Poland

Biznes wymaga ustnych kontraktów

Adobe Stock

Umowa ustna miêdzy przedsiêbiorcami powinna regulowaæ wszystkie niezbêdne elementy stosunku prawnego. Jej zawarcie i warunki warto potwierdziæ na piœmie lub w formie dokumentowej.

Umowy ustne zawierane przez przedsiêbiorców, poza œciœle okreœlonymi przez prawo przypadkami, s¹ wa¿ne i skuteczne. Zgodnie z zasad¹ wyra¿on¹ w art. 3531 kodeksu cywilnego strony umowy maj¹ mo¿liwoœæ decydowania o formie jej zawarcia przy zastrze¿eniu, ¿e wybrana forma nie spowoduje naruszenia natury stosunku prawnego, ustawy lub zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.

Podobnie dopuszczaln¹ form¹ bêdzie konkludentne (dorozumiane) zawarcie umowy, np. umowy o pracê poprzez dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy.

Umowa ustna, tak jak ka¿da umowa w innej formie, powinna regulowaæ wszystkie niezbêdne elementy danego stosunku prawnego.

Czytaj tak¿e:

Aneta £azarska: Czy przedsiêbiorcom potrzebny jest kodeks cywilny

Dla zabezpieczenia obrotu prawnego ustawodawca zastrzega szczególne formy umów dla uregulowania niektórych stosunków prawnych. W kodeksie cywilnym wymieniono nastêpuj¹ce formy, od których uzale¿niona mo¿e byæ wa¿noœæ czynnoœci prawnej:

- zwyk³a ...

Football news:

Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs
Alba-player of the match Spain - Poland. He has 1 selection and 83 accurate passes