Poland

Egzamin zawodowy 2021: powtórka z prawa cywilnego

Egzamin zawodowy dla adwokatów i radców prawnych zbli¿a siê wielkimi krokami. Start przewidziano na 18 do 21 maja br. Wraz z CH Beck pomagamy w powtórce. Dziœ zadanie z prawa cywilnego.

Czytaj tak¿e:

Egzamin zawodowy 2021: Powtórka z etyki i zasad wykonywania zawodu

Egzamin zawodowy 2021: zadanie z prawa gospodarczego

Sprawa o zadatek – akta sprawy z apelacj¹

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02-915 Warszawa

PESEL: 65120114365

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

ul. Kredytowa 8 m 12

01-555 Warszawa

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m 42;

05-123 Warszawa.

Wartoœæ przedmiotu sporu: 100 tys. z³

POZEW o zap³atê w postêpowaniu nakazowym

Dzia³aj¹c w imieniu powoda Józefa Nakoniecznego na mocy udzielonego mi pe³nomocnictwa, które przedk³adam w za³¹czeniu, wnoszê o:

1) orzeczenie nakazem zap³aty w postêpowaniu nakazowym, ¿e pozwany ma zap³aciæ na rzecz powoda kwotê 100 000 z³ wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 1.09.2018 r. do dnia zap³aty;

2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z za³¹czonych do pozwu dokumentów na okolicznoœci powo³ane w treœci jego uzasadnienia;

3) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przes³uchania powoda na okolicznoœci powo³ane w pozwie;

4) zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastêpstwa adwokackiego wed³ug norm przepisanych.

W przypadku wniesienia przez pozwanego zarzutów w terminie prawem przewidzianym lub w przypadku przekazania sprawy do rozpoznania w trybie zwyk³ym wnoszê odpowiednio o utrzymanie nakazu zap³aty w ca³oœci w mocy b¹dŸ o zas¹dzenie zgodnie z powy¿ej sformu³owanym ¿¹daniem i przeprowadzenie wy¿ej wskazanych dowodów.

UZASADNIENIE

Strony zawar³y 8.01.2018 r. przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y, w formie aktu notarialnego, na mocy której zobowi¹za³y siê zawrzeæ umowê sprzeda¿y, zgodnie z któr¹ pozwany zobowi¹za³ siê sprzedaæ powodowi woln¹ od obci¹¿eñ niezabudowan¹ dzia³kê gruntu po³o¿on¹ w Warszawie, dzielnica Wilanów, oznaczon¹ Nr ewid. 4567, za cenê 500 000 z³. Natomiast powód zobowi¹za³ siê kupiæ tê dzia³kê za powy¿sz¹ cenê. Przyrzeczona umowa mia³a byæ zawarta w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla tej dzia³ki stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.08.2018 r. Tym samym pozwany zobowi¹za³ siê do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy umo¿liwiaj¹cej budowê domu mieszkalnego jednorodzinnego. W dniu zawarcia umowy przedwstêpnej powód wp³aci³ tytu³em zadatku kwotê 50 000 z³.

Dowód:

? akt notarialny sporz¹dzony w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Szanci³o z 8.01.2018 r., Rep. A Nr 7890/2018.

Pozwany w wy¿ej wskazanym terminie nie uzyska³ decyzji o warunkach zabudowy. Wobec tego nie dosz³o do zawarcia umowy ostatecznej z winy pozwanego. Powód zwróci³ siê do Urzêdu Gminy o udzielenie informacji, czy dla tej dzia³ki zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy. Urz¹d Gminy wyda³ stosowne zaœwiadczenie, z którego wynika, ¿e taka decyzja nie zosta³a wydana. W tej sytuacji powód odst¹pi³ od umowy i za¿¹da³ zwrotu zadatku w podwójnej wysokoœci.

Dowód:

? odst¹pienie od umowy.

Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e do zawarcia umowy ostatecznej nie dosz³o z wy³¹cznej winy pozwanego. Zgodnie zatem z regulacj¹ zawart¹ w art. 394 § 1 KC powód ma prawo ¿¹daæ zwrotu zadatku w wysokoœci dwukrotnej jego sumy – § 3 i 4b przedwstêpnej umowy sprzeda¿y.

Zgodnie z treœci¹ art. 485 § 1 pkt 1 KPC przes³ank¹ do wydania nakazu zap³aty w postêpowaniu nakazowym jest dochodzenie roszczenia pieniê¿nego, a okolicznoœci uzasadniaj¹ce ¿¹danie s¹ udowodnione do³¹czonym do pozwu dokumentem urzêdowym i wezwaniem d³u¿nika do zap³aty. Zgodnie z pogl¹dem wyra¿onym w orzecznictwie, akty i inne dokumenty notarialne s¹ dokumentami urzêdowymi, w rozumieniu przepisów KPC o dokumentach urzêdowych (zob. post. SN z 28.06.2000 r., IV CKN 1083/00) Legalis).

W myœl art. 187 § 1 pkt 3 KPC oœwiadczam, ¿e powód wzywa³ pozwanego do zap³aty, jednak¿e okaza³o siê to bezskuteczne. (...)

Z tych te¿ wzglêdów wnoszê jak w petitum. adw. Joanna Krzemiñska (podpis) (...)

cd. www.prawo.pl

Za³¹czniki:

? odpis pozwu,

? pe³nomocnictwo,

? dowód wniesienia op³aty skarbowej i s¹dowej,

? akt notarialny Rep. A Nr 7890/2018,

? odst¹pienie od umowy.

ZAŒWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 § 2 Kodeksu postêpowania administracyjnego, dzia³aj¹c z upowa¿nienia Burmistrza Dzielnicy Wilanów na podstawie upowa¿nienia Nr 2/2016 z 6.11.2016 r. zaœwiadcza siê: ¿e dla dzia³ki Nr 4567 w obrêbie Zawady Dzielnica Wilanów do dnia dzisiejszego nie zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy dla Pana Zbigniewa Kleniewskiego.

Otrzymuj¹:

Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

Julita Janczewska

(podpis)

Repertorium A Nr 7890/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego stycznia dwa tysi¹ce piêtnastego roku (8.1.2018 r.) przed Agnieszk¹ Szanci³o – notariuszem w Warszawie, w prowadzonej przez siebie Kancelarii Notarialnej przy ul. Pu³awskiej 122 m. 6 w Warszawie stawili siê:

1. Zbigniew Kleniewski, u¿ywaj¹cy imienia Zbigniew, syn Feliksa i Adrianny, wed³ug oœwiadczenia rozwiedziony, wed³ug oœwiadczenia zamieszka³y 05–123 Warszawa, ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42, legitymuj¹cy siê dowodem osobistym AJJ 5678 wa¿nym do 2.10.2021 r., PESEL 65120114365, wed³ug oœwiadczenia NIP 9876972564;

2. Józef Nakonieczny, u¿ywaj¹cy imienia Józef, syn Mariana i Jadwigi, wed³ug oœwiadczenia kawaler, wed³ug oœwiadczenia zamieszka³y 02–915 Warszawa, ul. Husarii 12, legitymuj¹cy siê dowodem osobistym ACD 4321 wa¿nym do 27.2.2020 r.,

PESEL 64111314366, wed³ug oœwiadczenia NIP 8765556633.

To¿samoœæ stawaj¹cych notariusz ustali³ na podstawie dowodów osobistych powo³anych przy ich nazwiskach.

PRZEDWSTÊPNA UMOWA SPRZEDA¯Y

§ 1. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e:

– jest w³aœcicielem niezabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w m.st. Warszawie, gminie Wilanów, województwie mazowieckim, obrêbie Zawady, stanowi¹cej dzia³kê gruntu oznaczon¹ Nr ewid. 4567 o ³¹cznym obszarze 1200 m2 (tysi¹c dwieœcie metrów kwadratowych), dla której S¹d Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie I Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ KW Nr WA105678,

– opisan¹ wy¿ej nieruchomoœæ naby³ od osoby fizycznej umow¹ sprzeda¿y sporz¹dzon¹ w formie aktu notarialnego 5.4.2007 r. przez Aleksandra Gulewicza – notariusza w Warszawie, Rep. A Nr 7654/04, którego wypis przy akcie niniejszym okazuje,

– dzia³ III powo³anej wy¿ej ksiêgi wieczystej wpisów ani wzmianek o wnioskach nie zawiera,

– dzia³ IV powo³anej wy¿ej ksiêgi wieczystej wpisów ani wzmianek o wnioskach nie zawiera.

Zbigniew Kleniewski za³¹czy³ do aktu mniejszego:

– odpis zwyk³y ksiêgi wieczystej KW Nr WA105678 wydany przez Centraln¹ Informacjê Ksi¹g Wieczystych Ekspozytura w Warszawie 5.1.2018 r., o godz. 14.22, Sygnatura wniosku WA3M9876/2018, oœwiadczaj¹c jednoczeœnie, ¿e wpisy w tej ksiêdze wieczystej od chwili wydania Odpisu nie uleg³y zmianie,

– sporz¹dzony 8.1.2018 r. przez czyni¹cego notariusza odpis skróconego aktu ma³¿eñstwa, Nr 178/1989, wydanego 22.12.2017 r. przez Urz¹d Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Zbigniew Kleniewski oœwiadcza ponadto, ¿e:

– opisan¹ wy¿ej nieruchomoœæ naby³ bêd¹c rozwiedziony, a ponownych zwi¹zków ma³¿eñskich nie zawiera³,

– opisana wy¿ej nieruchomoœæ wolna jest od ograniczeñ w rozporz¹dzaniu, a tak¿e od obci¹¿eñ i d³ugów na rzecz osób trzecich, w tym od obci¹¿eñ, o których mowa w art. 7 ustawy z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece,

– nieruchomoœæ ta nie jest przedmiotem dzier¿awy,

– nieruchomoœæ ta ma zapewniony dostêp do drogi,

– nieruchomoœæ ta nie jest przedmiotem postêpowania egzekucyjnego.

Zbigniew Kleniewski oœwiadcza ponadto, ¿e opisana powy¿ej dzia³ka gruntu znajduje siê na terenie nieobjêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na potwierdzenie czego za³¹cza do aktu niniejszego sporz¹dzony w dniu dzisiejszym przez czyni¹cego notariusza odpis zaœwiadczenia wydanego 30.10.2018 r. przez Zastêpcê Naczelnika Wydzia³u Spraw Przestrzennych i Ochrony Œrodowiska, WSPiOS-12345/15.

Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e opisana wy¿ej nieruchomoœæ nie stanowi nieruchomoœci rolnej w rozumieniu ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z 11.4.2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego, na potwierdzenie czego do aktu niniejszego za³¹cza sporz¹dzony w dniu dzisiejszym przez czyni¹cego notariusza odpis wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej.

§ 2. Zbigniew Kleniewski i Józef Nakonieczny oœwiadczaj¹, ¿e zobowi¹zuj¹ siê zawrzeæ umowê sprzeda¿y do 31.8.2018 r., na mocy której Zbigniew Kleniewski sprzeda Józefowi Nakoniecznemu woln¹ od obci¹¿eñ niezabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹ Nr ewid. 4567, za cenê 500 000 z³ (piêciuset tysiêcy z³otych). Józef Nakonieczny wy¿ej opisan¹ dzia³kê gruntu za wskazan¹ wy¿ej cenê w powy¿szym terminie od Zbigniewa Kleniewskiego kupi.

§ 3. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê uzyskaæ i okazaæ i wydaæ Józefowi Nakoniecznemu ostateczn¹ decyzjê o warunkach zabudowy dla wy¿ej opisanej dzia³ki gruntu, z której bêdzie wynika³o, ¿e mo¿liwa jest jej zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

§ 4. Zbigniew Kleniewski i Józef Nakonieczny oœwiadczaj¹, ¿e umowê przyrzeczon¹ zobowi¹zuj¹ siê zawrzeæ w terminie 14 dni od dnia, w którym powo³ana wy¿ej decyzja o warunkach zabudowy stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysi¹ce piêtnastego roku (31.8.2018 r.).

§ 5. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê w umowie przyrzeczonej wyraziæ zgodê na przeniesienie na Józefa Nakoniecznego decyzji o warunkach zabudowy dla wy¿ej opisanej dzia³ki.

§ 6. Józef Nakonieczny oœwiadcza, ¿e przekaza³ Zdzis³awowi Kleniewskiemu zadatek w kwocie 50 000 z³ (piêædziesi¹t tysiêcy z³otych), co Zdzis³aw Kleniewski niniejszym potwierdza i odbiór zadatku kwituje.

§ 7. Zbigniew Kleniewski oraz Józef Nakonieczny postanawiaj¹, ¿e w przypadku:

1) niewykonania umowy przez Józefa Nakoniecznego, Zbigniew Kleniewski mo¿e bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ;

2) niewykonania umowy przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józef Nakonieczny mo¿e bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku;

3) zawarcia umowy przyrzeczonej, zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny;

4) niewykonania umowy wskutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józefowi Nakoniecznemu w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 z³, a mo¿liwoœæ ¿¹dania przez Józefa Nakoniecznego kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

§ 8. Józef Nakonieczny oœwiadcza, ¿e pozosta³¹ czêœæ ceny w kwocie 450 000 z³ zobowi¹zuje siê zap³aciæ Zbigniewowi Kleniewskiemu gotówk¹ przy zawieraniu umowy przyrzeczonej, zaœ w przypadku, gdyby nabycie wy¿ej opisanej dzia³ki gruntu finansowane by³o z kredytu, w terminie wskazanym w umowie kredytowej, któr¹ Józef Nakonieczny zobowi¹zuje siê okazaæ Zbigniewowi Kleniewskiemu najpóŸniej przy zawieraniu umowy przyrzeczonej.

§ 9. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê wydaæ Józefowi Nakoniecznemu opisan¹ wy¿ej dzia³kê gruntu w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, na co Józef Nakonieczny wyra¿a zgodê.

§ 10. Zdzis³aw Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê pokryæ wszystkie koszty zwi¹zane z wy¿ej opisan¹ dzia³k¹ gruntu powsta³e do jej wydania Józefowi Nakoniecznemu.

§ 11. Józef Nakonieczny oœwiadcza, ¿e wy¿ej opisan¹ dzia³kê gruntu obejrza³ osobiœcie i znany jest jemu jej stan i nie zg³asza w zwi¹zku z tym ¿adnych uwag.

§ 12. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e w zakresie sprzeda¿y opisanej wy¿ej dzia³ki gruntu nie jest podatnikiem podatku od towarów i us³ug (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i us³ug.

§ 13. Na podstawie umowy i oœwiadczeñ objêtych niniejszym aktem oraz do³¹czonych dokumentów Zbigniew Kleniewski oraz Józef Nakonieczny wnosz¹, aby S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, III Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych: w dziale III ksiêgi wieczystej wpisa³ roszczenie wynikaj¹ce z niniejszej umowy na rzecz Józefa Nakoniecznego, syna Mariana i Jadwigi, PESEL 64111314366.

(pieczêæ notariusza i podpis)

Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

Pan Zbigniew Kleniewski

ul. Adam Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

OŒWIADCZENIE

o odst¹pieniu od umowy przedwstêpnej

W imieniu w³asnym oœwiadczam, ¿e odstêpujê od przedwstêpnej umowy sprzeda¿y z 8.1.2018 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 7890/2018 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej po³o¿onej w miejscowoœci Warszawa, dzielnica Wilanów, obrêb Zawady, bêd¹cej dzia³k¹ gruntow¹, oznaczon¹ Nr ewid. 4567, dla której S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa III Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych z powodu nieuzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy tej dzia³ki. W zwi¹zku z tym wzywam Pana do zwrotu podwójnego zadatku w kwocie 100 000 z³ wraz z odsetkami od 1.9.2018 r. Wp³aty proszê dokonaæ na rachunek Nr 98 7564 0000 0003 2345 6543 5432 prowadzony przez Bank Zbo¿owy S.A. w Warszawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego oœwiadczenia. Brak zwrotu zadatku spowoduje koniecznoœæ wyst¹pienia na drogê s¹dow¹, co narazi Pana na dodatkowe koszty.

Józef Nakonieczny

(podpis)

Sygn. akt I Nc 5302/19

NAKAZ ZAP£ATY

W POSTÊPOWANIU NAKAZOWYM

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w nastêpuj¹cym sk³adzie: SSO Grzegorz Jab³oñski

Na skutek pozwu, który wniós³ powód: Józef Nakonieczny

Nakazuje, aby pozwany: Zbigniew Kleniewski

Zap³aci³ na rzecz powoda kwotê 100 000 z³ (sto tysiêcy z³otych) wraz z odsetkami w wysokoœci ustawowej liczonymi od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty oraz kwotê 6667 z³ (szeœæ tysiêcy szeœæset szeœædziesi¹t sie-dem z³otych) tytu³em kosztów procesu, w tym kwotê 5417 z³ (piêæ tysiêcy czterysta siedemnaœcie z³otych) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego, w terminie 2 tygodni od otrzymania nakazu zap³aty albo wniós³ w tym terminie zarzuty.

(za zgodnoœæ) (na oryginale w³aœciwy podpis)

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

ul. Kredytowa 8 m. 12

01–555 Warszawa

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego z Kancelarii Radcy Prawnego Antoniego Cegielskiego

ul. Z³ota 15 m. 3

02–560 Warszawa

Wartoœæ przedmiotu zaskar¿enia: 100 000 z³

Op³ata od zarzutów uiszczona w kasie S¹du.

