Poland

Czerwony Sandomierz

wino

Winnica P³ochockich Geltus 2019 75 z³ Winnica P³ochockich Ma-Fo 2018 75 z³³

winnicap³ochockich.pl

Na pocz¹tku lat 90. uwielbia³em jeŸdziæ na wakacje do Rosji. Mia³em poczucie, ¿e obserwujê historyczne chwile, skrzy¿owanie wielkiej smuty z amerykañskim zniesieniem niewolnictwa. Co roku krajobraz jelcynowskiego mocarstwa by³ inny. Z podobn¹ frajd¹ ogl¹dam rozwój polskiego winiarstwa. Jasne, waga tych przemian jest cokolwiek inna, ale zmiany zachodz¹ce z roku na rok s¹ równie rewolucyjne. Dekadê temu na has³o „polskie wino" s³ysza³em odzew: „Z jab³ek?". Dziœ s³yszê tylko: „Ale bia³e, prawda?".

Odpowiem klasycznym zarembizmem: i prawda, i nieprawda. Jakkolwiek s¹ tacy, którzy robi¹ w Polsce wino z merlota czy cabernet sauvignon, to zgódŸmy siê, ¿e Bordeaux nie przeskocz¹. Sorry, taki klimat. Czy to oznacza, ¿e jesteœmy skazani na doskonalenie siê w sztuce uszlachetniania rondo i regenta? Mo¿na wystaj¹ce z nich buraki potraktowaæ beczk¹, mo¿na – popieram gor¹co – robiæ z nich wina ró¿owe, ale ja do win z tych szczepów bez kija nie podchodzê. To sztuka skazana na pora¿kê.

Basia i Marcin P³ochoccy przez lata uwa¿ali, jak niemal wszyscy polscy winiarze, ¿e czerwone wina w naszych warunkach mog¹ powstaæ tylko z regenta i rondo. Dziœ wycinaj¹ te krzewy. Co w zamian? Mamy od jakiegoœ czasu austriackiego zweigelta i faktycznie – jak szczep ka¿e – ich Geltus 2019 jest ultraowocow¹ petard¹. Wyczuwamy tu bez trudu czereœnie, w tle majacz¹ je¿yny, za m³odu by³y te¿ dzikie, leœne poziomki, wszystko lekko pieprzne, niest³umione beczk¹. Powa¿niejszy w smaku, z...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude