹ dysponowaæ liczb¹ szczepionek pozwalaj¹cych na wyszczepienie wszystkich doros³ych mieszkañców kraju do maja.

To efekt porozumienia miêdzy koncernem Johnson&Johnson, producentem szczepionki na COVID-19 dopuszczonej w³aœnie do u¿ycia w USA, a koncernem Merck&Co, które ma umo¿liwiæ przyspieszenie dostarczenia w³adzom USA 100 mln dawek szczepionki na COVID-19.

- Jedn¹ z rzeczy, których dowiedzia³em siê obejmuj¹c urz¹d, by³o to, ¿e Johnson&Johnson odstaje w wytwarzaniu i produkcji - powiedzia³ Biden. - Wiêc moja ekipa pracowa³a ciê¿ko, by przyspieszyæ ich wysi³ki - doda³.

Prezydent USA poinformowa³, ¿e jego administracja skorzysta³a z Ustawy o Produkcji na rzecz Obronnoœci (Defense Production Act), aby wyposa¿yæ dwa zak³ady Merck&Co w sprzêt, który pozwoli na rozpoczêcie wytwarzania w nich szczepionek Johnson&Johnson.

Biden doda³, ¿e zak³ady ju¿ produkuj¹ce szczepionkê Johnson&Johnson maj¹ od teraz wytwarzaæ j¹ 24 godziny na dobê przez 7 dni w tygodniu.

Prezydent USA wyrazi³ nadziejê, ¿e "o tej samej porze za rok" USA wróc¹ do normalnoœci.

- To zale¿y od tego, czy ludzie nadal bêd¹ zachowywaæ siê m¹drze i rozumieæ, ¿e wci¹¿ mo¿emy ponieœæ znacz¹ce straty - zaznaczy³.

Football news:

Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League
Fans turned to Agnelli with criticism of the reform of the Champions League: You will only increase the gap between the rich and the rest in the expectation that fans will sacrifice time and money
If you put a judge, Hitler and Napoleon, and give me two bullets, I would put both of them in the judge. The coach of the student league conquered the English-language Internet
Real Madrid expects Ramos to leave. The club thinks it has a better offer (Cadena SER)