ZARZUTY

Od nakazu zap³aty wydanego 1.2.2019 r. przez S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, w postêpowaniu nakazowym, sygn. akt I Nc 5302/19, w imieniu mojego Mocodawcy Zbigniewa Kleniewskiego wy¿ej wskazany nakaz zap³aty zaskar¿am w ca³oœci i wnoszê o:

1. Uchylenie nakazu zap³aty w ca³oœci i oddalenie w ca³oœci powództwa wraz z zas¹dzeniem kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

2. O przes³uchanie w charakterze œwiadków:

a) Julity Jaczewskiej, 03–348 Warszawa, ul. Zamieniecka 21 m. 14, na okolicznoœæ uczestnictwa w spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa-Wilanów 10.7.2018 r. oraz treœci rozmów prowadzonych z powodem,

b) Artura Jankowskiego, Burmistrza Dzielnicy Wilanów, 02–915 Wilanów, ul. £owcza 59, na okolicznoœæ ustaleñ zapad³ych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy dzia³ki.

3. Przeprowadzenie dowodów z dokumentów za³¹czonych do niniejszego sprzeciwu .

UZASADNIENIE

Twierdzenie powoda, ¿e nie dosz³o do zawarcia umowy ostatecznej w umówionym terminie z winy pozwanego, jest pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych.

Po zawarciu umowy przedwstêpnej sprzeda¿y pozwany 28.1.2018 r. wyst¹pi³ do Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dzia³ki Nr ewid. 4567. W dniu 14.2.2018 r. pozwany otrzyma³ zaœwiadczenie o wszczêciu postêpowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przedmiotowej dzia³ki. Pozwany 5.5.2018 r. otrzyma³ zawiadomienie o przed³u¿eniu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dowód:

? wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dzia³ki Nr ewid. 4567,

? zaœwiadczenie o wszczêciu postêpowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wobec przed³u¿aj¹cego siê postêpowania administracyjnego pozwany poinformowa³ o tym powoda i uda³ siê do Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów celem ustalenia, co jest przyczyn¹ niewydania decyzji. W Urzêdzie pozwany zosta³ poinformowany, ¿e przyczyn¹ przed³u¿aj¹cego siê postêpowania jest d³ugotrwa³y proces uzgodnieñ z Wydzia³em Ochrony Œrodowiska i Regionaln¹ Dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych w Warszawie, a bez tych uzgodnieñ nie by³o mo¿liwe wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy. Pozwany przekaza³ powodowi uzyskane informacje. W dniu 28.6.2018 r. pozwany otrzyma³ informacjê z Urzêdu Dzielnicy, ¿e poniewa¿ teren inwestycji jest po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.7.2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, Dz.Urz. Wojewody Mazowieckiego Nr 188, poz. 4306), to konieczne jest ustalenie oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.8.2000 r. w sprawie zmiany rozporz¹dzenia Wojewody Mazowieckiego z 29.8.1997 r. w sprawie dzia³ania obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego, Dz.Urz. Woj. Warsz. Nr 43, poz. 149). W dniu 10.7.2018 r. odby³o siê spotkanie w Urzêdzie Dzielnicy Warszawa-Wilanów, w którym brali udzia³ Burmistrz, pani Julita Jaczewska, powód i pozwany. Na spotkaniu Burmistrz poinformowa³, ¿e proces uzgodnieñ trwa, a bez tych uzgodnieñ niemo¿liwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Po spotkaniu powód poinformowa³ pozwanego, ¿e jego sytuacja finansowa uleg³a zmianie i nie bêdzie móg³ zrealizowaæ umowy ostatecznej. W tej sytuacji powód zaproponowa³, aby pozwany zachowa³ zadatek i od umowy odst¹pi³ bez ¿adnych dodatkowych zobowi¹zañ. Pozwany zaproponowa³ powodowi uzgodnienie terminu spotkania u notariusza, jednak¿e do spotkania nie dosz³o, poniewa¿ powód nie zareagowa³. W zaistnia³ej sytuacji twierdzenie, ¿e pozwany nie dochowa³ wszelkiej starannoœci, aby takow¹ decyzjê wyjednaæ, jest co najmniej nie na miejscu, o czym œwiadczy iloœæ zgromadzonego materia³u dowodowego obrazuj¹cego ca³y przebieg postêpowania.

Strona pozwana kategorycznie zaprzecza twierdzeniom powoda, ¿e nie dosz³o do umowy przyrzeczonej w umówionym terminie z winy sprzedaj¹cego. Przedstawione przez powoda pismo z 30.10.2018 r. informuje jedynie, ¿e dla przedmiotowej dzia³ki objêtej umow¹ przedwstêpn¹ nie zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ¿adnym razie pismo to nie stanowi dowodu, ¿e przyczyna niewydania przedmiotowej decyzji jest skutkiem okolicznoœci, za które odpowiedzialnoœæ ponosi pozwany.

W zaistnia³ej sytuacji nale¿y zauwa¿yæ, ¿e twierdzenie powoda, i¿ do zawarcia umowy ostatecznej nie dosz³o z winy pozwanego jest pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych. Pozwany dochowa³ wszelkiej starannoœci, aby decyzjê o warunkach zabudowy uzyskaæ i o ca³ym przebiegu postêpowania administracyjnego powód by³ informowany.

Wskazana przez powoda podstawa – § 3 i 4b umowy przedwstêpnej – ¿¹dania zap³aty zadatku w podwójnej wysokoœci jest b³êdna. Do zawarcia umowy nie dosz³o, poniewa¿ niewydana zosta³a decyzja o warunkach zabudowy, a powód nie mia³ œrodków finansowych na zawarcie umowy ostatecznej. Reasumuj¹c, przedstawione powy¿ej okolicznoœci znajduj¹ uzasadnienie w treœci § 7 pkt 4 umowy przedwstêpnej stanowi¹cego, ¿e zadatek podlega zwrotowi w 50 000 z³, a ¿¹danie przez powodów kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

Pozwany zwraca tak¿e uwagê i wskazuje, jako zarzut pierwszoplanowy przeciwko ¿¹daniom pozwu, na niewa¿noœæ postanowienia umownego o odst¹pieniu od umowy, poniewa¿ zgodnie z art. 395 KC, prawo odst¹pienia obwarowane jest sankcj¹ niewa¿noœci umowy, a mianowicie wymogiem oznaczenia terminu, w czasie którego mo¿liwe bêdzie skorzystanie z tego prawa. W umowie przedwstêpnej termin ten nie zosta³ oznaczony.

W tym stanie, wnoszê jak na wstêpie.

r.pr. Antoni Cegielski

(podpis)

Za³¹czniki:

? odpis zarzutów wraz z wymienionymi powy¿ej za³¹cznikami i pe³nomocnictwo,

? dowód op³aty od zarzutów i op³aty skarbowej od pe³nomocnictwa.

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

WNIOSEK

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

zg³aszam wniosek

o ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji:

budynek mieszkaniowy jednorodzinny w miejscowoœci Warszawa, Dzielnica Wilanów, na nieruchomoœci – dzia³ce Nr ewid. 4567, o powierzchni 1200 m2, której w³aœcicielem jest Zbigniew Kleniewski.

Rodzaj planowanego obiektu: budynek mieszkaniowy jednorodzinny.

Sposób zapewnienia dojœcia i dojazdu od terenu planowanej inwestycji do drogi publicznej: dzia³ka posiada dostêp do drogi publicznej/ul. Augustówka.

Nale¿y w zakresie infrastruktury technicznej:

– zapewniæ zaopatrzenie w wodê: z ujêcia w³asnego,

– zapewniæ odprowadzenie œcieków: sieæ kanalizacyjna,

– zapewniæ odprowadzenie odpadków: we w³asnym zakresie.

Zbigniew Kleniewski

(podpis)

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania

zawiadamiam,

¿e 10.2.2018 r. na wniosek pana Zbigniewa Kleniewskiego zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku jednorodzinnego wolno stoj¹cego na terenie dzia³ki Nr ewid. 4567 w m.st. Warszawie, dzielnica Wilanów.

Z uwagi na powy¿sze, strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy, ustosunkowaæ siê do zebranych materia³ów oraz zg³osiæ uwagi i wnioski w ww. sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Akta sprawy s¹ do wgl¹du w Biurze Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr in¿. Julita Jaczewska

(podpis)

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam,

¿e w zwi¹zku z wyst¹pieniem Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów z 20.3.2018 r. do Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zawiadamiam,

¿e przedmiotowa sprawa nie zostanie za³atwiona w terminie wymaganym w przepisach Kodeksu postêpowania administracyjnego. Przekroczenie terminu wynika z koniecznoœci uzyskania uzgodnieñ uzupe³niaj¹cych. Sprawa zostanie niezw³ocznie za³atwiona po uzyskaniu odpowiedzi z urzêdów.

Akta sprawy s¹ do wgl¹du w Biurze Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr in¿. Julita Jaczewska

(podpis)

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów?Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam,

¿e w zwi¹zku z wyst¹pieniem Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów z 20.3.2018 r. do Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wyst¹pienia by³y konieczne, poniewa¿ teren inwestycji jest po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.7.2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, Dz.Urz. Wojewody Mazowieckiego Nr 188, poz. 4306) i wobec tego konieczne jest ustalenie oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.8.2000 r. w sprawie zmiany rozporz¹dzenia Wojewody Mazowieckiego z 29.8.1997 r. w sprawie dzia³ania obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego, Dz.Urz. Woj. Warsz. Nr 43, poz. 149).

Zawiadamiam, ¿e przedmiotowa sprawa nie zostanie za³atwiona w terminie wymaganym w przepisach Kodeksu postêpowania administracyjnego. Przekroczenie terminu wynika z koniecznoœci uzyskania uzgodnieñ uzupe³niaj¹cych. Sprawa zostanie niezw³ocznie za³atwiona po uzyskaniu odpowiedzi z urzêdów.

Akta sprawy s¹ do wgl¹du w Biurze Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr in¿. Julita Jaczewska

(podpis)

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

ODPOWIED NA ZARZUTY

Dzia³aj¹c w imieniu powoda Józefa Nakoniecznego – moc¹ udzielonego pe³nomocnictwa, które znajduje siê w aktach sprawy, wnoszê niniejszym o:

1. Utrzymanie nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowym 1.2.2019 r. przez S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, sygn. akt I Ne 5302/19, w mocy w ca³oœci.

2. Zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

3. Uznanie zarzutów pozwanego w ca³oœci jako oczywiœcie bezzasadnych i przeprowadzenie dowodu z zeznañ Józefa Nakoniecznego (dane adresowe) na okolicznoœæ, jak w treœci niniejszego pisma procesowego.

UZASADNIENIE

W dniu 1.2.2019 r. tutejszy S¹d uwzglêdniaj¹c powództwo powoda wyda³ nakaz zap³aty w postêpowaniu nakazowym, zgodnie z którym nakaza³ pozwanemu Zbigniewowi Kleniewskiemu, aby zap³aci³ powodowi Józefowi Nakoniecznemu w terminie 2 tygodni kwotê 100 000 z³ z odsetkami w wysokoœci ustawowej liczonymi od 1.9.2018 r. oraz kwotê 6667 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu, w tym kwotê 5417 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.

Pismem opatrzonym dat¹ 3.2.2019 r., pozwany zg³osi³ zarzuty od ww. nakazu zap³aty i wniós³ o jego uchylenie w ca³oœci, oddalenie w ca³oœci powództwa jako bezzasadnego oraz zas¹dzenia kosztów procesu.

Argumenty przedstawione przez pozwanego w uzasadnieniu zarzutów s¹ niezasadne i jako takie nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie, a to z nastêpuj¹cych powodów:

Co do zarzutu, ¿e niezawarcie umowy przyrzeczonej w umówionym terminie nie by³o zawinione przez sprzedaj¹cego: 8.1.2018 r. w Warszawie pozwany, jako sprzedaj¹cy, zawar³ z powodem, jako kupuj¹cym, w formie aktu notarialnego, przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y opisanej powy¿ej nieruchomoœci.

Dowód:

Wed³ug postanowieñ rzeczonej umowy (§ 2 i 4), strony zobowi¹za³y siê zawrzeæ umowê sprzeda¿y w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu Nr ewid. 4567 stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.8.2018 r.

Na mocy § 3 umowy przedwstêpnej pozwany zobowi¹za³ siê wyjednaæ i okazaæ powodowi decyzjê o warunkach zabudowy, co zgodnie z § 7 pkt 2 umowy – niezale¿ne od zawinienia pozwanego – stanowi³o podstawê do odst¹pienia od umowy i domagania siê podwójnego zadatku.

Przedstawione przez pozwanego dowody œwiadcz¹ce o jego staraniach w Urzêdzie Gminy nie maj¹ ¿adnej donios³oœci prawnej przy ocenie zasadnoœci powództwa. Jedyn¹ przes³ank¹ uprawniaj¹c¹ powoda do odst¹pienia od umowy by³o nieprzedstawienie mu przez pozwanego prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy. To pozwany wzi¹³ na siebie obowi¹zek dostarczenia tego dokumentu najpóŸniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy definitywnej. Jednoczeœnie pozwany nie przedstawia³ odmownej decyzji o warunkach zabudowy, która skutkowa³aby zastosowaniem § 7 pkt 4 umowy. Niewykonanie umowy – czyli nieprzedstawienie powodowi ostatecznej decyzji – stanowi samodzieln¹ przes³ankê do odst¹pienia od umowy, a wszelkie dywagacje pozwanego i chêæ przeprowadzenia przez niego postêpowania dowodowego ma na celu nieuprawnion¹ interpretacjê umowy. Wszak umowa zosta³a zawarta w formie aktu notarialnego, wiêc pozwany móg³ dok³adnie zasiêgn¹æ opinii notariusza co do rozumienia poszczególnych punktów umowy przedwstêpnej.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, jak równie¿ okolicznoœæ, ¿e zgodnie z treœci¹ § 4 umowy, strony zobowi¹za³y siê zawrzeæ finaln¹ umowê w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu Nr ewid. 4567 stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.8.2018 r., dodatkowo wskazuje na to, ¿e niedojœcie do skutku w umówionym terminie przyrzeczonej umowy poczytywaæ nale¿y za niewykonanie umowy z winy sprzedaj¹cego.

Co do zarzutu, ¿e postanowienie umowy przedwstêpnej w zakresie prawa odst¹pienia jest niewa¿ne, gdy¿ art. 395 KC stanowi, i¿ prawo odst¹pienia obwarowane jest wymogiem oznaczenia terminu, w czasie którego mo¿liwe bêdzie skorzystanie z tego prawa, to nale¿y stwierdziæ, ¿e § 7 pkt 2 umowy stanowi, i¿ „w przypadku niewykonania przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józef Nakonieczny mo¿e bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku". Zgodnie z treœci¹ art. 492 KC, „je¿eli uprawnienie do odst¹pienia od umowy wzajemnej zosta³o zastrze¿one na wypadek niewykonania zobowi¹zania w terminie œciœle okreœlonym, strona uprawniona mo¿e w razie zw³oki drugiej strony odst¹piæ od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowi¹zania przez jedn¹ ze stron po terminie nie mia³oby dla drugiej strony znaczenia, ze wzglêdu na w³aœciwoœci zobowi¹zania albo ze wzglêdu na zamierzony przez ni¹ cel umowy, znany stronie bêd¹cej w zw³oce".

Jak bowiem przyjmuje siê w doktrynie i orzecznictwie „wierzyciel uprawniony jest do odst¹pienia od umowy wzajemnej bez wyznaczania dodatkowego terminu d³u¿nikowi, który popad³ w zw³okê (a zatem bez zachowania wymogów okreœlonych w art. 491 KC), (...) gdy prawo odst¹pienia od umowy zosta³o zastrze¿one miêdzy stronami na wypadek niewykonania zobowi¹zania w terminie œciœle oznaczonym (lex commissoria) (...). Uprawnienie wierzyciela do odst¹pienia na wypadek niewykonania umowy w terminie musi wyraŸnie wynikaæ z umowy (lub przynajmniej w sposób dorozumiany, tak T. Wiœniewski, [w:] Komentarz 2007, s. 632)" (tak: Kodeks cywilny. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2009).

Tym samym, wnoszê jak we wstêpie.

Odpis niniejszego pisma zosta³ nadany do pe³nomocnika pozwanego listem poleconym.

adw. Joanna Krzemiñska

(podpis)

Za³¹cznik:

– dowód nadania odpisu pisma listem poleconym

Na podstawie ustawy z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wesz³a w ¿ycie w dniu 7.11.2019 r. w KPC po Rozdziale 2 „Pozew" zosta³ dodany Rozdzia³ 2a „Organizacja postêpowania", w ramach którego prawodawca wyodrêbni³ przepisy zawarte w art. 2051- 20512 KPC. W przypadku postêpowania nakazowego, jakie toczy siê w niniejszym kazusie, zastosowanie znajduje przepis zawarty w art. 4801 § 2 KPC , zgodnie z którym po utracie mocy lub uchyleniu nakazu zap³aty albo w przypadku braku podstaw do jego wydania s¹d rozpoznaje sprawê wed³ug przepisów ogólnych lub w postêpowaniu odrêbnym w³aœciwym dla danej sprawy, chyba ¿e przepis szczególny przewiduje inny skutek, w szczególnoœci umorzenie postêpowania. W przedmiotowej sprawie skutecznie zosta³y wniesione zarzuty, co oznacza, i¿ mo¿na zastosowaæ ww. przepisy dotycz¹ce organizacji postêpowania, z odpowiednim uwzglêdnieniem uwarunkowañ postêpowania nakazowego, które poprzedza rozpoznanie sprawy wed³ug przepisów o charakterze ogólnym.

