Poland

Brytyjski szczep bardziej zabójczy? Rząd nie jest pewien, o ile

Matt Hancock, minister zdrowia Wielkiej Brytanii

Matt Hancock, minister zdrowia Wielkiej Brytanii

AFP

Brytyjski rz¹d z³agodzi³ w niedzielê twierdzenie o tym, ¿e zmutowany szczep koronawirusa, odkryty po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, jest bardziej zabójczy, ni¿ poprzednie warianty.

Minister zdrowia Matt Hancock powiedzia³ w niedzielê, ¿e rz¹d „nie jest do koñca pewien”, o ile bardziej œmiercionoœny jest szczep, znany jako B.1.1.7.

- Naukowcy uwa¿aj¹, ¿e mo¿e to byæ bardziej œmiercionoœne... nie jesteœmy do koñca pewni, o ile bardziej œmiercionoœne - powiedzia³ Hancock w rozmowie z agencj¹ prasow¹ Press Association.

Hancock doda³ jednak, ¿e brytyjscy naukowcy z pewnoœci¹ ustalili ju¿, i¿ mutacja, któr¹ po raz pierwszy odkryto w po³udniowo-wschodniej Anglii, ³atwiej siê rozprzestrzenia.

Premier Boris Johnson powiedzia³ w pi¹tek, ¿e istniej¹ dowody na to, i¿ nowy wariant jest bardziej zabójczy ni¿ ten, który dominowa³ do tej pory. By³y to pierwsze takie s³owa ze strony urzêdnika wysokiego szczebla.

Dowiedz siê wiêcej: Johnson: Dane wskazuj¹, ¿e „brytyjski wariant” koronawirusa mo¿e byæ bardziej œmiertelny

Jonathan Van-Tam, zastêpca naczelnego lekarza Anglii, wezwa³ tymczasem osoby zaszczepione przeciw Covid-19 o przestrzeganie obostrzeñ, zwi¹zanych z pandemi¹, poniewa¿ nadal mog¹ przekazywaæ wirusa innym.

W Wielkiej Brytanii zaszczepiono dot¹d prawie 6 mln osób z 66 milionów mieszkañców.

W rozmowie ze Sky News Hancock ostrzeg³ równie¿, ¿e Anglia jest „bardzo daleko, bardzo daleko” od zniesienia obostrzeñ, poniewa¿ liczba przypadków pozostaje „niewiarygodnie wysoka”.

Football news:

Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals