Poland

Cała turystyka objęta tarczą 6.0… ale tylko na kilka godzin

Wszystkie grupy zawodów zwi¹zanych z turystyk¹ znalaz³y siê w wyniku poprawek uchwalonych  przez senatorów opozycji do tarczy antykryzysowej 6.0. Prawdopodobnie jedynie na kilka godzin, wszystko bowiem wskazuje, ¿e po po³udniu Sejm je odrzuci.

Senat zebra³ siê rano, aby przeg³osowaæ poprawki wniesione do „ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. To tak zwana tarcza 6.0. Przewiduje pomoc dla bran¿ us³ugowych dotkniêtych czêœciowym lockdownem wprowadzonym przez rz¹d na listopad.

Korzystaj¹c z okazji, ¿e ustawa uchwalona przez Sejm 19 listopada trafi³a do Senatu, senatorowie postanowili rozszerzyæ jej dzia³anie na inne grupy zawodowe, poszkodowane w wyniku kryzysu wywo³anego pandemi¹. Podczas posiedzeñ po³¹czonych komisji gospodarki narodowej i innowacyjnoœci oraz rodziny, polityki senioralnej, dopisali do listy beneficjentów kilkadziesi¹t PKD, w tym komplet PKD kojarzonych z turystyk¹. W ten sposób „przyznali” pomoc za listopad organizatorom turystyki, hotelarzom, przedsiêbiorcom prowadz¹cym inne ni¿ hotele obiekty noclegowe, transportowi autokarowemu, pilotom i przewodnikom turystycznym, agentom turystycznym.

W sumie senatorowie zg³osili 490 poprawek do ustawy, z których trzy póŸniej wycofali. Senat pogrupowa³ je i odby³ dzisiaj rano 139 g³osowañ. Poprawki rekomendowane przez komisje przesz³y.

Przeciwny takiemu rozszerzaniu pomocy, a co za tym idzie powiêkszania wydatków pañstwa, jest rz¹d. A to oznacza, ¿e kiedy ustawa wróci do Sejmu, poprawki opozycji zostan¹ prawdopodobnie odrzucone przez pos³ów Zjednoczonej Prawicy.

Sejm obraduje od wczoraj. Ustawa powêdruje do niego jeszcze dzisiaj i jeszcze dzisiaj izba siê ni¹ ma zaj¹æ. Najpierw poprawki Senatu oceni¹ pos³owie w komisji polityki spo³ecznej i rodziny, a potem ustawa trafi na posiedzenie plenarne, podczas którego pos³owie ostatecznie rozstrzygn¹, które poprawki zostawiæ, a które odrzuciæ. W porz¹dku obrad izby jest to punkt zaplanowany na dzisiaj jako ostatni.

Wczeœniej, jeszcze podczas pierwszego czytania, w tej samej ustawie senatorowie w ramach poprawki zgodzili siê na dodanie trzymiesiêcznej pomocy organizatorom turystyki i agentom sprzedaj¹cym bilety lotnicze, akredytowanym przez IATA. By³a to poprawka przygotowana przez rz¹d, a chodzi³o w niej o uzupe³nienie poprzedniej ustawy, nazywanej pomoc¹ dla turystyki lub tarcz¹ 5.0. Wiêcej o tym pisaliœmy w materiale „Zaleg³e postojowe i ZUS dla touroperatorów uchwalone. ZapowiedŸ dalszej pomocy dla turystyki”. Ten zapis, jako popierany przez rz¹d, raczej nie jest zagro¿ony cofniêciem w Sejmie.

Football news:

Shalimov about Miranchuk: Atalanta is an ideal team for him. Don't go anywhere
Agent about Wendel in Zenit: A risky deal, may not be justified
Shevchenko about Ukraine at Euro 2020: Goal-minimum-exit from the group
Tottenham are Interested in Southampton's top scorer Ings. He has 7 goals in 13 Premier League games
Midfielder Loko Berkovskiy focuses on de Bruyne: I give passes more often, I don't hit many goals, but I draw conclusions
Ex-coach Genoa Nicola took charge of Torino
Lampard on 8th place Chelsea: I can handle the pressure