Zgodnie z ich treœci¹:

- s¹d jest zobligowany wys³aæ pouczenie, którego elementy s¹ okreœlone w przepisie zawartym w art. 2052 KPC, bezpoœrednio stronom, nawet gdy s¹ reprezentowane przez pe³nomocnika, jak ma to miejsce w przedmiotowym kazusie. Ustawodawca podkreœli³ w uzasadnieniu do ww. nowelizacji, i¿ pouczenie na tym etapie postêpowania ma kluczowe znaczenie (uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 6). Zgodnie z przepisem zawartym w art. 2052 § 3 zdanie drugie KPC rzeczone pouczenie nie jest dorêczane Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ani pe³nomocnikowi, który jest adwokatem, radc¹ prawnym lub rzecznikiem patentowym. Analizowane pouczenie jest wysy³ane wraz z odpisem zarzutów do strony powodowej i wezwaniem do z³o¿enia odpowiedzi na zarzuty; natomiast strona pozwana powinna otrzymaæ je wraz z wezwaniem do stawiennictwa siê na posiedzenie przygotowawcze, chyba ¿e przewodnicz¹cy uzna wyznaczenie posiedzenie przygotowawczego za niecelowe i wyznaczy rozprawê, korzystaj¹c z przepisu zawartego w art. 2054 §3 KPC.

- po z³o¿eniu odpowiedzi na zarzuty, a tak¿e gdy odpowiedŸ nie zosta³a z³o¿ona, przewodnicz¹cy wyznacza posiedzenie przygotowawcze i wzywa na nie strony – art. 2054 § 1 KPC b¹dŸ gdy uzna na podstawie okolicznoœci sprawy, ¿e przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie przyczyni siê do sprawniejszego rozpoznania sprawy, mo¿e jej nadaæ inny w³aœciwy bieg, w szczególnoœci przewodnicz¹cy mo¿e skierowaæ j¹ do rozpoznania, tak¿e na rozprawie - art. 2054 § 3 KPC;

- postêpowanie cywilne po wejœciu w ¿ycie omawianej noweli ma opieraæ siê na realizacji trzech za³o¿eñ: 1) postêpowanie s¹dowe podlega planowaniu, 2) podstaw¹ planowania jest znajomoœæ stanowisk wszystkich podmiotów, wystêpuj¹cych w postêpowaniu; 3) rozprawa jest prowadzona tylko w razie rzeczywistej potrzeby (prawa do s¹du nie uto¿samia siê z pojêciem prawa do rozprawy) _(uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z dnia 4.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 4);

- posiedzenie przygotowawcze ma mieæ charakter odformalizowany, mog¹ w nim braæ udzia³ sami pe³nomocnicy stron, s³u¿y rozwi¹zaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeñ, zw³aszcza rozprawy i jest to zasadniczy cel odbycia takiego posiedzenia; je¿eli nie uda siê rozwi¹zaæ sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporz¹dza siê z udzia³em stron plan rozprawy; do posiedzenia przygotowawczego maj¹ zastosowanie przepisy dotycz¹ce posiedzeñ niejawnych; zasadniczym przedmiotem posiedzenia przygotowawczego jest: 1) ustalenie przedmiotu sporu, 2) wyjaœnienie stanowisk stron, w tym w zakresie prawnych aspektów sporu, 3) przedstawianie i omawianie mo¿liwoœci ugodowego rozwi¹zania sporu, 4) wskazywanie sposobu oraz skutków rozwi¹zania sporu w drodze ugody, w tym skutków finansowych;

- protokó³ z posiedzenia przygotowawczego jest sporz¹dzany tylko w formie pisemnej;

- w sytuacji nie osi¹gniêcia ugodowej formu³y rozwi¹zania sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporz¹dzany jest plan rozprawy, którego elementy zosta³y okreœlone w przepisie art. 2059 KPC; z punktu widzenia wskazanej nowelizacji nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ plan rozprawy zawiera rozstrzygniêcia co do wniosków dowodowych stron, zastêpuj¹c w tym zakresie postanowienie dowodowe – art. 2059 § 1 KPC ;

- plan rozprawy stanowi dokument sui generis, nie bêd¹cy orzeczeniem s¹du – art. 20510 § 4 KPC, choæ w pewnym zakresie je zastêpuj¹cym – art. 2059 § 1 KPC (uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 17); maj¹c na wzglêdzie powy¿sze plan rozprawy stanowi za³¹cznik do protoko³u z posiedzenia przygotowawczego.

POUCZENIE*

W niniejszym postêpowaniu:

1) strony maj¹ mo¿liwoœæ rozwi¹zania sporu w drodze ugody zawartej przed s¹dem lub mediatorem

2) strony maj¹ obowi¹zek udzia³u w posiedzeniu przygotowawczym i przedstawienia wszystkich twierdzeñ i dowodów na tym posiedzeniu;

3) niedope³nienie powy¿szych obowi¹zków, o których mowa w pkt 2 wywo³uje okreœlone skutki, w szczególnoœci:

- obci¹¿enia kosztami postêpowania – art. 2055 KPC,

- umorzenia postêpowania– art. 2055 KPC,

- pominiêcia spóŸnionych twierdzeñ i dowodów;

4) strony maj¹ mo¿liwoœæ ustanowienia pe³nomocnika procesowego z tym, ¿e zastêpstwo adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego nie jest obowi¹zkowe;

5) strona jest zobowi¹zana do z³o¿enia pisma przygotowawczego na zarz¹dzenie przewodnicz¹cego zgodnie z wymogami zawartymi w przepisie art. 127 KPC;

6) jeœli pismo przygotowawcze zosta³o z³o¿one bez zarz¹dzenia przewodnicz¹cego lub zosta³o z³o¿one po terminie podlega zwrotowi.

*treœæ przywo³ywanych przepisów KPC w obowi¹zuj¹cym brzmieniu powinna zostaæ w ca³oœci przytoczona w treœci Pouczenia

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ Z POSIEDZENIA PRZYGOTOWAWCZEGO

Dnia, ...........

Przewodnicz¹ca SSO Katarzyna Jakubowska w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

Protokolant: apl. rad. Bart³omiej B³aszczak

na posiedzeniu przygotowawczym ........... r. w Warszawie

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Posiedzenie rozpoczêto o godz. 14.10.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹.

Pozwany osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem radc¹ prawnym Antonim Cegielskim.

Przewodnicz¹cy przyst¹pi³ do ustalenia ze stronami przedmiot sporu i wyjaœnia stanowiska stron, tak¿e w zakresie prawnych aspektów sporu. Strona powodowa podtrzymuje ¿¹dania zawarte w pozwie oraz w odpowiedzi na zarzuty i popiera przedstawione tam wnioski, twierdzenia oraz zaprezentowan¹ argumentacjê, strona pozwana podtrzymuje ¿¹dania zawarte w zarzutach i popiera przedstawione tam wnioski, twierdzenia oraz zaprezentowan¹ argumentacjê. Przewodnicz¹cy uœciœli³, i¿ spór dotyczy zwrotu zadatku w podwójnej wysokoœci, tj. w kwocie 100.000,00 z³. Strona pozwana nie uzna³a ¿adnego ze zg³aszanych przez pozwan¹ ¿¹dañ wnosz¹c o ich oddalenie w ca³oœci, zatem spór dotyczy ca³ego zakresu przedmiotowego, wyznaczonego przez wytoczone powództwo.

Przewodnicz¹cy w ramach sk³aniania stron do pojednania oraz d¹¿enia do ugodowego rozwi¹zania sporu, zapyta³ wszystkie podmioty, bior¹ce udzia³ w posiedzeniu przygotowawczym czy jest wola z ich strony na zawarcie ugody i wypracowanie jej warunków. Ka¿da ze stron potwierdzi³a, ¿e widzi mo¿liwoœæ zawarcia ugody. Strony rozpoczê³y negocjacje warunków ugodowych przy czynnym udziale przewodnicz¹cego, który poszukiwa³ ze stronami ugodowych sposobów rozwi¹zania sporu, wspiera³ je w formu³owaniu propozycji ugodowych oraz wskazywa³ sposoby i skutki rozwi¹zania sporu, w tym skutki finansowe. Z uwagi jednak na nieosi¹gniêcie konsensusu i brak widoków ugodowego rozwi¹zania przedmiotowego sporu, przewodnicz¹cy przyst¹pi³ do sporz¹dzenia planu rozprawy.

Za³¹cznik do protoko³u z posiedzenia przygotowawczego

- PLAN ROZPRAWY

1. Rozstrzygniêcia co do wniosków dowodowych stron:

1) Dopuszcza siê œrodek dowodowy w postaci:

a) Dowodu z przes³uchania œwiadka Julita Jaczewska, adres:....w celu wykazania nastêpuj¹cych faktów: - uczestnictwa w spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa-Wilanów 10.7.2018 r. - treœci rozmów prowadzonych z powodem,

b) Dowodu z przes³uchania œwiadka Artur Jankowski, adres: ... w celu wykazania nastêpuj¹cych faktów: - ustaleñ zapad³ych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy dzia³ki,

c) Dowodu z przes³uchania stron w celu wykazania nastêpuj¹cych faktów: - zakresu zastosowania postanowieñ zawartych w umowie, w tym celu ich zapisania, - ustaleñ zapad³ych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy dzia³ki.

2) Pomija siê œrodek dowody w postaci : (...)

2. Ustala siê nastêpuj¹ce terminy posiedzeñ i og³oszenia wyroku w sprawie:

1) (.....)

2) (.....)

Podpisy stron:

............................ ................................ .....................

Czytelne podpisy z imienia i nazwiska

Podpis Przewodnicz¹cego, zatwierdzaj¹cy Plan rozprawy

......................................

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ ROZPRAWY

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: aplikant radcowski Bart³omiej B³aszczak

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Posiedzenie rozpoczêto o godz. 9.05.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹, ustanowion¹ w sprawie. Nie stawi³ siê pozwany, wezwany prawid³owo, ani tak¿e jego pe³nomocnik zawiadomiony prawid³owo.

Stawili siê wezwani œwiadkowie: Julita Jaczewska i Artur Jankowski. Artur Jankowski oœwiadcza, ¿e pozwany przebywa w szpitalu od pocz¹tku marca bie¿¹cego roku.

Przewodnicz¹ca stwierdza, ¿e do akt sprawy do³¹czono wniosek pozwanego o odroczenie sprawy wraz z za³¹czonym zaœwiadczeniem z Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Medox, z którego wynika, ¿e planowany termin wypisu to 5.6.2019 r.

Pe³nomocnik powoda sk³ada kopiê postanowienia Komornika S¹dowego z 10.2.2019 r. o zakoñczeniu postêpowania na okolicznoœæ z³ej woli pozwanego i niewykonania umowy.

Pe³nomocnik powoda oponuje przeciwko wnioskowi o odroczenie rozprawy.

S¹d postanowi³:

2. obecni o terminie powiadomieni, œwiadkowie zobowi¹zani do stawiennictwa;

3. zawiadomiæ o terminie pe³nomocnika pozwanego,

4. na termin wezwaæ pozwanego zobowi¹zuj¹c go do potwierdzenia zaœwiadczenia wydanego przez NZOZ Medox przez lekarza s¹dowego w terminie 7 dni, pouczaj¹c o treœci art. 214 § 2 KPC.

Posiedzenie zakoñczono o godz. 9.15.

(podpisy protokolanta i sêdziego)

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ ROZPRAWY

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: apl. rad. Bart³omiej B³aszczak

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Posiedzenie rozpoczêto o godz. 14.10.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹.

Pozwany osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem radc¹ prawnym Antonim Cegielskim.

Stawili siê wezwani œwiadkowie:

Julita Jaczewska, lat 35, niekarana, obca, pracownik Urzêdu Miasta Dzielnicy Wilanów;

Artur Jankowski, lat 68, niekarany, obcy, by³y Burmistrz Dzielnicy Wilanów.

Pe³nomocnik powoda popiera powództwo.

Pe³nomocnik pozwanego nie uznaje powództwa i wnosi o jego oddalenie.

Œwiadek Julita Jaczewska na pytania S¹du: (...) By³am uczestnikiem postêpowania w sprawie warunków zabudowy i uczestnikiem spotkania 10.7.2018 r. Spotkanie dotyczy³o uzyskania decyzji w sprawie warunków zabudowy (...). Obie strony wiedzia³y, ¿e nie mo¿na uzyskaæ zgody w krótkim czasie, dlatego ustalono w umowie termin pó³roczny (...). Wobec zbli¿aj¹cego siê terminu umowy ustali³am termin spotkania w urzêdzie w celu ustalenia, kiedy decyzja zostanie wydana. Podczas spotkania ustalono, ¿e przed wydaniem decyzji bêdzie sporz¹dzane studium i plan miejscowy i na tê chwilê nie ma ¿adnych szans na ustalenie warunków zabudowy (wydanie decyzji). Urz¹d nie by³ w stanie okreœliæ, kiedy zostanie wydana decyzja. Nie by³o decyzji w sprawie odlesienia. Do dnia dzisiejszego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Na pytania pozwanego: Akt notarialny by³ konsultowany ze stronami. „Uzyskanie" zosta³o wprowadzone do umowy celowo, po sugestiach notariusza i akceptacji obu stron, aby zabezpieczyæ interesy. Obie strony wiedzia³y o mo¿liwych trudnoœciach w uzyskaniu decyzji i dlatego u¿yto takiego sformu³owania.

Na pytania powoda: O tym, ¿e mo¿e zostaæ wydana decyzja o warunkach zabudowy dowiedzia³am siê chyba na prze³omie 2007/2008 r. Przystêpuj¹c do negocjacji posiada³am wiedzê, ¿e nie ma warunków zabudowy i zosta³o to przedstawione Józefowi Nakoniecznemu.

W tym miejscu powód sugeruje, ¿e cena za dzia³kê to cena za dzia³kê + koszty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Powód oœwiadcza: Podj¹³em negocjacje w sprawie umowy z przekonaniem, ¿e dzia³ka, któr¹ chcê zakupiæ, to dzia³ka z warunkami zabudowy.

Dalej zeznaje œwiadek: Pan Nakonieczny dowiedzia³ siê o braku warunków zabudowy podczas pierwszej rozmowy telefonicznej. Stara³am siê i nadal staram o uzyskanie warunków zabudowy. Nie by³o rozmowy o zgodzie powoda na odst¹pienie od ¿¹dania podwójnego zadatku w przypadku natychmiastowego i dobrowolnego zwrotu zaliczki i jednokrotnego zadatku.

Staje Artur Jankowski:

Na pytania S¹du: Nie pamiêtam sprawy ani stron, z rozmowy przed sal¹ s¹dow¹ kojarzê strony, ale nie pamiêtam czego dotyczy³a ich sprawa i w jakiej sprawie zosta³em wezwany. Spraw, którymi siê zajmowa³em by³o bardzo du¿o.

Na pytania pozwanego: Plan miejscowy pokrywa oko³o 3% obszaru dzielnicy. (...) Po 2 latach uda³o siê namówiæ radê na rozpoczêcie aktualizacji studium i rozpoczêcia sporz¹dzania planów (ok. 15). W tym dla Wilanowa. (...) Procedury trwaj¹ ok. 3 lat z uwagi na koniecznoœæ dokonania uzgodnieñ i uzyskania opinii od wielu organów. Z tego co wiem, obecnie jest projekt studium, a nastêpnie uchwalony ma byæ plan miejscowy.

Nie pamiêtam nic z tego, czego dotyczy sprawa miêdzy stronami.

Ponownie Artur Jankowski:

Na pytania powoda: (...) Urzêdnicy oœwiadczyli, ¿e nie wydadz¹ decyzji odmownej, bo sprawa jest w toku. (...) Nie pamiêtam, czy odpowiada³em na odst¹pienie od umowy i wezwanie do zap³aty. Nie prowadziliœmy korespondencji z powodami.

Na pytania pozwanego: Kolejne planowane spotkanie nie wysz³o, bo Pan Kleniewski chcia³ uzyskaæ decyzjê o warunkach zabudowy na swoj¹ dzia³kê, a nie by³o takiej mo¿liwoœci.

S¹d postanowi³:

1. sprawê odroczyæ do 31.8.2019 r., godz. 14.00, sala 101, celem przes³uchania powoda i pozwanego w charakterze strony;

2. obecni o terminie powiadomieni i zobowi¹zani do stawiennictwa bez odrêbnych wezwañ.

Posiedzenie zakoñczono o godz. 15.02.

(podpisy protokolanta i sêdziego)

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ ROZPRAWY

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: apl. rad. Bart³omiej B³aszczak

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹.

Pozwany osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem radc¹ prawnym Antonim Cegielskim.

S¹d postanowi³:

1. dopuœciæ dowód z: umowy przedwstêpnej, zaœwiadczeñ z Urzêdu Dzielnicy Wilanów oraz oœwiadczenia powoda o odst¹pieniu od umowy;

2. dopuœciæ dowód z przes³uchania stron: powoda Józefa Nakoniecznego oraz pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego na okolicznoœæ zawartej przez nich umowy, spotkañ w urzêdach oraz braku zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przewodnicz¹cy pouczy³ strony o treœci art. 304 KPC.

