Poland

Czas rozliczyć pomoc z tarczy PFR. Ile zostanie w firmach?

Biznes

Warszawa

Bloomberg

Ruszy³ proces umarzania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. To informacja wa¿na dla blisko 350 tys. mikro, ma³ych i œrednich firm, które skorzysta³y z pomocy z tej tarczy.

W ramach Tarczy Finansowej 1.0. wiosn¹ i latem zesz³ego roku do mikro, ma³ych i œrednich firm w formie subwencji trafi³o w sumie 60,9 mld z³. Po roku od przyznania pomocy firmy musz¹ siê z niej rozliczyæ. Wiêksza czêœæ subwencji, a w niektórych przypadkach nawet ca³oœæ, mo¿e byæ umorzona, o ile firma spe³ni³a postawione przed ni¹ warunki, czyli po roku nadal dzia³a i utrzyma³a w tym czasie zatrudnienie.

Do firm trafi³y ju¿ pierwsze wys³ane przez PFR za poœrednictwem banków wnioski w sprawie umorzenia subwencji. Na razie wnioski s¹ nieaktywne, przedsiêbiorcy powinni siê z nimi zapoznaæ i przygotowaæ do ich wype³nienia. Wniosek stanie siê aktywny, gdy w przypadku konkretnej firmy minie rok od przyznania jej pomocy.

PFR bêdzie sprawdza³ czy danej firmie subwencja siê nale¿a³a i czy spe³ni³a wymogi uprawniaj¹ce do jej umorzenia. - Mamy dostêp do baz informatycznych ZUS i KAS, wiêkszoœæ potrzebnych nam informacji na temat danej firmy mo¿emy wiêc zweryfikowaæ sami – mówi³ w czasie wtorkowej konferencji prasowej Pawe³ Borys, prezes PFR.

Firmy, które bêd¹ siê ubiega³y o umorzenie subwencji bêd¹ musia³y ewentualnie brakuj¹c¹ dokumentacjê. Bêd¹ te¿ musia³y z³o¿yæ oœwiadczenie, pod groŸb¹ konsekwencji karnych, ¿e nie naruszy³y obostrzeñ covidowych, czyli na przyk³ad nie uruchomi³y wbrew zakazom dzia³alnoœci. Jeœli do z³amania obostrzeñ dosz³o, firma bêdzie musia³a zwróciæ subwencjê.

Wiêkszoœæ firm mo¿e liczyæ na umorzenie do 75 proc. przyznanych im subwencji. W przypadku ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw 25 proc. subwencji jest do zwrotu w ka¿dym przypadku. Kolejne 25 proc. jest umarzane pod warunkiem utrzymania zatrudnienia. Redukcja stanu zatrudnienia o 10 proc. skutkuje zwiêkszeniem zwrotu kwoty subwencji o 5 proc. Jeœli redukcja zatrudnienia by³a du¿a, firma mo¿e byæ zmuszona do zwrotu ca³ych tych 25 proc. subwencji. Umorzenie nastêpnych 25 proc. subwencji zale¿y od wykazania skumulowanej straty gotówkowej na sprzeda¿y. Pozosta³e 25 proc. bêdzie umorzone pod warunkiem, ¿e utrzyma³a dzia³alnoœæ przez rok od przyznania pomocy.

W przypadku mikrofirm warunków umorzenia jest mniej. I tu 25 proc. subwencji jest do zwrotu w ka¿dym przypadku. Kolejne 25 proc. jest umarzane pod warunkiem utrzymania zatrudnienia. Od 0 do 50 proc. subwencji jest umarzane zale¿nie od utrzymania stanu zatrudnienia, proporcjonalnie do skali jego redukcji.

- Firmy z 54 bran¿, które rz¹d uzna³ za najmocniej dotkniête skutkami pandemii, mog¹ liczyæ na umorzenie nie 75, ale 100 proc. subwencji – stwierdzi³ Pawe³ Borys. W jego ocenie to 15 proc. firm, które skorzysta³y ze wsparcia z Tarczy Finansowej 1.0. To w sumie 41799 firm.

Prezes PFR ocenia, ¿e œrednie umorzenie subwencji siêgnie 60-65 proc., umorzone zostanie wiêc 35-40 mld z³. Pozosta³¹ czêœæ firmy bêd¹ zwracaæ w nieoprocentowanych ratach roz³o¿onych na 24 miesi¹ce.

PFR uwa¿a, ¿e Tarcza Finansowa 1.0 spe³ni³a swoje zadanie, pomog³a firmom utrzymaæ p³ynnoœæ finansow¹, dzia³alnoœæ i zatrudnienie. – Zaledwie 82 firmy pobieraj¹ce wsparcie z tej tarczy nie przetrwa³y. 63 z nich og³osi³y upad³oœæ b¹dŸ likwidacjê, zaœ 19 poinformowa³o o zawieszeniu restrukturyzacji – mówi³ prezes Borys.

Dla firm, które bêd¹ rozliczaæ subwencje i zabiegaæ o jej umorzenie PFR przygotowa³ infolinie telefoniczn¹ z numerem 800800120.

Football news:

Juventus refused to sell de Ligt to Chelsea and Barca. The offers came about 10 days ago
Real Madrid, Barcelona and Juve sent letters to 7 Super League clubs and threaten them with legal consequences for withdrawing from the tournament
Julen Lopetegui: Zidane is the perfect coach for Real Madrid. His work speaks for itself
Hazard will be hard to convince to leave Real Madrid. He receives 15 million euros, his contract is valid for another 3 years
Neymar will receive 30 million euros a year under a new contract with PSG
Ronald Koeman: I hope that the VAR and the referees will make fair decisions for us and for Atletico
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He has been out of the Real Madrid squad for two days