Poland

Dworczyk: Nie ma już wolnych szczepionek

- Nie mamy ju¿ wolnych szczepionek i terminów. Nie wynika to z problemu systemu, ale z braku szczepionek. Apelujemy do seniorów, by nie szli do przychodni i POZ w tej sprawie. Terminy szczepieñ do koñca marca zosta³y zarezerwowane - mówi³ na konferencji prasowej szef KPRM Micha³ Dworczyk.

- Gwarantujemy, ¿e ka¿dy senior, który pozostawi swoje dane poprzez infoliniê, czy Internet zostanie umówiony na szczepienie, gdy kolejne dawki dotr¹ do Polski - doda³.

Czytaj wiêcej: Horban: Ze szczepieniem jest tak, jak z paleniem papierosów

- Mo¿na zg³osiæ chêæ zaszczepienia siê pod nr 989, mo¿na zostawiæ dane kontaktowe. Jak tylko pojawi¹ siê szczepionki, to seniorzy otrzymaj¹ informacjê zwrotn¹ i zostan¹ umówieni na konkretny termin - mówi³.

Dworczyk poinformowa³, ¿e do koñca marca zostanie zaszczepionych 3,1 mln Polaków, choæ system pozwala na zaszczepienie 11 mln osób. Problem stanowi¹ dostawy szczepionki.

- Zdrowie u ¿ycie Polaków jest dla nas najwa¿niejsze. Wszystkie dzia³ania, które by³y podejmowane, by³y po to, aby ochroniæ zdrowie naszych obywateli, a tak¿e ocaliæ miejsca pracy - kontynuowa³a minister Marlena Mal¹g.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before