Staje powód Józef Nakonieczny, lat 50, zam. Warszawa, wykszta³cenie wy¿sze, niekarany za sk³adanie fa³szywych zeznañ i zeznaje: W ca³oœci popieram powództwo. To z winy pozwanego nie dosz³o do zawarcia umowy przyrzeczonej, gdy¿ nie otrzyma³em decyzji o warunkach zabudowy, a co wa¿niejsze nawet decyzji o odmowie wydania takich warunków. Tym samym uznajê winê pozwanego. Pozwany w zarzutach podnosi, ¿e postanowienie § 6 umowy przedwstêpnej jest niewa¿ne, poniewa¿ nie zosta³ okreœlony termin, w czasie którego mo¿liwe jest korzystanie z mo¿liwoœci odst¹pienia od umowy, co jest – zdaniem pozwanego – wymagane w opisie art. 395 KC. Powy¿szy zarzut pozwanego jest ca³kowicie bezzasadny. Pozwany ca³kowicie pomija fakt, ¿e treœæ § 6 umowy przedwstêpnej traktuje nie o umownym prawie odst¹pienia jako takim (art. 395 KC), ale o zasadach zwrotu zadatku, który pozwany otrzyma³ od powoda (art. 394 KC). Zgodnie zaœ z art. 394 § 1 KC, który w § 6 umowy przedwstêpnej zosta³ wprost zastosowany, a w braku odmiennego zastrze¿enia umownego albo zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, ¿e w razie niewykonania umowy przez jedn¹ ze stron, druga mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ, a ta która go da³a, mo¿e ¿¹daæ sumy dwukrotnie wy¿szej. Natomiast przepis art. 395 KC, na który powo³uje siê pozwany, dotyczy sytuacji zwyk³ego umownego prawa odst¹pienia, niepowi¹zanego w ¿adnej mierze z zadatkiem. W dzisiejszej sprawie okolicznoœci¹ bezsporn¹ jest to, ¿e pozwany do 31.8.2018 r. nie przedstawi³ mi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomoœci, a nieprzedstawienie tego dokumentu w tym terminie uprawnia³o mnie do odst¹pienia od umowy i ¿¹dania wyp³acenia mi podwójnego zadatku. Jeszcze dodam, ¿e zapis § 6 umowy przedwstêpnej jest standardowo wprowadzany.

Staje pozwany Zbigniew Kleniewski, lat 50, zam. Warszawa, wykszta³cenie œrednie, niekarany za sk³adanie fa³szywych zeznañ i zeznaje: W mojej ocenie kwestia braku mo¿liwoœci wydania pozytywnej decyzji w sprawie warunków zabudowy lub oficjalnego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê jej wydania by³a ode mnie niezale¿na. Podj¹³em szereg dzia³añ w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a z przyczyn ode mnie niezale¿nych nie otrzyma³em w terminie oznaczonym w umowie przedwstêpnej ani decyzji, ani te¿ dokumentu odmawiaj¹cego jej wydania. Nie mo¿e przy tym budziæ w¹tpliwoœci, ¿e z § 7 umowy nie wynika w ¿aden sposób, aby pozwany by³ zwolniony z odpowiedzialnoœci za niewykonanie umowy jedynie w przypadku przedstawienia powodowi decyzji lub urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê jej wydania. Taka interpretacja § 7 umowy by³aby zupe³nie nielogiczna. Jak pamiêtam § 7 umowy stanowi, ¿e „w przypadku niewykonania umowy wskutek okolicznoœci za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przeze mnie powodowi (...)". Przyjmuj¹c nawet b³êdne za³o¿enie, ¿e strony w ten w³aœnie sposób chcia³y ukszta³towaæ odpowiedzialnoœæ pozwanego za niewykonanie umowy, powstaje pytanie, do jakich sytuacji odnosi siê ten punkt umowy w pozosta³ym zakresie. Jakie inne przypadki niewykonania umowy przez pozwanego strony mog³y mieæ na myœli, skoro pozwany zwolniony by³by z odpowiedzialnoœci tylko w przypadku przedstawienia decyzji o warunkach zabudowy lub urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê jej wydania? Zauwa¿am przy tym, ¿e umowa przedwstêpna by³a konsultowana z notariuszem, wobec czego twierdzenie powoda, i¿ jest to zapis standardowo wprowadzany do umów, nie mo¿e byæ uznane za prawid³owe. Zaprzeczam przy tym, abym uchyla³ siê od zawarcia umowy przyrzeczonej. W œwietle udokumentowanych dzia³añ podjêtych przeze mnie w celu doprowadzenia do zawarcia umowy przyrzeczonej twierdzenie, ¿e uchyla³em siê od jej zawarcia jest bezpodstawne. Co wiêcej, nie by³em w stanie uzyskaæ przedmiotowej decyzji z uwagi na fakt, ¿e burmistrz gminy nie mo¿e wydaæ zgody ani niezgody na warunki zabudowy. To wszystko co mam do powiedzenia.

Pe³nomocnik powoda i pozwanego nie sk³adaj¹ ¿adnych dodatkowych wniosków dowodowych.

Pe³nomocnik powoda podtrzymuje ¿¹danie pozwu i wnosi o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

Pe³nomocnik pozwanego wnosi o uchylenie nakazu zap³aty i oddalenie powództwa oraz wnosi o zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

Przewodnicz¹ca zamknê³a rozprawê i og³osi³a wyrok.

Posiedzenie zakoñczono o godz. 14.50.

Sêdzia Protokolant

(podpis) (podpis)

Sygn. akt I C 902/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie nastêpuj¹cym:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: aplikant radcowski Bart³omiej B³aszczak

na rozprawie

sprawy z powództwa: Józefa Nakoniecznego

przeciwko: Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zap³atê

na skutek zarzutów pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego od nakazu zap³aty

II. zas¹dza od pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego na rzecz powoda Józefa Nakoniecznego kwotê 1800 z³ (jeden tysi¹c osiemset z³otych) tytu³em zwrotu dalszych kosztów zastêpstwa procesowego.

(podpis sêdziego)

Pieczêæ Biura Podawczego

S¹du Okrêgowego w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

WNIOSEK

W imieniu pozwanego wnoszê o sporz¹dzenie uzasadnienia wyroku z 31.8.2019 r. i dorêczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem na adres mojej kancelarii.

r.pr. Antoni Cegielski

(podpis)

Sygn. akt I C 902/19

UZASADNIENIE

Pozwem z 22.1.2019 r. powód Józef Nakonieczny wniós³ o zas¹dzenie w postêpowaniu nakazowym od pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego kwoty 100 000 z³ wraz z ustawowymi odsetkami p³atnymi od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty oraz o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postêpowania wed³ug norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskaza³, ¿e 8.1.2018 r. zawar³ z pozwanym w formie aktu notarialnego przed-wstêpn¹ umowê sprzeda¿y, na mocy której sprzedaj¹cy sprzeda kupuj¹cemu woln¹ od obci¹¿eñ niezabudowan¹ dzia³kê gruntu, po³o¿on¹ w miejscowoœci Warszawa, Gmina Wilanów, oznaczon¹ Nr ewid. 4567 za cenê 500 000 z³, kupuj¹cy zaœ kupi przedmiotow¹ nieruchomoœæ za powy¿sz¹ cenê. Przyrzeczon¹ umowê sprzeda¿y strony zobowi¹za³y siê zawrzeæ w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu 4567 stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.8.2018 r. Tego samego dnia powód przekaza³ pozwanemu kwotê 50 000 z³ tytu³em zadatku. Powód wskaza³, ¿e pomimo i¿ pozwany zobowi¹za³ siê do uzyskania oraz okazania kupuj¹cemu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem sprzeda¿y, nie zadoœæuczyni³ swojemu obowi¹zkowi, co skutkowa³o niezawarciem umowy przyrzeczonej w umówionym terminie, któr¹, zdaniem strony powodowej, nale¿y poczytywaæ za niezawart¹ z winy pozwanego.

Powód wskaza³, ¿e pozwany nie podj¹³ koniecznych dzia³añ maj¹cych na celu zgromadzenie dokumentacji warunkuj¹cej zawarcie przyrzeczonej umowy. Wobec powy¿szego pismem z 13.11.2018 r. z³o¿y³ sprzedaj¹cemu oœwiadczenie w przedmiocie odst¹pienia od umowy przedwstêpnej z jednoczesnym wezwaniem pozwanego do zwrotu kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od 1.9.2015 r. do dnia zap³aty.

W dniu 1.2.2019 r. S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, wyda³ nakaz zap³aty w postêpowaniu nakazowym orzekaj¹c zgodnie z ¿¹daniem pozwu.

W dniu 2.3.2018 r. (data prezentaty) pozwany wniós³ zarzuty od nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowym, wnosz¹c o uchylenie nakazu zap³aty w ca³oœci oraz oddalenie powództwa i zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postêpowania.

W uzasadnieniu pozwany podniós³, ¿e nie kwestionuje przekazania przez powoda zadatku w kwocie 50 000 z³, jak i nie zaprzecza, i¿ przyrzeczona umowa sprzeda¿y nie zosta³a zawarta do dnia umówionego, tj. do 31.8.2018 r. Jednak¿e pozwany zanegowa³ jakoby niezawarcie umowy przyrzeczonej nast¹pi³o z jego wy³¹cznej winy, wskazuj¹c w uzasadnieniu szereg czynnoœci jakie podj¹³, celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem sporu. Ponadto, pozwany zarzuci³ niewa¿noœæ postanowienia sformu³owanego w § 7 pkt 2 aktu notarialnego, wskazuj¹c, ¿e zastrze¿enie umowne w postaci prawa odst¹pienia od umowy obwarowane jest sankcj¹ niewa¿noœci na wypadek niewyznaczenia terminu, w którym mo¿liwe bêdzie skorzystanie z prawa odst¹pienia. Pozwany podniós³, ¿e w umowie przedwstêpnej termin ten nie zosta³ oznaczony, a nawet gdyby przyj¹æ, i¿ terminem tym by³a data 1.9.2018 r. jako termin najpóŸniejszy na odst¹pienie od umowy, to termin ten nie zosta³ przez stronê powodow¹ dochowany. Pozwany wskaza³, ¿e powództwo jest niezasadne z uwagi na treœæ zapisu § 7 pkt 4 aktu notarialnego, wobec tego mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powoda kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpad³a.

Na rozprawach s¹dowych poprzedzaj¹cych wydanie wyroku strony podtrzyma³y swoje stanowiska wyra¿one w pismach procesowych.

S¹d Okrêgowy ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny:

W dniu 8.1.2018 r. w Warszawie pomiêdzy Zbigniewem Kleniewskim – jako sprzedaj¹cym, a Józefem Nakoniecznym – jako kupuj¹cym zosta³a zawarta umowa przedwstêpna sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej jako dzia³ka ewidencyjna o numerze 4567 w gminie Wilanów (m.st. Warszawa), o powierzchni gruntu 1200 m2, dla której S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Ksiêgê Wieczyst¹ o Nr KW WA105678.

W § 2 umowy sprzedaj¹cy zobowi¹za³ siê sprzedaæ, a kupuj¹cy zobowi¹za³ siê kupiæ nieruchomoœæ gruntow¹ za cenê 500 000 z³. W § 3 pozwany oœwiadczy³, ¿e zobowi¹zuje siê uzyskaæ, okazaæ i wydaæ Józefowi Nakoniecznemu ostateczn¹ decyzjê o warunkach zabudowy dla wy¿ej opisanej dzia³ki gruntu, z której bêdzie wynika³o, i¿ mo¿liwa jest jej zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. W § 4 umowy, strony zobowi¹za³y siê do zawarcia umowy ostatecznej w formie aktu notarialnego, w terminie nieprzekraczalnym do 31.8.2018 r. (w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy stanie siê ostateczna). W § 6 umowy, na zabezpieczenie realizacji umowy kupuj¹cy przekaza³ sprzedaj¹-cemu zadatek w kwocie 50 000 z³, który to zadatek sprzedaj¹cy przyj¹³ i odbiór pokwitowa³. Przedmiotowy zadatek zosta³ poddany skutkom prawnym wynikaj¹cym z art. 394 KC. W § 7 aktu notarialnego, strony wspólnie postanowi³y, ¿e: 1) w przypadku niewykonania umowy przez powoda, pozwany mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ; 2) w przypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku; 3) w przypadku niewykonania umowy na skutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci, albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez pozwanego powodowi w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 z³, a mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powoda kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

Dowód:

– okolicznoœci bezsporne,

– umowa przedwstêpna sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej.

Pozwany 28.1.2018 r. wniós³ o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Pismami z 10.2.2018 r., 5.5.2018 r. i 28.6.2018 r. zosta³ poinformowany, ¿e sprawa nie zosta³a za³atwiona z uwagi na koniecznoœ.

æ uzgodnieñ miêdzyresortowych.

Dowód:

? wniosek o wydanie zaœwiadczenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z 28.1.2018 r.,

? zeznania Zbigniewa Kleniewskiego (k. 212–214),

? zeznania Artura Jankowskiego, Julity Jaczewskiej.

Pismem z 13.11.2017 r. powód poinformowa³ pozwanego o odst¹pieniu od umowy przedwstêpnej sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej o Nr ewid. 4567 zawartej w formie aktu notarialnego z powodu niewykonania powy¿szej umowy przez sprzedaj¹cego, wzywaj¹c jednoczeœnie do zwrotu podwójnego zadatku wraz z ustawowymi odsetkami od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty.

Pozwany nie ustosunkowa³ siê do powy¿szego pisma, pozostawiaj¹c je bez ¿adnej odpowiedzi oraz wyjaœnieñ.

Powy¿szy stan faktyczny S¹d ustali³ na podstawie powo³anych wy¿ej dokumentów oraz zeznañ przes³uchanych w charakterze strony powodowej Józefa Nakoniecznego, po czêœci z zeznañ przes³uchanego w charakterze strony pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego, z zeznañ œwiadków: Artura Jankowskiego oraz Julity Jaczewskiej.

Dokumenty przedstawione przez strony S¹d uzna³ za w pe³ni wiarygodne i niebudz¹ce ¿adnych w¹tpliwoœci co do ich autentycznoœci i zgodnoœci z rzeczywistym stanem rzeczy. Wiarygodnoœæ tych dokumentów nie by³a przez ¿adn¹ ze stron kwestionowana. S¹d równie¿ nie znalaz³ podstaw, aby podwa¿aæ moc dowodow¹ tych¿e dokumentów.

Jako wiarygodne S¹d oceni³ zeznania powoda przes³uchanego w trybie art. 299 w zw. z art. 302 KPC, który w sposób logiczny, zgodny i jasny wyjaœni³ okolicznoœci przedmiotowej sprawy, a jego zeznania koresponduj¹ w ca³oœci ze zgromadzonym w toku niniejszego postêpowania materia³em dowodowym.

Zdaniem S¹du zeznania Zbigniewa Kleniewskiego przes³uchanego w trybie art. 299 w zw. z art. 302 KPC zas³uguj¹ na wiarê w czêœci w jakiej odnosz¹ siê do faktu podejmowania okreœlonych czynnoœci celem wyjednania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu o Nr ewid. 4567, bowiem w tym zakresie jego zeznania s¹ spójne z zebranymi w sprawie dokumentami. Natomiast jako niewiarygodne S¹d uzna³ zeznania pozwanego w zakresie w jakim wskaza³, ¿e nie by³ w stanie uzyskaæ ani decyzji o warunkach zabudowy, ani decyzji odmawiaj¹cej warunków zabudowy z uwagi na fakt, i¿ „burmistrz gminy nie mo¿e wydaæ zgody ani niezgody na warunki zabudowy".

Jako wiarygodne ocenione zosta³y równie¿ zeznania œwiadka Artura Jankowskiego ówczesnego burmistrza Gminy Wilanów, jednak¿e nale¿y wskazaæ, ¿e zeznania tego œwiadka nie przyczyni³y siê do wyjaœnienia spornych okolicznoœci, bowiem w dniu przes³uchania œwiadek oœwiadczy³, i¿ nie pe³ni ju¿ funkcji burmistrza i nie pamiêta okolicznoœci przedmiotowej sprawy ani jej uczestników.

S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:

Powództwo jest zasadne i zas³uguje w ca³oœci na uwzglêdnienie.

W niniejszej sprawie powód domaga³ siê zas¹dzenia na swoj¹ rzecz kwoty 100 000 z³ wraz z ustawowymi odsetkami od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty z tytu³u niewykonania przez pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego zobowi¹zania wynikaj¹cego z przedwstêpnej umowy sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej, w postaci nieuzyskania i nieokazania powodowi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy do 31.8.2018 r. Pozwany natomiast wnosi³ o uchylenie w ca³oœci nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowym i oddalenie powództwa, podnosz¹c ¿e niezawarcie umowy przyrzeczonej w umówionym terminie nast¹pi³o z przyczyn od niego niezale¿nych, wskazuj¹c i¿ dochowa³ wszelkiej starannoœci, aby takow¹ decyzjê wyjednaæ.

Poza sporem pozostawa³y okolicznoœci zwi¹zane z przekazaniem przez powoda na rzecz pozwanego zadatku opiewaj¹cego na kwotê 50 000 z³, a tak¿e fakt, ¿e nie dosz³o do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzeda¿y w terminie œciœle okreœlonym w umowie.

Przedmiotem kognicji S¹du by³o ustalenie, czy w niniejszej sprawie zaistnia³y przes³anki z § 7 pkt 4 aktu notarialnego, prowadz¹ce do uchylenia siê przez pozwanego od odpowiedzialnoœci z tytu³u niewykonania umowy, co skutkowa³oby odpadniêciem podstawy do ¿¹dania przez powoda kwoty 100 000 z³ stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku.

Zgodnie z treœci¹ art. 3531 KC, strony zawieraj¹ce umowê mog¹ u³o¿yæ stosunek prawny wed³ug swojego uznania byleby jego treœæ lub cel nie sprzeciwia³y siê w³aœciwoœci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Z tej zasady mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e treœæ umowy mo¿e byæ kszta³towana przez strony w zasadzie w sposób dowolny.

Strony, zawieraj¹c w formie aktu notarialnego przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej jako dzia³ka ewidencyjna o Nr 4567 ustali³y sztywny termin zawarcia umowy definitywnej, który przewidzia³y na 14 dni, licz¹c od dnia wyjednania i okazania przez pozwanego powodowi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dzia³ki gruntowej, wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e nie mo¿e to nast¹piæ póŸniej ni¿ do 31.8.2018 r.

Jednoczeœnie w § 7 aktu notarialnego strony wspólnie postanowi³y, ¿e: 1) w przypadku niewykonania umowy przez powoda, pozwany mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ; 2) w przypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku; 3) w przypadku niewykonania umowy w skutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci, albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez pozwanego powodowi w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 z³, a mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powoda kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

Nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 394 KC reguluj¹cym kwestiê zadatku, który zosta³ przez strony bezpoœrednio zastosowany w § 7 aktu notarialnego, zatrzymaæ zadatek lub ¿¹daæ sumy dwukrotnie wy¿szej mo¿na wy³¹cznie wtedy, gdy wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ za niewykonanie zobowi¹zania ponosi druga strona. S¹d Najwy¿szy w wyroku z 20.12.2006 r. (IV CSK 296/06, Legalis 161054) wskaza³, „¿e je¿eli zawarcie umowy przyrzeczonej uzale¿nione zosta³o od spe³nienia przez stronê zobowi¹zañ okreœlonych w umowie przedwstêpnej, to skoro strona nie wykona³a tych zobowi¹zañ, przyj¹æ nale¿a³o, ¿e z jej winy umowa nie zosta³a zawarta". Nale¿y wskazaæ, ¿e w przedmiotowej sprawie strony w sposób przejrzysty okreœli³y sytuacje, w których mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powodów kwoty stanowi¹cej dwukrotn¹ wartoœæ zadatku odpada, co zosta³o uregulowane w § 7 pkt 4 aktu notarialnego. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje sformu³owanie „w tym przypadku przedstawienia przez Zbigniewa Kleniewskiego Józefowi Nakoniecznemu w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy". W ocenie S¹du nie mo¿na kwestionowaæ starañ le¿¹cych po stronie pozwanego, który podj¹³ szereg czynnoœci zmierzaj¹cych do uzyskania warunków zabudowy dla wskazanej wy¿ej nieruchomoœci. Jednak¿e nale¿y zaznaczyæ, ¿e w³aœciwe brzmienie § 7 pkt 4 aktu notarialnego, narzuca pozwanemu œciœle okreœlony sposób dzia³ania w postaci „przedstawienia (co jest równoznaczne z okazaniem) urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy", nie mo¿na uznaæ, i¿ wy³¹czne poprzestanie na ustnym poinformowaniu powoda o niemo¿liwoœci uzyskania pozytywnej decyzji mo¿e byæ uznane za surogat „czynnoœci w postaci przedstawienia". Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e strony wspólnie, w sposób precyzyjny okreœli³y przes³anki prowadz¹ce do odpadniêcia podstawy do zachowania zadatku przez jedn¹ ze stron, jak i odpadniêcia podstawy do ¿¹dania zap³aty dwukrotnej wartoœci zadatku przez drug¹ stronê. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e pozwany uchybi³ swojemu obowi¹zkowi poprzez nieokazanie powodowi urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, a tylko w taki sposób móg³ zwolniæ siê z obowi¹zku zap³aty podwójnego zadatku. Pozwany przyj¹³ na siebie powy¿szy obowi¹zek w akcie notarialnym, tak wiêc musia³ byæ w pe³ni œwiadomy, ¿e w sytuacji gdy nie uzyska warunków zabudowy chc¹c zwolniæ siê od obowi¹zku zap³aty podwójnego zadatku bêdzie zobowi¹zany przedstawiæ dokument urzêdowy w przedmiocie odmowy wydania warunków zabudowy do 31.8.2018 r. S¹d nie mia³ w¹tpliwoœci co do tego, ¿e pozwany nie przedstawi³ powodowi takowego dokumentu, bowiem nim nie dysponowa³. Przes³uchany w charakterze strony, na rozprawie 31.8.2019 r. zezna³, ¿e nie by³ w stanie uzyskaæ przedmiotowej decyzji z uwagi na fakt, i¿ „burmistrz gminy nie mo¿e wydaæ zgody ani niezgody na warunki zabudowy". Przyjêta przez pozwanego linia obrony jest nieskuteczna, bowiem jak zosta³o ju¿ wy¿ej wyjaœnione na etapie oceny dowodów, strona powodowa wykaza³a, ¿e wszelkie merytoryczne decyzje odnosz¹ce siê do uzyskania warunków zabudowy czy te¿ jej odmowy, wydawane s¹ przez burmistrza Gminy Wilanów w formie decyzji, dorêczanej osobie zainteresowanej. Dlatego te¿ nale¿y przyj¹æ, ¿e pozwany nie do³o¿y³ nale¿ytej starannoœci celem uzyskania takiego dokumentu, do czego by³ zobowi¹zany na mocy aktu notarialnego. Tym samym nale¿y uznaæ, ¿e wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ za niewykonanie zobowi¹zania ponosi pozwany.

Odnosz¹c siê do zarzutu pozwanego przedstawionego w zarzutach od nakazu zap³aty, jakoby postanowienie zawarte w § 7 pkt 2 by³o niewa¿ne, z uwagi na niewyznaczenie okreœlonego terminu uprawniaj¹cego stronê do odst¹pienia od umowy, nale¿y wskazaæ, ¿e zarzut ten jest ca³kowicie bezzasadny. Nale¿y przyznaæ racjê stronie powodowej, ¿e § 7 aktu notarialnego traktuje nie o umownym prawie odst¹pienia regulowanym w art. 395 KC, lecz odnosi siê do zwrotu zadatku uregulowanego w art. 394 KC. Norma okreœlona w art. 395 KC nie jest w ¿aden sposób zwi¹zana z zadatkiem, a skutki prawne zadatku okreœlone w art. 394 KC powstaj¹ w przypadku, gdy d³u¿nik nie wykona zobowi¹zania. W momencie bezskutecznego up³ywu terminu wymagalnoœci po stronie wierzyciela powstaje uprawnienie do odst¹pienia od umowy bez koniecznoœci wyznaczenia d³u¿nikowi dodatkowego terminu.

Reasumuj¹c, w niniejszej sprawie strony wspólnie ustali³y w umowie przedwstêpnej (§ 7 pkt 2), o tym ¿e w wypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód mo¿e od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku. Fakt skutecznego odst¹pienia od umowy przez powoda w ocenie S¹du nie budzi w¹tpliwoœci. W umowie, a dok³adnie w § 3 pozwany zobowi¹za³ siê do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej dzia³ki i przedstawienia jej powodowi. S³owo „uzyskaæ", zgodnie z definicj¹ zawart¹ w S³owniku Wspó³czesnego Jêzyka Polskiego, Przegl¹d Readers Digest, Warszawa 2001, znaczy „dostawaæ coœ, o co siê stara³o". Tak wiêc z wyk³adni jêzykowej umowy zawartej pomiêdzy stronami wynika, ¿e pozwany zobowi¹za³ siê nie do tego, aby podj¹æ starania i próby uzyskania tej¿e decyzji, ale do tego, by tak¹ decyzjê uzyskaæ i nastêpnie przedstawiæ j¹ powodowi. Tak wiêc nie zwalnia pozwanego z odpowiedzialnoœci sam fakt starania siê o wyjednanie umowy i podjêcie dzia³añ w tym kierunku. Analizuj¹c postêpowanie dowodowe przeprowadzone w sprawie, a w szczególnoœci zeznania stron, stwierdziæ tak¿e nale¿y, ¿e strony umowy zgodnie ustali³y, i¿ termin 8-miesiêczny bêdzie terminem, w którym pozwany zdo³a uzyskaæ warunki zabudowy i pozwany wyraŸnie zgodzi³ siê na wyznaczenie takiego terminu, umowa w tym zakresie nie by³a aneksowana. W tym¿e okresie jednak pozwany nie przedstawia³ powodowi ani decyzji pozytywnej, ani negatywnej w zakresie ustalenia warunków zabudowy, co zgodnie z § 7 pkt 4 by³oby poczytane za niewykonanie umowy z powodu okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci. W przedmiotowej sprawie z uwagi na niewykonanie umowy przez pozwanego, zastosowanie znajdzie § 7 pkt 4 rzeczonej umowy, który nak³ada na pozwanego obowi¹zek zap³acenia kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku.

Zgodnie z art. 496 KPC na skutek rozpoznania zarzutów od nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowy, S¹d „po przeprowadzeniu rozprawy wydaje wyrok, w którym nakaz zap³aty w ca³oœci lub w czêœci utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o ¿¹daniu pozwu, b¹dŸ te¿ postanowieniem uchyla nakaz zap³aty i pozew odrzuca lub postêpowanie umarza". Maj¹c powy¿sze na uwadze, uznaj¹c ¿e roszczenie powoda o zas¹dzenie nale¿noœci z tytu³u niewykonania zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy przedwstêpnej jest zasadne, S¹d utrzyma³ w mocy nakaz zap³aty z 1.2.2019 r. wydany w sprawie o sygn. akt I Nc 5302/19.

W zakresie odsetek, S¹d orzek³ zgodnie z ¿¹daniem na mocy art. 359 § 1 KC ustalaj¹c ich termin pocz¹tkowy na 1.9.2018 r. W tym wzglêdzie nale¿a³o mieæ na uwadze fakt, ¿e niezawarcie umowy przyrzeczonej w oznaczonym terminie, tj. do 31.8.2018 r. nast¹pi³o z wy³¹cznej winy pozwanego. Tym samym nale¿y przyj¹æ, ¿e 1.9.2018 r. pozwany by³ zobowi¹zany do wyp³acenia zadatku, tak wiêc roszczenie z tym dniem sta³o siê wymagalne.

O kosztach postêpowania S¹d orzek³ na podstawie art. 98 § 1 i 3 KPC w zw. z § 2 pkt 6 i § 3 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z 22.10.2018 r. w sprawie op³at za czynnoœci adwokackie. W nakazie zap³aty który zosta³ utrzymany w mocy, S¹d zas¹dzi³ ju¿ kwotê 5400 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego, dlatego te¿ w wyroku nale¿a³o zas¹dziæ jedynie dalsz¹ kwotê 1800 z³.

Maj¹c na uwadze powy¿sze okolicznoœci, S¹d orzek³ jak w sentencji wyroku.

(podpis sêdziego nieczytelny)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informacja dla zdaj¹cego:

WZÓR PISMA

S¹d Apelacyjny w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Pl. Krasiñskich 2/4/6

00–207 Warszawa

za poœrednictwem:

S¹du Okrêgowego w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

Wartoœæ przedmiotu zaskar¿ania: 100 000 z³

APELACJA

pozwanego od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, z 31.8.2019 r., sygn. akt I C 902/19, którego odpis wraz z uzasadnieniem dorêczono pe³nomocnikowi pozwanego 20.9.2019 r.

Na podstawie art. 367 § 1 w zw. z art. 368 § 1 pkt 1 KPC w imieniu mojego Mocodawcy zaskar¿am wy¿ej opisany wyrok w ca³oœci.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 KPC zaskar¿onemu wyrokowi zarzucam:

1. Naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 394 i 395 KC poprzez b³êdn¹ wyk³adniê tych przepisów i niezastosowanie art. 395 KC, tj. poprzez bezpodstawne przyjêcie, ¿e postanowienie zawarte w § 7 pkt 2 umowy przedwstêpnej by³o wa¿ne, podczas gdy norma okreœlona w art. 395 KC wyraŸnie wskazuje na niewa¿noœæ prawa odst¹pienia zastrze¿onego w umowie bez terminu, w jakim prawo odst¹pienia mo¿e byæ wykonanie.

2. Naruszenie prawa materialnego, tj. art. 394 § 3 KC, poprzez przyjêcie, ¿e powód uprawniony jest do ¿¹dania zap³aty kwoty dwukrotnie wy¿szej ni¿ zadatek, w sytuacji gdy pozwany nie ponosi wy³¹cznej odpowiedzialnoœci za niewykonanie zobowi¹zania umownego.

3. B³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê rozstrzygniêcia poprzez uznanie, ¿e w przedmiotowej sprawie nie mia³o miejsca niewykonanie umowy wskutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci, a zatem nale¿a³o przyj¹æ, i¿ zasz³a okolicznoœæ przewidziana w § 7 pkt 4 umowy sprzeda¿y co oznacza, ¿e przyczyna niewydania przedmiotowej decyzji jest skutkiem okolicznoœci, za które odpowiedzialnoœci nie ponosi pozwany.

4. Naruszenie prawa procesowego, mianowicie art. 233 § 1 KPC, poprzez zaniechanie wszechstronnego rozwa¿enia materia³u dowodowego, a mianowicie ca³kowite pominiêcie zeznañ œwiadka Julity Jaczewskiej, z których wynika, ¿e powód wiedzia³, i¿ niemo¿liwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 5 KPC wnoszê o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez uchylenie nakazu zap³aty z 1.2.2019 r. i oddalenie powództwa w ca³oœci oraz zas¹dzenie zwrotu kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Ad zarzutu Nr 1

S¹d Okrêgowy b³êdnie przyj¹³, ¿e do odst¹pienia od umowy w trybie art. 394 KC nie ma zastosowania art. 395 KC. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w Kodeksie cywilnym przyjête zosta³y dwa rozwi¹zania odnosz¹ce siê do odst¹pienia od umowy. Istnieje ono bowiem jako prawo ustawowe np. art. 491 KC i umowne art. 395 KC. Natomiast art. 394 KC zawiera jedynie regu³y interpretacyjne dotycz¹ce rozliczenia wp³aconego zadatku w razie odst¹pienia od umowy przy jej niewykonaniu.

Aby mo¿na by³o zrealizowaæ odst¹pienie od umowy – zgodnie z art. 395 KC – musz¹ byæ spe³nione dwa wymogi ustawowe: (i) okreœlenie terminu, w czasie biegu którego bêdzie mo¿liwe skorzystanie z prawa odst¹pienia i (ii) wskazanie, czy prawo odst¹pienia bêdzie przys³ugiwa³o tylko jednej (oraz której) czy obu stronom umowy. Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e niespe³nienie wymogu podania terminu odst¹pienia powoduje niewa¿noœæ tego zastrze¿enia umownego. W tej sytuacji nale¿y przyj¹æ, ¿e § 7 pkt 2 umowy jest niewa¿ny.

Ad zarzutu Nr 2

S¹d bezzasadnie przyj¹³, ¿e niewydanie stosownej decyzji administracyjnej (pozwolenie na u¿ytkowanie) przez odpowiedni organ administracji publicznej mo¿e byæ uznany za formê niewykonania zobowi¹zania umownego przez pozwanego. Tymczasem w przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajdzie norma art. 394 § 3 KC, którego strony w umowie przedwstêpnej nie wy³¹czy³y, ani nie ograniczy³y. Materia³ dowodowy zebrany w sprawie bez trudu pozwala przyj¹æ, ¿e pozwany w terminie z³o¿y³ prawid³owy wniosek w sprawie pozwolenia na u¿ytkowanie, a za przed³u¿aj¹ce siê postêpowanie odpowiada Dzielnica Wilanów.

Ad zarzutu Nr 3

S¹d w swoich rozwa¿aniach b³êdnie ustali³, ¿e pozwany nie przedstawi³ powodowi ani decyzji pozytywnej, ani negatywnej o warunkach zabudowy, a zatem nie zasz³a okolicznoœæ wy³¹czaj¹ca jego odpowiedzialnoœæ okreœlon¹ w § 7 pkt 4 umowy. Rozumowanie to jest b³êdne poniewa¿ z pisma z 30.10.2018 r. wynika, ¿e dla przedmiotowej dzia³ki objêtej umow¹ przedwstêpn¹ nie zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy. Paragraf 7 pkt 4 umowy wyraŸnie stanowi o urzêdowym dokumencie, a nie decyzji. Bezsprzecznie nale¿y uznaæ, ¿e pojêcie dokument urzêdowego swym zakresem obejmuje decyzje, ale te¿ i inne pisma wydawane przez w³aœciwy urz¹d. W tej sytuacji w powi¹zaniu z zeznaniami œwiadka Julity Jaczewskiej (o czym ni¿ej) nale¿a³o przyj¹æ, ¿e dokument ten jest w istocie informacj¹ o niewydaniu decyzji o warunkach zabudowy. W tej sytuacji nale¿a³o uznaæ, ¿e umowa ostateczna nie zosta³a zawarta bez winy ¿adnej ze stron.

Ad zarzutu Nr 4

Zgodnie z treœci¹ art. 233 § 1 KPC, s¹d powinien oprzeæ swe rozstrzygniêcie po wszechstronnym rozwa¿eniu materia³u dowodowego. Nakaz ten oznacza, ¿e s¹d wydaj¹c orzeczenie w danej sprawie powinien rozwa¿yæ wszystkie dowody, jakie zosta³y zebrane w danej sprawie. S¹d Okrêgowy wydaj¹c zaskar¿ony wyrok ca³kowicie pomin¹³ zeznania œwiadka Julity Jaczewskiej. Maj¹c jednak na uwadze zeznania tego œwiadka, wynika z nich, ¿e 10.7.2018 r. odby³o siê spotkanie w Urzêdzie Gminy, w którym uczestniczy³ równie¿ powód i w trakcie, którego zosta³ on poinformowany, i¿ na chwilê obecn¹ decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie wydana. W tej sytuacji, maj¹c na uwadze treœæ pisma z 30.10.2018 r. (o czym wy¿ej), nale¿a³o uznaæ, ¿e powód mia³ wiedzê, i¿ warunków zabudowy nie bêdzie. Paragraf 7 pkt 4 umowy wprawdzie stanowi o urzêdowym dokumencie, ale w istocie chodzi o to, aby strony mia³y stosown¹ informacjê. Uznaæ nale¿y, ¿e powód wiedzia³, i¿ decyzja nie bêdzie wydana z przyczyn niele¿¹cych po ¿adnej ze stron, a zatem nie mo¿e byæ mowy o odpowiedzialnoœci finansowej pozwanego.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, wnoszê jak na wstêpie.

