Poland

Ciastoń na Powązkach zaburza moralny drogowskaz

Fotorzepa, Bart³omiej Zborowski

Pochowanie gen. W³adys³awa Ciastonia na Pow¹zkach zaburza ocenê PRL.

Ciastoñ by³ g³ównym podejrzanym o kierownicze sprawstwo w zabójstwie ks. Jerzego Popie³uszki.  Jednak w 1984 r. wyniku interwencji najwy¿szych  w³adz PRL jego sprawê wy³¹czono z procesu toruñskiego, a on sam zosta³ uniewinniony.

Za to ju¿ w 2019 r., jako jeden z nielicznych przedstawicieli komunistycznego re¿imu us³ysza³  prawomocny wyrok dwóch lat wiêzienia za represjonowanie  opozycjonistów, co stanowi³o zbrodniê przeciwko ludzkoœci i zbrodniê komunistyczn¹.

Czytaj te¿:

By³ego szefa PRL-owskiej bezpieki pochowano na Pow¹zkach

Ciastoñ  ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³ s³u¿bie w organach bezpieczeñstwa PRL, które wszelkimi metodami, najbardziej plugawymi, t³amsi³y  jakiekolwiek zal¹¿ki wolnoœci. Na kartach polskiej historii zapisa³  siê zdecydowanie Ÿle.

Pochowanie genera³a na Pow¹zkach Wojskowych, które w wolnej Polsce mia³ byæ symbolicznym miejscem spoczynku ludzi  zas³u¿onych, w tym  walcz¹cych o niepodleg³oœæ, demokracjê, godzi w   porz¹dek moralny. Dobro, heroizm, cnota s¹ w nim upamiêtniane, a z³o, nikczemnoœæ i zdrada l¹duj¹ na œmietniku historii. Zgoda w³adz Warszawy na pochówek na Pow¹zkach stawia œwiat wartoœci na g³owie, bo okazuje siê, ¿e w miejscu dla Polaków symbolicznym  na pochówek zas³uguje ka¿dy tak samo, niewa¿ne, czy by³ ofiar¹, bohaterem czy katem.

Gen. Ciastoñ nie powinien byæ wpuszczony na Pow¹zki z zemsty, chêci rozliczenia, bo deptanie grobów jest obce naszej chrzeœcijañskiej cywilizacji. Tu chodzi o  moralny drogowskaz, szczególnie dla m³odych ludzi, nowych pokoleñ, które ju¿ teraz maj¹ problemy z ocen¹ naszej historii. Genera³ na Pow¹zkach jeszcze bardziej  odbiór i ocenê historii PRL zaburza.

Gubimy w tym relatywizmie moralnym kompas, który  pozwala odró¿niaæ to, co w PRL by³o dobre, a co z³e, co szlachetne, a co nikczemne.

Football news:

Diego Costa can move to Besiktas. He is offered 3 million euros a year and 2 million for signing
Richard Dunn: Diash is young, but he has a special aura around him. He will be able to claim the captaincy at City
Rafael Benitez: Working at Everton is a chance to show that I want and can compete with anyone
Davide Calabria: It's even better if no one believes in Milan. Our goal is to add
Lyon made a request to Chelsea for Emerson. The defender of the Italian national team is Interesting to Inter and Napoli
Lewandowski trained on the weekend to get in shape before the start of the season
I'm Cristiano Ronaldo and I only send the ball into the net. The forward refused the crossbar challenge in Real Madrid