Poland

„Boże ciało” raz jeszcze

materia³y prasowe

Film Jana Komasy znalaz³ siê wœród szeœciu tytu³ów nominowanych do Nagrody Europejskich Uniwersytetów

Konkurentami „Bo¿ego cia³a” bêd¹: „Another Round” Thomasa Vinterberga (Szwecja), „Berlin Alexanderplatz” Burhana Qurbaniego (Nimcy), „Saudi Runaway” Susanne Reginy Meures (Szwajcaria) oraz „Slalom” Charlene Favier (Francja).

Nagroda europejskich studentów jest przyznawana od piêciu lat. Od ubieg³ego roku zosta³a w³¹czona w system Europejskich Nagród Filmowych. Proces selekcji i wyboru laureata jest koordynowany przez Europejsk¹ Akademiê Filmow¹ oraz festiwal w Hamburgu. W tym roku wszystko odbêdzie siê on line. Przedstawiciele 25 uniwersytetów z 25 krajów bêd¹ przez trzy dni dyskutowaæ na zoomie. Polskê reprezentuje tu delegat z Uniwersytetu £ódzkiego.

W ubieg³ych latach nagrodê studenck¹ zdoby³y: „Portret kobiety w ogniu” Celine Sciammy, „Szczêœliwy Lazzaro” Alice Rohrwacher, „Serce z kamienia” Gudmundura Arnara Gundmundssona i „Ja, Daniel Blake” Kena Loacha. Tegoroczny laureat  zostanie og³oszony 10 grudnia, podczas wydarzeñ „EFA at Eight” towarzysz¹cych Europejskiej Nagrodzie Filmowej. 

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option