Antoni Cegielski

radca prawny

(podpis w³asnorêczny)

Za³¹czniki:

– dowód wniesienia op³aty s¹dowej od apelacji ,

– odpis apelacji.

CKN 1083/00, Legalis). W myœl art. 187 § 1 pkt 3 KPC oœwiadczam, ¿e powód wzywa³ pozwanego do zap³aty, jednak¿e okaza³o siê to bezskuteczne. Z tych te¿ wzglêdów, wnoszê jak w petitum. adw. Joanna Krzemiñska (podpis)

cd.rp.prawo.pl

Za³¹czniki:

? odpis pozwu,

? pe³nomocnictwo, ?? dowód wniesienia op³aty skarbowej i s¹dowej,

? akt notarialny Rep. A Nr 7890/2018,

? odst¹pienie od umowy.

ZAŒWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 § 2 Kodeku postêpowania administracyjnego, dzia³aj¹c z upowa¿nienia Burmistrza Dzielnicy Wilanów na podstawie upowa¿nienia Nr 2/2016 z 6.11.2016 r. zaœwiadcza siê: ¿e dla dzia³ki Nr 4567 w obrêbie Zawady Dzielnica Wilanów do dnia dzisiejszego nie zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy dla Pana Zbigniewa Kleniewskiego.

Otrzymuj¹:

Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

Julita Janczewska

(podpis)

Repertorium A Nr 7890/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego stycznia dwa tysi¹ce piêtnastego roku (8.1.2018 r.) przed Agnieszk¹ Szanci³o – notariuszem w Warszawie, w prowadzonej przez siebie Kancelarii Notarialnej przy ul. Pu³awskiej 122 m. 6 w Warszawie stawili siê:

1. Zbigniew Kleniewski, u¿ywaj¹cy imienia Zbigniew, syn Feliksa i Adrianny, wed³ug oœwiadczenia rozwiedziony, wed³ug oœwiadczenia zamieszka³y 05–123 Warszawa, ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42, legitymuj¹cy siê dowodem osobistym AJJ 5678 wa¿nym do 2.10.2021 r., PESEL 65120114365, wed³ug oœwiadczenia NIP 9876972564;

2. Józef Nakonieczny, u¿ywaj¹cy imienia Józef, syn Mariana i Jadwigi, wed³ug oœwiadczenia kawaler, wed³ug oœwiadczenia zamieszka³y 02–915 Warszawa, ul. Husarii 12, legitymuj¹cy siê dowodem osobistym ACD 4321 wa¿nym do 27.2.2020 r.,

PESEL 64111314366, wed³ug oœwiadczenia NIP 8765556633.

To¿samoœæ stawaj¹cych notariusz ustali³ na podstawie dowodów osobistych powo³anych przy ich nazwiskach.

PRZEDWSTÊPNA UMOWA SPRZEDA¯Y

§ 1. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e:

– jest w³aœcicielem niezabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w m.st. Warszawie, gminie Wilanów, województwie mazowieckim, obrêbie Zawady, stanowi¹cej dzia³kê gruntu oznaczon¹ Nr ewid. 4567 o ³¹cznym obszarze 1200 m2 (tysi¹c dwieœcie metrów kwadratowych), dla której S¹d Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie I Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ KW Nr WA105678,

– opisan¹ wy¿ej nieruchomoœæ naby³ od osoby fizycznej umow¹ sprzeda¿y sporz¹dzon¹ w formie aktu notarialnego 5.4.2007 r. przez Aleksandra Gulewicza – notariusza w Warszawie, Rep. A Nr 7654/04, którego wypis przy akcie niniejszym okazuje,

– dzia³ III powo³anej wy¿ej ksiêgi wieczystej wpisów ani wzmianek o wnioskach nie zawiera,

– dzia³ IV powo³anej wy¿ej ksiêgi wieczystej wpisów ani wzmianek o wnioskach nie zawiera.

Zbigniew Kleniewski za³¹czy³ do aktu mniejszego:

– odpis zwyk³y ksiêgi wieczystej KW Nr WA105678 wydany przez Centraln¹ Informacjê Ksi¹g Wieczystych Ekspozytura w Warszawie 5.1.2018 r., o godz. 14.22, Sygnatura wniosku WA3M9876/2018, oœwiadczaj¹c jednoczeœnie, ¿e wpisy w tej ksiêdze wieczystej od chwili wydania Odpisu nie uleg³y zmianie,

– sporz¹dzony 8.1.2018 r. przez czyni¹cego notariusza odpis skróconego aktu ma³¿eñstwa, Nr 178/1989, wydanego 22.12.2017 r. przez Urz¹d Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Zbigniew Kleniewski oœwiadcza ponadto, ¿e:

– opisan¹ wy¿ej nieruchomoœæ naby³ bêd¹c rozwiedziony, a ponownych zwi¹zków ma³¿eñskich nie zawiera³,

– opisana wy¿ej nieruchomoœæ wolna jest od ograniczeñ w rozporz¹dzaniu, a tak¿e od obci¹¿eñ i d³ugów na rzecz osób trzecich, w tym od obci¹¿eñ, o których mowa w art. 7 ustawy z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece,

– nieruchomoœæ ta nie jest przedmiotem dzier¿awy,

– nieruchomoœæ ta ma zapewniony dostêp do drogi,

– nieruchomoœæ ta nie jest przedmiotem postêpowania egzekucyjnego.

Zbigniew Kleniewski oœwiadcza ponadto, ¿e opisana powy¿ej dzia³ka gruntu znajduje siê na terenie nieobjêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na potwierdzenie czego za³¹cza do aktu niniejszego sporz¹dzony w dniu dzisiejszym przez czyni¹cego notariusza odpis zaœwiadczenia wydanego 30.10.2018 r. przez Zastêpcê Naczelnika Wydzia³u Spraw Przestrzennych i Ochrony Œrodowiska, WSPiOS-12345/15.

Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e opisana wy¿ej nieruchomoœæ nie stanowi nieruchomoœci rolnej w rozumieniu ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z 11.4.2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego, na potwierdzenie czego do aktu niniejszego za³¹cza sporz¹dzony w dniu dzisiejszym przez czyni¹cego notariusza odpis wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej.

§ 2. Zbigniew Kleniewski i Józef Nakonieczny oœwiadczaj¹, ¿e zobowi¹zuj¹ siê zawrzeæ umowê sprzeda¿y do 31.8.2018 r., na mocy której Zbigniew Kleniewski sprzeda Józefowi Nakoniecznemu woln¹ od obci¹¿eñ niezabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹ Nr ewid. 4567, za cenê 500 000 z³ (piêciuset tysiêcy z³otych). Józef Nakonieczny wy¿ej opisan¹ dzia³kê gruntu za wskazan¹ wy¿ej cenê w powy¿szym terminie od Zbigniewa Kleniewskiego kupi.

§ 3. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê uzyskaæ i okazaæ i wydaæ Józefowi Nakoniecznemu ostateczn¹ decyzjê o warunkach zabudowy dla wy¿ej opisanej dzia³ki gruntu, z której bêdzie wynika³o, ¿e mo¿liwa jest jej zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

§ 4. Zbigniew Kleniewski i Józef Nakonieczny oœwiadczaj¹, ¿e umowê przyrzeczon¹ zobowi¹zuj¹ siê zawrzeæ w terminie 14 dni od dnia, w którym powo³ana wy¿ej decyzja o warunkach zabudowy stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysi¹ce piêtnastego roku (31.8.2018 r.).

§ 5. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê w umowie przyrzeczonej wyraziæ zgodê na przeniesienie na Józefa Nakoniecznego decyzji o warunkach zabudowy dla wy¿ej opisanej dzia³ki.

§ 6. Józef Nakonieczny oœwiadcza, ¿e przekaza³ Zdzis³awowi Kleniewskiemu zadatek w kwocie 50 000 z³ (piêædziesi¹t tysiêcy z³otych), co Zdzis³aw Kleniewski niniejszym potwierdza i odbiór zadatku kwituje.

§ 7. Zbigniew Kleniewski oraz Józef Nakonieczny postanawiaj¹, ¿e w przypadku:

1) niewykonania umowy przez Józefa Nakoniecznego, Zbigniew Kleniewski mo¿e bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ;

2) niewykonania umowy przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józef Nakonieczny mo¿e bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku;

3) zawarcia umowy przyrzeczonej, zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny;

4) niewykonania umowy wskutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józefowi Nakoniecznemu w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 z³, a mo¿liwoœæ ¿¹dania przez Józefa Nakoniecznego kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

§ 8. Józef Nakonieczny oœwiadcza, ¿e pozosta³¹ czêœæ ceny w kwocie 450 000 z³ zobowi¹zuje siê zap³aciæ Zbigniewowi Kleniewskiemu gotówk¹ przy zawieraniu umowy przyrzeczonej, zaœ w przypadku, gdyby nabycie wy¿ej opisanej dzia³ki gruntu finansowane by³o z kredytu, w terminie wskazanym w umowie kredytowej, któr¹ Józef Nakonieczny zobowi¹zuje siê okazaæ Zbigniewowi Kleniewskiemu najpóŸniej przy zawieraniu umowy przyrzeczonej.

§ 9. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê wydaæ Józefowi Nakoniecznemu opisan¹ wy¿ej dzia³kê gruntu w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, na co Józef Nakonieczny wyra¿a zgodê.

§ 10. Zdzis³aw Kleniewski oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê pokryæ wszystkie koszty zwi¹zane z wy¿ej opisan¹ dzia³k¹ gruntu powsta³e do jej wydania Józefowi Nakoniecznemu.

§ 11. Józef Nakonieczny oœwiadcza, ¿e wy¿ej opisan¹ dzia³kê gruntu obejrza³ osobiœcie i znany jest jemu jej stan i nie zg³asza w zwi¹zku z tym ¿adnych uwag.

§ 12. Zbigniew Kleniewski oœwiadcza, ¿e w zakresie sprzeda¿y opisanej wy¿ej dzia³ki gruntu nie jest podatnikiem podatku od towarów i us³ug (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i us³ug.

§ 13. Na podstawie umowy i oœwiadczeñ objêtych niniejszym aktem oraz do³¹czonych dokumentów Zbigniew Kleniewski oraz Józef Nakonieczny wnosz¹, aby S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, III Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych: w dziale III ksiêgi wieczystej wpisa³ roszczenie wynikaj¹ce z niniejszej umowy na rzecz Józefa Nakoniecznego, syna Mariana i Jadwigi, PESEL 64111314366.

(pieczêæ notariusza i podpis)

Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

Pan Zbigniew Kleniewski

ul. Adam Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

OŒWIADCZENIE

o odst¹pieniu od umowy przedwstêpnej

W imieniu w³asnym oœwiadczam, ¿e odstêpujê od przedwstêpnej umowy sprzeda¿y z 8.1.2018 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 7890/2018 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej po³o¿onej w miejscowoœci Warszawa, dzielnica Wilanów, obrêb Zawady, bêd¹cej dzia³k¹ gruntow¹, oznaczon¹ Nr ewid. 4567, dla której S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa III Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych z powodu nieuzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy tej dzia³ki. W zwi¹zku z tym wzywam Pana do zwrotu podwójnego zadatku w kwocie 100 000 z³ wraz z odsetkami od 1.9.2018 r. Wp³aty proszê dokonaæ na rachunek Nr 98 7564 0000 0003 2345 6543 5432 prowadzony przez Bank Zbo¿owy S.A. w Warszawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego oœwiadczenia. Brak zwrotu zadatku spowoduje koniecznoœæ wyst¹pienia na drogê s¹dow¹, co narazi Pana na dodatkowe koszty.

Józef Nakonieczny

(podpis)

Sygn. akt I Nc 5302/19

NAKAZ ZAP£ATY

W POSTÊPOWANIU NAKAZOWYM

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w nastêpuj¹cym sk³adzie: SSO Grzegorz Jab³oñski

Na skutek pozwu, który wniós³ powód: Józef Nakonieczny

Nakazuje, aby pozwany: Zbigniew Kleniewski

Zap³aci³ na rzecz powoda kwotê 100 000 z³ (sto tysiêcy z³otych) wraz z odsetkami w wysokoœci ustawowej liczonymi od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty oraz kwotê 6667 z³ (szeœæ tysiêcy szeœæset szeœædziesi¹t sie-dem z³otych) tytu³em kosztów procesu, w tym kwotê 5417 z³ (piêæ tysiêcy czterysta siedemnaœcie z³otych) tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego, w terminie 2 tygodni od otrzymania nakazu zap³aty albo wniós³ w tym terminie zarzuty.

(za zgodnoœæ) (na oryginale w³aœciwy podpis)

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

ul. Kredytowa 8 m. 12

01–555 Warszawa

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego z Kancelarii Radcy Prawnego Antoniego Cegielskiego

ul. Z³ota 15 m. 3

02–560 Warszawa

Wartoœæ przedmiotu zaskar¿enia: 100 000 z³

Op³ata od zarzutów uiszczona w kasie S¹du.

ZARZUTY

Od nakazu zap³aty wydanego 1.2.2019 r. przez S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, w postêpowaniu nakazowym, sygn. akt I Nc 5302/19, w imieniu mojego Mocodawcy Zbigniewa Kleniewskiego wy¿ej wskazany nakaz zap³aty zaskar¿am w ca³oœci i wnoszê o:

1. Uchylenie nakazu zap³aty w ca³oœci i oddalenie w ca³oœci powództwa wraz z zas¹dzeniem kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

2. O przes³uchanie w charakterze œwiadków:

a) Julity Jaczewskiej, 03–348 Warszawa, ul. Zamieniecka 21 m. 14, na okolicznoœæ uczestnictwa w spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa-Wilanów 10.7.2018 r. oraz treœci rozmów prowadzonych z powodem,

b) Artura Jankowskiego, Burmistrza Dzielnicy Wilanów, 02–915 Wilanów, ul. £owcza 59, na okolicznoœæ ustaleñ zapad³ych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy dzia³ki.

3. Przeprowadzenie dowodów z dokumentów za³¹czonych do niniejszego sprzeciwu .

UZASADNIENIE

Twierdzenie powoda, ¿e nie dosz³o do zawarcia umowy ostatecznej w umówionym terminie z winy pozwanego, jest pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych.

Po zawarciu umowy przedwstêpnej sprzeda¿y pozwany 28.1.2018 r. wyst¹pi³ do Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dzia³ki Nr ewid. 4567. W dniu 14.2.2018 r. pozwany otrzyma³ zaœwiadczenie o wszczêciu postêpowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przedmiotowej dzia³ki. Pozwany 5.5.2018 r. otrzyma³ zawiadomienie o przed³u¿eniu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dowód:

? wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dzia³ki Nr ewid. 4567,

? zaœwiadczenie o wszczêciu postêpowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wobec przed³u¿aj¹cego siê postêpowania administracyjnego pozwany poinformowa³ o tym powoda i uda³ siê do Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów celem ustalenia, co jest przyczyn¹ niewydania decyzji. W Urzêdzie pozwany zosta³ poinformowany, ¿e przyczyn¹ przed³u¿aj¹cego siê postêpowania jest d³ugotrwa³y proces uzgodnieñ z Wydzia³em Ochrony Œrodowiska i Regionaln¹ Dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych w Warszawie, a bez tych uzgodnieñ nie by³o mo¿liwe wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy. Pozwany przekaza³ powodowi uzyskane informacje. W dniu 28.6.2018 r. pozwany otrzyma³ informacjê z Urzêdu Dzielnicy, ¿e poniewa¿ teren inwestycji jest po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.7.2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, Dz.Urz. Wojewody Mazowieckiego Nr 188, poz. 4306), to konieczne jest ustalenie oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.8.2000 r. w sprawie zmiany rozporz¹dzenia Wojewody Mazowieckiego z 29.8.1997 r. w sprawie dzia³ania obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego, Dz.Urz. Woj. Warsz. Nr 43, poz. 149). W dniu 10.7.2018 r. odby³o siê spotkanie w Urzêdzie Dzielnicy Warszawa-Wilanów, w którym brali udzia³ Burmistrz, pani Julita Jaczewska, powód i pozwany. Na spotkaniu Burmistrz poinformowa³, ¿e proces uzgodnieñ trwa, a bez tych uzgodnieñ niemo¿liwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Po spotkaniu powód poinformowa³ pozwanego, ¿e jego sytuacja finansowa uleg³a zmianie i nie bêdzie móg³ zrealizowaæ umowy ostatecznej. W tej sytuacji powód zaproponowa³, aby pozwany zachowa³ zadatek i od umowy odst¹pi³ bez ¿adnych dodatkowych zobowi¹zañ. Pozwany zaproponowa³ powodowi uzgodnienie terminu spotkania u notariusza, jednak¿e do spotkania nie dosz³o, poniewa¿ powód nie zareagowa³. W zaistnia³ej sytuacji twierdzenie, ¿e pozwany nie dochowa³ wszelkiej starannoœci, aby takow¹ decyzjê wyjednaæ, jest co najmniej nie na miejscu, o czym œwiadczy iloœæ zgromadzonego materia³u dowodowego obrazuj¹cego ca³y przebieg postêpowania.

Strona pozwana kategorycznie zaprzecza twierdzeniom powoda, ¿e nie dosz³o do umowy przyrzeczonej w umówionym terminie z winy sprzedaj¹cego. Przedstawione przez powoda pismo z 30.10.2018 r. informuje jedynie, ¿e dla przedmiotowej dzia³ki objêtej umow¹ przedwstêpn¹ nie zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ¿adnym razie pismo to nie stanowi dowodu, ¿e przyczyna niewydania przedmiotowej decyzji jest skutkiem okolicznoœci, za które odpowiedzialnoœæ ponosi pozwany.

W zaistnia³ej sytuacji nale¿y zauwa¿yæ, ¿e twierdzenie powoda, i¿ do zawarcia umowy ostatecznej nie dosz³o z winy pozwanego jest pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych. Pozwany dochowa³ wszelkiej starannoœci, aby decyzjê o warunkach zabudowy uzyskaæ i o ca³ym przebiegu postêpowania administracyjnego powód by³ informowany.

Wskazana przez powoda podstawa – § 3 i 4b umowy przedwstêpnej – ¿¹dania zap³aty zadatku w podwójnej wysokoœci jest b³êdna. Do zawarcia umowy nie dosz³o, poniewa¿ niewydana zosta³a decyzja o warunkach zabudowy, a powód nie mia³ œrodków finansowych na zawarcie umowy ostatecznej. Reasumuj¹c, przedstawione powy¿ej okolicznoœci znajduj¹ uzasadnienie w treœci § 7 pkt 4 umowy przedwstêpnej stanowi¹cego, ¿e zadatek podlega zwrotowi w 50 000 z³, a ¿¹danie przez powodów kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

Pozwany zwraca tak¿e uwagê i wskazuje, jako zarzut pierwszoplanowy przeciwko ¿¹daniom pozwu, na niewa¿noœæ postanowienia umownego o odst¹pieniu od umowy, poniewa¿ zgodnie z art. 395 KC, prawo odst¹pienia obwarowane jest sankcj¹ niewa¿noœci umowy, a mianowicie wymogiem oznaczenia terminu, w czasie którego mo¿liwe bêdzie skorzystanie z tego prawa. W umowie przedwstêpnej termin ten nie zosta³ oznaczony.

W tym stanie, wnoszê jak na wstêpie.

r.pr. Antoni Cegielski

(podpis)

Za³¹czniki:

? odpis zarzutów wraz z wymienionymi powy¿ej za³¹cznikami i pe³nomocnictwo,

? dowód op³aty od zarzutów i op³aty skarbowej od pe³nomocnictwa.

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

WNIOSEK

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

zg³aszam wniosek

o ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji:

budynek mieszkaniowy jednorodzinny w miejscowoœci Warszawa, Dzielnica Wilanów, na nieruchomoœci – dzia³ce Nr ewid. 4567, o powierzchni 1200 m2, której w³aœcicielem jest Zbigniew Kleniewski.

Rodzaj planowanego obiektu: budynek mieszkaniowy jednorodzinny.

Sposób zapewnienia dojœcia i dojazdu od terenu planowanej inwestycji do drogi publicznej: dzia³ka posiada dostêp do drogi publicznej/ul. Augustówka.

Nale¿y w zakresie infrastruktury technicznej:

– zapewniæ zaopatrzenie w wodê: z ujêcia w³asnego,

– zapewniæ odprowadzenie œcieków: sieæ kanalizacyjna,

– zapewniæ odprowadzenie odpadków: we w³asnym zakresie.

Zbigniew Kleniewski

(podpis)

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania

zawiadamiam,

¿e 10.2.2018 r. na wniosek pana Zbigniewa Kleniewskiego zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku jednorodzinnego wolno stoj¹cego na terenie dzia³ki Nr ewid. 4567 w m.st. Warszawie, dzielnica Wilanów.

Z uwagi na powy¿sze, strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy, ustosunkowaæ siê do zebranych materia³ów oraz zg³osiæ uwagi i wnioski w ww. sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Akta sprawy s¹ do wgl¹du w Biurze Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr in¿. Julita Jaczewska

(podpis)

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam,

¿e w zwi¹zku z wyst¹pieniem Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów z 20.3.2018 r. do Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zawiadamiam,

¿e przedmiotowa sprawa nie zostanie za³atwiona w terminie wymaganym w przepisach Kodeksu postêpowania administracyjnego. Przekroczenie terminu wynika z koniecznoœci uzyskania uzgodnieñ uzupe³niaj¹cych. Sprawa zostanie niezw³ocznie za³atwiona po uzyskaniu odpowiedzi z urzêdów.

Akta sprawy s¹ do wgl¹du w Biurze Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr in¿. Julita Jaczewska

(podpis)

Urz¹d Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam,

¿e w zwi¹zku z wyst¹pieniem Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Wilanów z 20.3.2018 r. do Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wyst¹pienia by³y konieczne, poniewa¿ teren inwestycji jest po³o¿ony w Obszarze Chronionego Krajobrazu (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.7.2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, Dz.Urz. Wojewody Mazowieckiego Nr 188, poz. 4306) i wobec tego konieczne jest ustalenie oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko (rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.8.2000 r. w sprawie zmiany rozporz¹dzenia Wojewody Mazowieckiego z 29.8.1997 r. w sprawie dzia³ania obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego, Dz.Urz. Woj. Warsz. Nr 43, poz. 149).

Zawiadamiam, ¿e przedmiotowa sprawa nie zostanie za³atwiona w terminie wymaganym w przepisach Kodeksu postêpowania administracyjnego. Przekroczenie terminu wynika z koniecznoœci uzyskania uzgodnieñ uzupe³niaj¹cych. Sprawa zostanie niezw³ocznie za³atwiona po uzyskaniu odpowiedzi z urzêdów.

Akta sprawy s¹ do wgl¹du w Biurze Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr in¿. Julita Jaczewska

(podpis)

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

ODPOWIED NA ZARZUTY

Dzia³aj¹c w imieniu powoda Józefa Nakoniecznego – moc¹ udzielonego pe³nomocnictwa, które znajduje siê w aktach sprawy, wnoszê niniejszym o:

1. Utrzymanie nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowym 1.2.2019 r. przez S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, sygn. akt I Ne 5302/19, w mocy w ca³oœci.

2. Zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

3. Uznanie zarzutów pozwanego w ca³oœci jako oczywiœcie bezzasadnych i przeprowadzenie dowodu z zeznañ Józefa Nakoniecznego (dane adresowe) na okolicznoœæ, jak w treœci niniejszego pisma procesowego.

UZASADNIENIE

W dniu 1.2.2019 r. tutejszy S¹d uwzglêdniaj¹c powództwo powoda wyda³ nakaz zap³aty w postêpowaniu nakazowym, zgodnie z którym nakaza³ pozwanemu Zbigniewowi Kleniewskiemu, aby zap³aci³ powodowi Józefowi Nakoniecznemu w terminie 2 tygodni kwotê 100 000 z³ z odsetkami w wysokoœci ustawowej liczonymi od 1.9.2018 r. oraz kwotê 6667 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu, w tym kwotê 5417 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego.

Pismem opatrzonym dat¹ 3.2.2019 r., pozwany zg³osi³ zarzuty od ww. nakazu zap³aty i wniós³ o jego uchylenie w ca³oœci, oddalenie w ca³oœci powództwa jako bezzasadnego oraz zas¹dzenia kosztów procesu.

Argumenty przedstawione przez pozwanego w uzasadnieniu zarzutów s¹ niezasadne i jako takie nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie, a to z nastêpuj¹cych powodów:

Co do zarzutu, ¿e niezawarcie umowy przyrzeczonej w umówionym terminie nie by³o zawinione przez sprzedaj¹cego: 8.1.2018 r. w Warszawie pozwany, jako sprzedaj¹cy, zawar³ z powodem, jako kupuj¹cym, w formie aktu notarialnego, przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y opisanej powy¿ej nieruchomoœci.

Dowód:

Wed³ug postanowieñ rzeczonej umowy (§ 2 i 4), strony zobowi¹za³y siê zawrzeæ umowê sprzeda¿y w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu Nr ewid. 4567 stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.8.2018 r.

Na mocy § 3 umowy przedwstêpnej pozwany zobowi¹za³ siê wyjednaæ i okazaæ powodowi decyzjê o warunkach zabudowy, co zgodnie z § 7 pkt 2 umowy – niezale¿ne od zawinienia pozwanego – stanowi³o podstawê do odst¹pienia od umowy i domagania siê podwójnego zadatku.

Przedstawione przez pozwanego dowody œwiadcz¹ce o jego staraniach w Urzêdzie Gminy nie maj¹ ¿adnej donios³oœci prawnej przy ocenie zasadnoœci powództwa. Jedyn¹ przes³ank¹ uprawniaj¹c¹ powoda do odst¹pienia od umowy by³o nieprzedstawienie mu przez pozwanego prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy. To pozwany wzi¹³ na siebie obowi¹zek dostarczenia tego dokumentu najpóŸniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy definitywnej. Jednoczeœnie pozwany nie przedstawia³ odmownej decyzji o warunkach zabudowy, która skutkowa³aby zastosowaniem § 7 pkt 4 umowy. Niewykonanie umowy – czyli nieprzedstawienie powodowi ostatecznej decyzji – stanowi samodzieln¹ przes³ankê do odst¹pienia od umowy, a wszelkie dywagacje pozwanego i chêæ przeprowadzenia przez niego postêpowania dowodowego ma na celu nieuprawnion¹ interpretacjê umowy. Wszak umowa zosta³a zawarta w formie aktu notarialnego, wiêc pozwany móg³ dok³adnie zasiêgn¹æ opinii notariusza co do rozumienia poszczególnych punktów umowy przedwstêpnej.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, jak równie¿ okolicznoœæ, ¿e zgodnie z treœci¹ § 4 umowy, strony zobowi¹za³y siê zawrzeæ finaln¹ umowê w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu Nr ewid. 4567 stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.8.2018 r., dodatkowo wskazuje na to, ¿e niedojœcie do skutku w umówionym terminie przyrzeczonej umowy poczytywaæ nale¿y za niewykonanie umowy z winy sprzedaj¹cego.

Co do zarzutu, ¿e postanowienie umowy przedwstêpnej w zakresie prawa odst¹pienia jest niewa¿ne, gdy¿ art. 395 KC stanowi, i¿ prawo odst¹pienia obwarowane jest wymogiem oznaczenia terminu, w czasie którego mo¿liwe bêdzie skorzystanie z tego prawa, to nale¿y stwierdziæ, ¿e § 7 pkt 2 umowy stanowi, i¿ „w przypadku niewykonania przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józef Nakonieczny mo¿e bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku". Zgodnie z treœci¹ art. 492 KC, „je¿eli uprawnienie do odst¹pienia od umowy wzajemnej zosta³o zastrze¿one na wypadek niewykonania zobowi¹zania w terminie œciœle okreœlonym, strona uprawniona mo¿e w razie zw³oki drugiej strony odst¹piæ od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowi¹zania przez jedn¹ ze stron po terminie nie mia³oby dla drugiej strony znaczenia, ze wzglêdu na w³aœciwoœci zobowi¹zania albo ze wzglêdu na zamierzony przez ni¹ cel umowy, znany stronie bêd¹cej w zw³oce".

Jak bowiem przyjmuje siê w doktrynie i orzecznictwie „wierzyciel uprawniony jest do odst¹pienia od umowy wzajemnej bez wyznaczania dodatkowego terminu d³u¿nikowi, który popad³ w zw³okê (a zatem bez zachowania wymogów okreœlonych w art. 491 KC), (...) gdy prawo odst¹pienia od umowy zosta³o zastrze¿one miêdzy stronami na wypadek niewykonania zobowi¹zania w terminie œciœle oznaczonym (lex commissoria) (...). Uprawnienie wierzyciela do odst¹pienia na wypadek niewykonania umowy w terminie musi wyraŸnie wynikaæ z umowy (lub przynajmniej w sposób dorozumiany, tak T. Wiœniewski, [w:] Komentarz 2007, s. 632)" (tak: Kodeks cywilny. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2009).

Tym samym, wnoszê jak we wstêpie.

Odpis niniejszego pisma zosta³ nadany do pe³nomocnika pozwanego listem poleconym.

adw. Joanna Krzemiñska

(podpis)

Za³¹cznik:

– dowód nadania odpisu pisma listem poleconym

Na podstawie ustawy z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wesz³a w ¿ycie w dniu 7.11.2019 r. w KPC po Rozdziale 2 „Pozew" zosta³ dodany Rozdzia³ 2a „Organizacja postêpowania", w ramach którego prawodawca wyodrêbni³ przepisy zawarte w art. 2051- 20512 KPC. W przypadku postêpowania nakazowego, jakie toczy siê w niniejszym kazusie, zastosowanie znajduje przepis zawarty w art. 4801 § 2 KPC , zgodnie z którym po utracie mocy lub uchyleniu nakazu zap³aty albo w przypadku braku podstaw do jego wydania s¹d rozpoznaje sprawê wed³ug przepisów ogólnych lub w postêpowaniu odrêbnym w³aœciwym dla danej sprawy, chyba ¿e przepis szczególny przewiduje inny skutek, w szczególnoœci umorzenie postêpowania. W przedmiotowej sprawie skutecznie zosta³y wniesione zarzuty, co oznacza, i¿ mo¿na zastosowaæ ww. przepisy dotycz¹ce organizacji postêpowania, z odpowiednim uwzglêdnieniem uwarunkowañ postêpowania nakazowego, które poprzedza rozpoznanie sprawy wed³ug przepisów o charakterze ogólnym.

Zgodnie z ich treœci¹:

- s¹d jest zobligowany wys³aæ pouczenie, którego elementy s¹ okreœlone w przepisie zawartym w art. 2052 KPC, bezpoœrednio stronom, nawet gdy s¹ reprezentowane przez pe³nomocnika, jak ma to miejsce w przedmiotowym kazusie. Ustawodawca podkreœli³ w uzasadnieniu do ww. nowelizacji, i¿ pouczenie na tym etapie postêpowania ma kluczowe znaczenie (uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 6). Zgodnie z przepisem zawartym w art. 2052 § 3 zdanie drugie KPC rzeczone pouczenie nie jest dorêczane Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ani pe³nomocnikowi, który jest adwokatem, radc¹ prawnym lub rzecznikiem patentowym. Analizowane pouczenie jest wysy³ane wraz z odpisem zarzutów do strony powodowej i wezwaniem do z³o¿enia odpowiedzi na zarzuty; natomiast strona pozwana powinna otrzymaæ je wraz z wezwaniem do stawiennictwa siê na posiedzenie przygotowawcze, chyba ¿e przewodnicz¹cy uzna wyznaczenie posiedzenie przygotowawczego za niecelowe i wyznaczy rozprawê, korzystaj¹c z przepisu zawartego w art. 2054 §3 KPC.

- po z³o¿eniu odpowiedzi na zarzuty, a tak¿e gdy odpowiedŸ nie zosta³a z³o¿ona, przewodnicz¹cy wyznacza posiedzenie przygotowawcze i wzywa na nie strony – art. 2054 § 1 KPC b¹dŸ gdy uzna na podstawie okolicznoœci sprawy, ¿e przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie przyczyni siê do sprawniejszego rozpoznania sprawy, mo¿e jej nadaæ inny w³aœciwy bieg, w szczególnoœci przewodnicz¹cy mo¿e skierowaæ j¹ do rozpoznania, tak¿e na rozprawie - art. 2054 § 3 KPC;

- postêpowanie cywilne po wejœciu w ¿ycie omawianej noweli ma opieraæ siê na realizacji trzech za³o¿eñ: 1) postêpowanie s¹dowe podlega planowaniu, 2) podstaw¹ planowania jest znajomoœæ stanowisk wszystkich podmiotów, wystêpuj¹cych w postêpowaniu; 3) rozprawa jest prowadzona tylko w razie rzeczywistej potrzeby (prawa do s¹du nie uto¿samia siê z pojêciem prawa do rozprawy) _(uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z dnia 4.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 4);

- posiedzenie przygotowawcze ma mieæ charakter odformalizowany, mog¹ w nim braæ udzia³ sami pe³nomocnicy stron, s³u¿y rozwi¹zaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeñ, zw³aszcza rozprawy i jest to zasadniczy cel odbycia takiego posiedzenia; je¿eli nie uda siê rozwi¹zaæ sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporz¹dza siê z udzia³em stron plan rozprawy; do posiedzenia przygotowawczego maj¹ zastosowanie przepisy dotycz¹ce posiedzeñ niejawnych; zasadniczym przedmiotem posiedzenia przygotowawczego jest: 1) ustalenie przedmiotu sporu, 2) wyjaœnienie stanowisk stron, w tym w zakresie prawnych aspektów sporu, 3) przedstawianie i omawianie mo¿liwoœci ugodowego rozwi¹zania sporu, 4) wskazywanie sposobu oraz skutków rozwi¹zania sporu w drodze ugody, w tym skutków finansowych;

- protokó³ z posiedzenia przygotowawczego jest sporz¹dzany tylko w formie pisemnej;

- w sytuacji nie osi¹gniêcia ugodowej formu³y rozwi¹zania sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporz¹dzany jest plan rozprawy, którego elementy zosta³y okreœlone w przepisie art. 2059 KPC; z punktu widzenia wskazanej nowelizacji nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ plan rozprawy zawiera rozstrzygniêcia co do wniosków dowodowych stron, zastêpuj¹c w tym zakresie postanowienie dowodowe – art. 2059 § 1 KPC ;

- plan rozprawy stanowi dokument sui generis, nie bêd¹cy orzeczeniem s¹du – art. 20510 § 4 KPC, choæ w pewnym zakresie je zastêpuj¹cym – art. 2059 § 1 KPC (uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 17); maj¹c na wzglêdzie powy¿sze plan rozprawy stanowi za³¹cznik do protoko³u z posiedzenia przygotowawczego.

