Poland

Działacz Lewicy: Z Millerem pracowało się najlepiej

Leszek Miller i Romuald Ajchler

Spoœród wszystkich przewodnicz¹cych, z którymi mia³em do czynienia, z Millerem pracowa³o mi siê najlepiej. To jest konkretny facet. Na zdjêciu: Leszek Miller i Romuald Ajchler w Sejmie, wrzesieñ 2015 r.

PAP, Marcin Obara

Nie jestem taki prêdki, ¿eby porzucaæ jedn¹ partiê dla drugiej. Muszê mieæ wa¿ne argumenty za przejœciem. Na ka¿dym spotkaniu musia³em wyjaœniaæ, dlaczego odszed³em. By³o mi z tego powodu wstyd i wtedy postanowi³em, ¿e wiêcej tego nie zrobiê, bo to jest oszustwo - mówi Romuald Ajchler, pose³ SLD, SDPL i Nowej Lewicy.

Plus Minus: Przez lata nale¿a³ pan do Sojuszu Lewicy Demokratycznej i z list tej partii zdobywa³ pan mandat poselski. A teraz bêdzie pan nale¿a³ do Nowej Lewicy. Pasuje panu ta zmiana? SLD to jest kawa³ historii, a Nowa Lewica nikomu nic nie mówi.

Raz odszed³em z SLD, a potem wróci³em. Zap³aci³em za tê niewiernoœæ cenê i nie mam ochoty tego powtarzaæ. Dlatego nie odejdê z Nowej Lewicy, choæ nigdy do niej nie wstêpowa³em.

Leszek Miller powiedzia³, ¿e nie pozwoli siê przepisaæ do nowej partii, tym bardziej ¿e nikt nie pyta³ go o zgodê, czy chce nale¿eæ do Nowej Lewicy.

On to co innego. Zak³ada³ SLD i ciê¿ko mu siê pogodziæ z faktem, ¿e jego partia, której dwukrotnie by³ przewodnicz¹cym, zniknê³a ze sceny politycznej. Ale mo¿e jeszcze przemyœli sprawê i nie odejdzie. Spoœród wszystkich przewodnicz¹cych, z którymi mia³em do czynienia, z nim pracowa³o mi siê najlepiej. To jest konkretny facet. Szkoda by by³o, gdyby odszed³.

Pana prz...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude