Poland

Ciężka koszulka z orłem

Robert Lewandowski po meczu ze S³owacj¹

PAP/EPA, Kirill KUDRYAV

Ten turniej to szansa, ¿eby Robert Lewandowski wreszcie zosta³ dla dru¿yny narodowej kimœ wiêcej ni¿ królem eliminacji. Tylko wtedy usi¹dzie przy jednym stole z Cristiano Ronaldo.

Kapitan reprezentacji Polski w pierwszym meczu turnieju nie przypomina³ wirtuoza, który nieustannie przesuwa granice, a kilka tygodni wczeœniej pobi³ rekord Bundesligi. Pope³nia³ b³êdy, podejmowa³ z³e decyzje i w ogóle nie przypomina³ ch³odnego cyborga, którego znamy z meczów Bayernu Monachium. Niewiele wychodzi³o mu, kiedy by³ przy pi³ce, a jeszcze mniej, gdy jej nie mia³. Moglibyœmy napisaæ, ¿e milcza³ przez ca³y mecz, gdyby nie to, ¿e czêsto gestykulowa³, a po golu Milana Skriniara wda³ siê z dyskusjê z Bartoszem Bereszyñskim.

Francuska „L'Equipe" oceni³a, ¿e by³ jednym z najs³abszych na boisku, a wed³ug „Guardiana" jego najlepsz¹ akcj¹ by³ wygrany pojedynek g³ówkowy w obronie. „Bild" napisa³, ¿e mecz ze S³owakami by³ dla Lewandowskiego pocz¹tkiem bankructwa.

Paulo Sousa, zaczynaj¹c pracê z Polakami, zapowiada³, ¿e jednym z g³ównych celów dru¿yny bêdzie karmienie napastników. Trudno napisaæ, ¿e w poniedzia³ek bufet Lewandowskiego by³ pusty, skoro mia³ 37 kontaktów z pi³k¹ i odda³ piêæ strza³ów. Kapitan na stadionie w Sankt Petersburgu nie by³ jednak sob¹. Wygra³ tylko po³owê pojedynków, mia³ 10 strat.

Lewandowski ju¿ na pocz¹tku spotkania wymieni³ pi³kê z Piotrem Zieliñskim i próbowa³ uderzaæ z linii pola karnego. Nietrudno sobie wyobraziæ, ¿e w szczycie formy ju¿ wtedy otworzy³by wynik meczu.

Zdoby³ dla dru¿yny narodowej 66 bramek, ale tylko dwie podczas najwa¿niejszych turniejów: z Grekami (Euro 2012) i Portugalczykami (Euro 2016). Potrzebowa³ do tego 37 strza³ów. To pokazuje, ¿e kiedy koszulka z or³em na piersi wa¿y najwiêcej, Lewandowski gaœnie. Wiadomo, ¿e zwykle musi radziæ sobie z opiek¹ kilku rywali, ale to tylko czêœæ prawdy, skoro w eliminacjach bywa królem.

Cristiano Ronaldo zapewnia kolegom komfort, bo kiedy dru¿yna przegra, ciêgi zbiera gwiazdor. Sytuacja w Polsce wygl¹da inaczej. Niepowodzenie spychamy na barki innych, a kapitana – jako tego odciêtego od podañ – rozgrzeszamy. Nie zawsze s³usznie.

Lewandowski podczas ubieg³orocznego wywiadu dla „France Football" mówi³, ¿e jeszcze nie siedzi z Leo Messim i Ronaldo przy jednym stole, mo¿e jednak ich zaprosiæ do swojego. Ale jeœli nie odniesie sukcesu tak¿e w barwach narodowych, to nie bêdzie rozmowa partnerska. Meczami klubowymi mo¿na wznieœæ sobie pomnik, ale legendami zostaj¹ tylko bohaterowie reprezentacji.

Tegoroczny turniej to byæ mo¿e ostatnia szansa, by Lewandowski t¹ legend¹ zosta³, jak Zbigniew Boniek czy Kazimierz Deyna.

Gwiazdor Bayernu nie ma w dru¿ynie tak wybitnych partnerów jak Ronaldo, ale te¿ nie maszeruje sam. Gra z prawdopodobnie najbardziej utalentowanym pokoleniem od dziesiêcioleci, ale razem niczego jeszcze nie osi¹gnêli.

Polacy dzieñ po meczu ze S³owakami trenowali w Gdañsku, a zajêcia z trybun obejrzeli kibice. Tym razem pi³karze podziêkowali im za doping, a fani wsparli zawodników brawami. Lewandowski przy linii bocznej uci¹³ sobie pogawêdkê z Boñkiem.

– Kibice s¹ z nami na dobre i na z³e. Mogê tylko przeprosiæ w imieniu ca³ej dru¿yny, ¿e nie podeszliœmy do fanów w Sankt Petersburgu – mówi³ Karol Linetty. – Ka¿dy z nas po meczu wiedzia³, co zrobi³ Ÿle. Powinniœmy w niektórych sytuacjach lepiej siê zachowaæ. Musimy teraz przygotowaæ siê na spotkanie z Hiszpani¹.

Polacy do Sewilli polec¹ w pi¹tek. Sobotni mecz z Hiszpani¹ rozpocznie siê o godzinie 21:00. Nie zagra w nim £ukasz Fabiañski, który dozna³ urazu miêœniowego i potrzebuje kilku dni przerwy.

Football news:

Head of the UAF National Teams Committee Markevich: I don't know if Shevchenko is leaving the national team. He is on vacation
Man City will not be able to sign Kane after the transfer of Grealish. The club does not have such money (MEN)
16-year-old Borussia forward Mukoko wanted to end his career because of talk about his age
Laporta visited the location of Barca in Germany and greeted the players
Chernomorets from FNL-2 will be awarded the 3rd technical defeat in a row due to quarantine
Christian Pulisic: Mental health is important. I turned to a psychotherapist, there is nothing to be ashamed of
Arjedo Braida: I would give the Golden Ball to Jorginho or Donnarumma. But Messi is Messi