Poland

Czas pracy dla niepełnosprawnych zatrudnionych na część etatu

Ograniczenia dotycz¹ce czasu pracy osób z niepe³nosprawnoœci¹ okreœlaj¹ maksymaln¹ liczbê godzin pracy na dobê. Niewskazuj¹ jednak, ¿e trzeba j¹ zmniejszaæ proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Zatrudniamy pracownika o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci na 1/2 etatu. Czy za jego zgod¹ mo¿emy mu u³o¿yæ rozk³ad czasu pracy w taki sposób, by pracowa³ dwa dni w tygodniu po 7 godzin i trzeciego 3,5 godziny, czy te¿ konieczne jest, by w ka¿dym dniu pracowa³ nie wiêcej ni¿ 3,5 godziny? – pyta czytelnik.

Taki rozk³ad czasu pracy jest dopuszczalny. Pracownik o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci nie mo¿e pracowaæ wiêcej ni¿ 7 godzin dziennie. Przy niepe³nym etacie nie ma jednak obowi¹zku proporcjonalnego pomniejszania tej maksymalnej dobowej liczby godzin.

Czytaj te¿:

Niepe³nosprawny nie musi mieæ sta³ych dni i godzin pracy

Odrêbne normy

Przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (tekst jedn. DzU z 2021 r. poz. 573) zawieraj¹ znacz¹ce przepisy odrêbne dotycz¹ce czasu pracy pracowników niepe³nosprawnych. Czas pracy osoby niepe³nosprawnej uzale¿niony jest od orzeczonego stopnia niepe³nosprawnoœci i wynosi:

? maksymalnie 8 godzin na dobê i 40 godzin tygodniowo – w odniesieniu do osób o lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci,

? maksymalnie 7 godzin na dobê i 35 godzin tygodniowo – dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci.

Bez wzglêdu na stopieñ niepe³nosprawnoœci pracownika niepe³nosprawnego nie wolno zatrudniaæ w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Te regulacje – zarówno dotycz¹ce nadgodzin, pracy w porze nocnej, jak te¿ norm czasu pracy – nie maj¹ jednak bezwzglêdnego charakteru. Nie stosujemy ich:

? do osób niepe³nosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu,

? gdy na wniosek niepe³nosprawnego pracownika lekarz przeprowadzaj¹cy badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku – lekarz sprawuj¹cy opiekê nad t¹ osob¹) wyrazi na to zgodê; koszty tych badañ ponosi pracodawca.

Maksymalnie na dobê

Ograniczenia dotycz¹ce dobowego wymiaru czasu pracy okreœlaj¹ maksymaln¹ liczbê godzin pracy na dobê. Nie wskazuj¹ jednak, ¿e ta liczba jest pomniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika niepe³nosprawnego wynikaj¹cego z jego umowy o pracê. Taki wniosek by³oby te¿ trudno z tych przepisów wysnuæ. Osoba zatrudniona na czêœæ etatu nie musi mieæ dziennej liczby godzin równej swojej cz¹stce etatu odnoszonej do normy czasu pracy. To w okresie rozliczeniowym jej wymiar czasu pracy nie mo¿e wynosiæ wiêcej ni¿ stosowna czêœæ pe³nego wymiaru czasu pracy dla tego okresu.

Tym samym w przypadku wskazanego w pytaniu pracownika niepe³nosprawnego mo¿liwe jest przyjêcie proponowanego rozk³adu czasu pracy.

Potwierdza resort

Tak te¿ do tego zagadnienia podesz³o MRPiPS w stanowisku z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników niepe³nosprawnych. Resort stwierdzi³, ¿e „normy czasu pracy okreœlone w art. 15 ustawy o rehabilitacji (...) s¹ nieprzekraczalne, oznaczaj¹ce dzienne i tygodniowe maksimum. W sytuacji zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym na czêœæ etatu, normy okreœlone w art. 15 ustawy o rehabilitacji (...) nale¿y skróciæ proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takiej osoby. W przypadku osoby niepe³nosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci, zatrudnionej na 0,5 etatu, bêdzie to maksymalnie 17,5 godziny tygodniowo, przy czym dzienna norma czasu pracy takiej osoby nie mo¿e przekroczyæ 7 godzin.".

Football news:

Diego Costa can move to Besiktas. He is offered 3 million euros a year and 2 million for signing
Richard Dunn: Diash is young, but he has a special aura around him. He will be able to claim the captaincy at City
Rafael Benitez: Working at Everton is a chance to show that I want and can compete with anyone
Davide Calabria: It's even better if no one believes in Milan. Our goal is to add
Lyon made a request to Chelsea for Emerson. The defender of the Italian national team is Interesting to Inter and Napoli
Lewandowski trained on the weekend to get in shape before the start of the season
I'm Cristiano Ronaldo and I only send the ball into the net. The forward refused the crossbar challenge in Real Madrid