Poland

Burzliwa środa na rynku ropy

NYMEX/Bloomberg News

W œrodê czarne z³oto podro¿a³o do blisko 70 dolarów za bary³kê po publikacji raportu Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). Cena by³aby wy¿sza, gdyby nie najnowsze wieœci z USA.

IEA obni¿y³a swoj¹ poprzedni¹ prognozê globalnego popytu na „czarne z³oto” w 2021 roku i obecnie oczekuje wzrostu o 5,4 mln bary³ek dziennie w ujêciu rocznym czyli o 270 tys. bary³ek dziennie mniej ni¿ w poprzednim raporcie.

Pogorszenie prognozy wynika miêdzy innymi ze s³abszej ni¿ oczekiwano konsumpcji ropy w Stanach Zjednoczonych i Europie w I kwartale. A tak¿e z sytuacji w Indiach, która oznacza du¿o ni¿sze zapotrzebowanie na surowiec, ani¿eli prognozowano przed wybuchem nowej fali pandemii. Porozumienie OPEC + wykona³o swoje zobowi¹zania ograniczenia wydobycia w 114 procentach.

„Perspektywy wzrostu popytu pozostaj¹ niepewne. Jednak agencja spodziewa siê silnego odbicia wzrostu popytu w drugiej po³owie roku” – powiedzia³ Toril Bosoni, szef rynków i przemys³u naftowego w IEA dla agencji Bloomberg.

Na cenê ropy wp³ywa pozytywna prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej opublikowana tak¿e w œrodê. KE oczekuje, ¿e cena bary³ki ropy marki Brent w 2021 r kosztowaæ bêdzie 63,9 dolarów zamiast 54,7 dolarów, jak oczekiwano zim¹. W przysz³ym roku œrednia cena spadnie do 61,6 dolarów.

Bloomberg

Rozpêdzaj¹ce siê od œrody rana ceny surowca dosz³yby zapewne do ponad 70 dolarów za bary³kê, gdyby nie wieœci w USA, które ukaza³y siê w œrodê wieczorem. Brent podro¿a³a wiêc o 1,56 proc. – do 69,62 dolarów, a amerykañska WTI – o 1,64 proc., do 66,35 dolara za bary³kê.

Wed³ug departamentu energii Stanów Zjednoczonych, komercyjne rezerwy ropy naftowej w kraju na tydzieñ do 7 maja, z wy³¹czeniem rezerwy strategicznej, zmniejszy³y siê tylko o 0,4 mln bary³ek zamiast oczekiwanych 2,8 mln bary³ek. Tym samym rezerwy wynios³y 484,7 mln bary³ek.

Wydobycie ropy naftowej w USA zwiêkszy³o siê o 100 tys. bary³ek dziennie w ci¹gu tygodnia i wynios³o 11 mln bary³ek dziennie. Jednoczeœnie zapasy benzyn nieoczekiwanie te¿ siê zwiêkszy³y, choæ przewidywano ich spadek, a zapasy destylatów spad³y bardziej ni¿ przewidywano.

/Bloomberg

Wszystko to jednak dane sprzed pi¹tkowego cyberataku na najwiêkszy naftoci¹g Colonial Pipe. Tutaj sytuacji jest na tyle powa¿na, ¿e w 19 stanach wprowadzono stan wyj¹tkowy, co skutkowa³o panik¹ i wykupywaniem paliw. W œrodê ponad tysi¹c stacji benzynowych zosta³o zamkniêtych z powodu braku paliw. Bia³y Dom poluzowa³ przepisy i normy tak, by poszczególne stany mog³y same kupowaæ potrzebne paliwa z ró¿nych Ÿróde³.

Football news:

Lewandowski about 1:1 with Spain: Our plan worked. Poland will not be the favorite in the game against Sweden
Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs