Poland

Dr Grzesiowski: Polska wśród najbardziej dotkniętych epidemią

tv.rp.pl

- Jest kilka krajów, które maj¹ sytuacjê trudniejsz¹, ale s¹ to du¿e kraje takie, jak Stany Zjednoczone, Brazylia, Indie. Trudno z nimi porównywaæ Polskê - mówi o skutecznoœci walki z pandemi¹ dr Pawe³ Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.

We wtorek liczba nowych zaka¿eñ koronawirusem w Polsce wzros³a o 9246. Zmar³o 601 osób, u których testy wykaza³y SARS-CoV-2. £¹cznie od pocz¹tku epidemii potwierdzono w Polsce 2 704 571 i 62 734 zgonów.

O ocenê sytuacji poproszono na antenie Telewizji Republika eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 Paw³a Grzesiowskiego.

- Je¿eli mielibyœmy mierzyæ skutecznoœæ walki z pandemi¹ wynikami medycznymi, liczb¹ przypadków, œmiertelnoœci¹, liczb¹ zachorowañ ciê¿kich, to jesteœmy wœród 10 krajów najsilniej dotkniêtych pandemi¹ - oceni³.

Doda³, ¿e jest kilka pañstw, gdzie statystyki s¹ jeszcze gorsze, jednak ze wzglêdu na powierzchniê i liczbê mieszkañców, ciê¿ko je porównywaæ z Polsk¹. W ocenie Grzesiowskiego Polska gorzej wypada od W³och, Francji i Hiszpanii, gdzie szczególnie dotkliwa by³a pierwsza fala pandemii.

- Cyfry zwi¹zane z liczb¹ nowych zaka¿eñ s¹ optymistyczne bo spadaj¹, natomiast wiemy, ¿e jeszcze co najmniej dwa, trzy, a mo¿e cztery tygodnie bêdziemy œwiadkami tego, co siê wydarzy³o - powiedzia³.

Dr Grzesiowski uwa¿a, ¿e ka¿da osoba, która chorowa³a, powinna wykonaæ test na przeciwcia³a, by oceniæ potrzebê szczepienia.

Football news:

Neymar has extended his contract with PSG until 2025
Zidane on Hazard laughing after Chelsea: Eden apologized, he didn't mean to offend anyone. This is in the past
Juventus refused to sell de Ligt to Chelsea and Barca. The offers came about 10 days ago
Real Madrid, Barcelona and Juve sent letters to 7 Super League clubs and threaten them with legal consequences for withdrawing from the tournament
Julen Lopetegui: Zidane is the perfect coach for Real Madrid. His work speaks for itself
Hazard will be hard to convince to leave Real Madrid. He receives 15 million euros, his contract is valid for another 3 years
Neymar will receive 30 million euros a year under a new contract with PSG