Poland

Chińczycy nałożyli gigantyczne cła na australijskie wina

Australijskie wina

AFP

Nawet do 212 proc. bêd¹ wynosiæ nowe, zaporowe c³a na sprowadzane z Australii do Chin wina. Australia zapowiada odpowiedŸ na dzia³ania Pekinu.

To kolejna ods³ona sporu miêdzy Pekinem a Canberr¹.

Nowe stawki celne – wynosz¹ce od 107,1 proc. do 212,1 proc. - obowi¹zuj¹ od soboty 28 listopada i dotycz¹ wszystkich rodzajów australijskiego wina, które jest bardzo popularne w Chinach. Dla australijskich winiarzy nowe c³a to powa¿ny problem, poniewa¿ a¿ 39 proc. eksportu produktów winiarskich z Australii trafia do Chin. Rynek wina jest wyceniany na 2,9 mld dolarów australijskich rocznie.

Oficjaln¹ przyczyn¹ na³o¿enia ce³ na australijskie wina, s¹ du¿e straty chiñskich producentów, którzy nie mog¹ konkurowaæ z tañszymi produktami z Chin. Pekin nazywa c³a antydumpingowymi i poinformowa³, ¿e wprowadzi³ je na wniosek Stowarzyszenia Chiñskich Producentów Wina (CWIA). Poinformowano te¿, ¿e obecne c³a s¹ „wstêpne" i „tymczasowe".

Jednak zdaniem australijskich mediów c³a s¹ "odpowiedzi¹" Pekinu na dzia³ania dyplomatyczne Canberry, która od kilku miesiêcy apeluje o miêdzynarodowe œledztwo w sprawie przyczyn pandemii COVID-19, która zaczê³a siê w chiñskiej prowincji Wuhan.

Na pocz¹tku listopada chiñski rz¹dowy dziennik „Global Times" napisa³, ¿e Pekin rozwa¿a c³a o wartoœci 5-6 mld dolarów rocznie. Zaraz po publikacji artyku³u w³adze chiñskie wstrzyma³y import drewna w australijskiego stanu Queensland, twierdz¹c, ¿e wykry³y w niektórych partiach groŸne szkodniki. Natomiast na importowany z Australii jêczmieñ na³o¿y³y c³a w wysokoœci 80 procent. Dla australijskich rolników to powa¿ny cios, poniewa¿ Chiny s¹ najwiêkszym importerem tego zbo¿a, trafia³o tam a¿ 70 proc. rocznej produkcji.

Teraz Australia obawia siê, ¿e Chiny zechc¹ utrudniaæ eksport australijskiego wêgla, którego Australia jest jego najwiêkszym œwiatowym eksporterem, miedzi, cukry oraz homarów, których a¿ 90 proc. trafia na rynek chiñski. Rocznie eksport wêgla przynosi Australii 53 mld dolarów, znaczna czêœæ eksportu trafia do Chin.

Football news:

Barcelona will not let go in January. The goalkeeper is Interesting to Arsenal
At the beginning of the Atalanta more goals than matches in the start. We explain how he and Gasperini get used to each other
Ex - Liverpool defender Flanagan is close to a move to Poland's Jagiellonia
Rodgers on 2-0 with Southampton: Should have scored more. Leicester are 2nd in the Premier League
Real Madrid may call up Castilla's top scorer Hugo Duro due to Jovic's departure
Covid at Ruiz's. The midfielder will not play for Napoli against Juve in the Italian Super Cup
Lampard on Hudson-Odoi: Callum is in great shape and will definitely get playing time