POUCZENIE*

W niniejszym postêpowaniu:

1) strony maj¹ mo¿liwoœæ rozwi¹zania sporu w drodze ugody zawartej przed s¹dem lub mediatorem

2) strony maj¹ obowi¹zek udzia³u w posiedzeniu przygotowawczym i przedstawienia wszystkich twierdzeñ i dowodów na tym posiedzeniu;

3) niedope³nienie powy¿szych obowi¹zków, o których mowa w pkt 2 wywo³uje okreœlone skutki, w szczególnoœci:

- obci¹¿enia kosztami postêpowania – art. 2055 KPC,

- umorzenia postêpowania– art. 2055 KPC,

- pominiêcia spóŸnionych twierdzeñ i dowodów;

4) strony maj¹ mo¿liwoœæ ustanowienia pe³nomocnika procesowego z tym, ¿e zastêpstwo adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego nie jest obowi¹zkowe;

5) strona jest zobowi¹zana do z³o¿enia pisma przygotowawczego na zarz¹dzenie przewodnicz¹cego zgodnie z wymogami zawartymi w przepisie art. 127 KPC;

6) jeœli pismo przygotowawcze zosta³o z³o¿one bez zarz¹dzenia przewodnicz¹cego lub zosta³o z³o¿one po terminie podlega zwrotowi.

*treœæ przywo³ywanych przepisów KPC w obowi¹zuj¹cym brzmieniu powinna zostaæ w ca³oœci przytoczona w treœci Pouczenia

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ Z POSIEDZENIA PRZYGOTOWAWCZEGO

Dnia, ...........

Przewodnicz¹ca SSO Katarzyna Jakubowska w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

Protokolant: apl. rad. Bart³omiej B³aszczak

na posiedzeniu przygotowawczym ........... r. w Warszawie

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Posiedzenie rozpoczêto o godz. 14.10.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹.

Pozwany osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem radc¹ prawnym Antonim Cegielskim.

Przewodnicz¹cy przyst¹pi³ do ustalenia ze stronami przedmiot sporu i wyjaœnia stanowiska stron, tak¿e w zakresie prawnych aspektów sporu. Strona powodowa podtrzymuje ¿¹dania zawarte w pozwie oraz w odpowiedzi na zarzuty i popiera przedstawione tam wnioski, twierdzenia oraz zaprezentowan¹ argumentacjê, strona pozwana podtrzymuje ¿¹dania zawarte w zarzutach i popiera przedstawione tam wnioski, twierdzenia oraz zaprezentowan¹ argumentacjê. Przewodnicz¹cy uœciœli³, i¿ spór dotyczy zwrotu zadatku w podwójnej wysokoœci, tj. w kwocie 100.000,00 z³. Strona pozwana nie uzna³a ¿adnego ze zg³aszanych przez pozwan¹ ¿¹dañ wnosz¹c o ich oddalenie w ca³oœci, zatem spór dotyczy ca³ego zakresu przedmiotowego, wyznaczonego przez wytoczone powództwo.

Przewodnicz¹cy w ramach sk³aniania stron do pojednania oraz d¹¿enia do ugodowego rozwi¹zania sporu, zapyta³ wszystkie podmioty, bior¹ce udzia³ w posiedzeniu przygotowawczym czy jest wola z ich strony na zawarcie ugody i wypracowanie jej warunków. Ka¿da ze stron potwierdzi³a, ¿e widzi mo¿liwoœæ zawarcia ugody. Strony rozpoczê³y negocjacje warunków ugodowych przy czynnym udziale przewodnicz¹cego, który poszukiwa³ ze stronami ugodowych sposobów rozwi¹zania sporu, wspiera³ je w formu³owaniu propozycji ugodowych oraz wskazywa³ sposoby i skutki rozwi¹zania sporu, w tym skutki finansowe. Z uwagi jednak na nieosi¹gniêcie konsensusu i brak widoków ugodowego rozwi¹zania przedmiotowego sporu, przewodnicz¹cy przyst¹pi³ do sporz¹dzenia planu rozprawy.

Za³¹cznik do protoko³u z posiedzenia przygotowawczego

- PLAN ROZPRAWY

1. Rozstrzygniêcia co do wniosków dowodowych stron:

1) Dopuszcza siê œrodek dowodowy w postaci:

a) Dowodu z przes³uchania œwiadka Julita Jaczewska, adres:....w celu wykazania nastêpuj¹cych faktów: - uczestnictwa w spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa-Wilanów 10.7.2018 r. - treœci rozmów prowadzonych z powodem,

b) Dowodu z przes³uchania œwiadka Artur Jankowski, adres: ... w celu wykazania nastêpuj¹cych faktów: - ustaleñ zapad³ych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy dzia³ki,

c) Dowodu z przes³uchania stron w celu wykazania nastêpuj¹cych faktów: - zakresu zastosowania postanowieñ zawartych w umowie, w tym celu ich zapisania, - ustaleñ zapad³ych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy dzia³ki.

2) Pomija siê œrodek dowody w postaci : (...)

2. Ustala siê nastêpuj¹ce terminy posiedzeñ i og³oszenia wyroku w sprawie:

1) (.....)

2) (.....)

Podpisy stron:

............................ ................................ .....................

Czytelne podpisy z imienia i nazwiska

Podpis Przewodnicz¹cego, zatwierdzaj¹cy Plan rozprawy

......................................

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ ROZPRAWY

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: aplikant radcowski Bart³omiej B³aszczak

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Posiedzenie rozpoczêto o godz. 9.05.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹, ustanowion¹ w sprawie. Nie stawi³ siê pozwany, wezwany prawid³owo, ani tak¿e jego pe³nomocnik zawiadomiony prawid³owo.

Stawili siê wezwani œwiadkowie: Julita Jaczewska i Artur Jankowski. Artur Jankowski oœwiadcza, ¿e pozwany przebywa w szpitalu od pocz¹tku marca bie¿¹cego roku.

Przewodnicz¹ca stwierdza, ¿e do akt sprawy do³¹czono wniosek pozwanego o odroczenie sprawy wraz z za³¹czonym zaœwiadczeniem z Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Medox, z którego wynika, ¿e planowany termin wypisu to 5.6.2019 r.

Pe³nomocnik powoda sk³ada kopiê postanowienia Komornika S¹dowego z 10.2.2019 r. o zakoñczeniu postêpowania na okolicznoœæ z³ej woli pozwanego i niewykonania umowy.

Pe³nomocnik powoda oponuje przeciwko wnioskowi o odroczenie rozprawy.

S¹d postanowi³:

2. obecni o terminie powiadomieni, œwiadkowie zobowi¹zani do stawiennictwa;

3. zawiadomiæ o terminie pe³nomocnika pozwanego,

4. na termin wezwaæ pozwanego zobowi¹zuj¹c go do potwierdzenia zaœwiadczenia wydanego przez NZOZ Medox przez lekarza s¹dowego w terminie 7 dni, pouczaj¹c o treœci art. 214 § 2 KPC.

Posiedzenie zakoñczono o godz. 9.15.

(podpisy protokolanta i sêdziego)

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ ROZPRAWY

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: apl. rad. Bart³omiej B³aszczak

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Posiedzenie rozpoczêto o godz. 14.10.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹.

Pozwany osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem radc¹ prawnym Antonim Cegielskim.

Stawili siê wezwani œwiadkowie:

Julita Jaczewska, lat 35, niekarana, obca, pracownik Urzêdu Miasta Dzielnicy Wilanów;

Artur Jankowski, lat 68, niekarany, obcy, by³y Burmistrz Dzielnicy Wilanów.

Pe³nomocnik powoda popiera powództwo.

Pe³nomocnik pozwanego nie uznaje powództwa i wnosi o jego oddalenie.

Œwiadek Julita Jaczewska na pytania S¹du: (...) By³am uczestnikiem postêpowania w sprawie warunków zabudowy i uczestnikiem spotkania 10.7.2018 r. Spotkanie dotyczy³o uzyskania decyzji w sprawie warunków zabudowy (...). Obie strony wiedzia³y, ¿e nie mo¿na uzyskaæ zgody w krótkim czasie, dlatego ustalono w umowie termin pó³roczny (...). Wobec zbli¿aj¹cego siê terminu umowy ustali³am termin spotkania w urzêdzie w celu ustalenia, kiedy decyzja zostanie wydana. Podczas spotkania ustalono, ¿e przed wydaniem decyzji bêdzie sporz¹dzane studium i plan miejscowy i na tê chwilê nie ma ¿adnych szans na ustalenie warunków zabudowy (wydanie decyzji). Urz¹d nie by³ w stanie okreœliæ, kiedy zostanie wydana decyzja. Nie by³o decyzji w sprawie odlesienia. Do dnia dzisiejszego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Na pytania pozwanego: Akt notarialny by³ konsultowany ze stronami. „Uzyskanie" zosta³o wprowadzone do umowy celowo, po sugestiach notariusza i akceptacji obu stron, aby zabezpieczyæ interesy. Obie strony wiedzia³y o mo¿liwych trudnoœciach w uzyskaniu decyzji i dlatego u¿yto takiego sformu³owania.

Na pytania powoda: O tym, ¿e mo¿e zostaæ wydana decyzja o warunkach zabudowy dowiedzia³am siê chyba na prze³omie 2007/2008 r. Przystêpuj¹c do negocjacji posiada³am wiedzê, ¿e nie ma warunków zabudowy i zosta³o to przedstawione Józefowi Nakoniecznemu.

W tym miejscu powód sugeruje, ¿e cena za dzia³kê to cena za dzia³kê + koszty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Powód oœwiadcza: Podj¹³em negocjacje w sprawie umowy z przekonaniem, ¿e dzia³ka, któr¹ chcê zakupiæ, to dzia³ka z warunkami zabudowy.

Dalej zeznaje œwiadek: Pan Nakonieczny dowiedzia³ siê o braku warunków zabudowy podczas pierwszej rozmowy telefonicznej. Stara³am siê i nadal staram o uzyskanie warunków zabudowy. Nie by³o rozmowy o zgodzie powoda na odst¹pienie od ¿¹dania podwójnego zadatku w przypadku natychmiastowego i dobrowolnego zwrotu zaliczki i jednokrotnego zadatku.

Staje Artur Jankowski:

Na pytania S¹du: Nie pamiêtam sprawy ani stron, z rozmowy przed sal¹ s¹dow¹ kojarzê strony, ale nie pamiêtam czego dotyczy³a ich sprawa i w jakiej sprawie zosta³em wezwany. Spraw, którymi siê zajmowa³em by³o bardzo du¿o.

Na pytania pozwanego: Plan miejscowy pokrywa oko³o 3% obszaru dzielnicy. (...) Po 2 latach uda³o siê namówiæ radê na rozpoczêcie aktualizacji studium i rozpoczêcia sporz¹dzania planów (ok. 15). W tym dla Wilanowa. (...) Procedury trwaj¹ ok. 3 lat z uwagi na koniecznoœæ dokonania uzgodnieñ i uzyskania opinii od wielu organów. Z tego co wiem, obecnie jest projekt studium, a nastêpnie uchwalony ma byæ plan miejscowy.

Nie pamiêtam nic z tego, czego dotyczy sprawa miêdzy stronami.

Ponownie Artur Jankowski:

Na pytania powoda: (...) Urzêdnicy oœwiadczyli, ¿e nie wydadz¹ decyzji odmownej, bo sprawa jest w toku. (...) Nie pamiêtam, czy odpowiada³em na odst¹pienie od umowy i wezwanie do zap³aty. Nie prowadziliœmy korespondencji z powodami.

Na pytania pozwanego: Kolejne planowane spotkanie nie wysz³o, bo Pan Kleniewski chcia³ uzyskaæ decyzjê o warunkach zabudowy na swoj¹ dzia³kê, a nie by³o takiej mo¿liwoœci.

S¹d postanowi³:

1. sprawê odroczyæ do 31.8.2019 r., godz. 14.00, sala 101, celem przes³uchania powoda i pozwanego w charakterze strony;

2. obecni o terminie powiadomieni i zobowi¹zani do stawiennictwa bez odrêbnych wezwañ.

Posiedzenie zakoñczono o godz. 15.02.

(podpisy protokolanta i sêdziego)

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓ£ ROZPRAWY

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: apl. rad. Bart³omiej B³aszczak

rozpozna³ sprawê

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 z³.

Po wywo³aniu sprawy stawili siê:

Powód osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem adwokat Joann¹ Krzemiñsk¹.

Pozwany osobiœcie wraz z pe³nomocnikiem radc¹ prawnym Antonim Cegielskim.

S¹d postanowi³:

1. dopuœciæ dowód z: umowy przedwstêpnej, zaœwiadczeñ z Urzêdu Dzielnicy Wilanów oraz oœwiadczenia powoda o odst¹pieniu od umowy;

2. dopuœciæ dowód z przes³uchania stron: powoda Józefa Nakoniecznego oraz pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego na okolicznoœæ zawartej przez nich umowy, spotkañ w urzêdach oraz braku zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przewodnicz¹cy pouczy³ strony o treœci art. 304 KPC.

Staje powód Józef Nakonieczny, lat 50, zam. Warszawa, wykszta³cenie wy¿sze, niekarany za sk³adanie fa³szywych zeznañ i zeznaje: W ca³oœci popieram powództwo. To z winy pozwanego nie dosz³o do zawarcia umowy przyrzeczonej, gdy¿ nie otrzyma³em decyzji o warunkach zabudowy, a co wa¿niejsze nawet decyzji o odmowie wydania takich warunków. Tym samym uznajê winê pozwanego. Pozwany w zarzutach podnosi, ¿e postanowienie § 6 umowy przedwstêpnej jest niewa¿ne, poniewa¿ nie zosta³ okreœlony termin, w czasie którego mo¿liwe jest korzystanie z mo¿liwoœci odst¹pienia od umowy, co jest – zdaniem pozwanego – wymagane w opisie art. 395 KC. Powy¿szy zarzut pozwanego jest ca³kowicie bezzasadny. Pozwany ca³kowicie pomija fakt, ¿e treœæ § 6 umowy przedwstêpnej traktuje nie o umownym prawie odst¹pienia jako takim (art. 395 KC), ale o zasadach zwrotu zadatku, który pozwany otrzyma³ od powoda (art. 394 KC). Zgodnie zaœ z art. 394 § 1 KC, który w § 6 umowy przedwstêpnej zosta³ wprost zastosowany, a w braku odmiennego zastrze¿enia umownego albo zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, ¿e w razie niewykonania umowy przez jedn¹ ze stron, druga mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ, a ta która go da³a, mo¿e ¿¹daæ sumy dwukrotnie wy¿szej. Natomiast przepis art. 395 KC, na który powo³uje siê pozwany, dotyczy sytuacji zwyk³ego umownego prawa odst¹pienia, niepowi¹zanego w ¿adnej mierze z zadatkiem. W dzisiejszej sprawie okolicznoœci¹ bezsporn¹ jest to, ¿e pozwany do 31.8.2018 r. nie przedstawi³ mi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomoœci, a nieprzedstawienie tego dokumentu w tym terminie uprawnia³o mnie do odst¹pienia od umowy i ¿¹dania wyp³acenia mi podwójnego zadatku. Jeszcze dodam, ¿e zapis § 6 umowy przedwstêpnej jest standardowo wprowadzany.

Staje pozwany Zbigniew Kleniewski, lat 50, zam. Warszawa, wykszta³cenie œrednie, niekarany za sk³adanie fa³szywych zeznañ i zeznaje: W mojej ocenie kwestia braku mo¿liwoœci wydania pozytywnej decyzji w sprawie warunków zabudowy lub oficjalnego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê jej wydania by³a ode mnie niezale¿na. Podj¹³em szereg dzia³añ w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a z przyczyn ode mnie niezale¿nych nie otrzyma³em w terminie oznaczonym w umowie przedwstêpnej ani decyzji, ani te¿ dokumentu odmawiaj¹cego jej wydania. Nie mo¿e przy tym budziæ w¹tpliwoœci, ¿e z § 7 umowy nie wynika w ¿aden sposób, aby pozwany by³ zwolniony z odpowiedzialnoœci za niewykonanie umowy jedynie w przypadku przedstawienia powodowi decyzji lub urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê jej wydania. Taka interpretacja § 7 umowy by³aby zupe³nie nielogiczna. Jak pamiêtam § 7 umowy stanowi, ¿e „w przypadku niewykonania umowy wskutek okolicznoœci za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przeze mnie powodowi (...)". Przyjmuj¹c nawet b³êdne za³o¿enie, ¿e strony w ten w³aœnie sposób chcia³y ukszta³towaæ odpowiedzialnoœæ pozwanego za niewykonanie umowy, powstaje pytanie, do jakich sytuacji odnosi siê ten punkt umowy w pozosta³ym zakresie. Jakie inne przypadki niewykonania umowy przez pozwanego strony mog³y mieæ na myœli, skoro pozwany zwolniony by³by z odpowiedzialnoœci tylko w przypadku przedstawienia decyzji o warunkach zabudowy lub urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê jej wydania? Zauwa¿am przy tym, ¿e umowa przedwstêpna by³a konsultowana z notariuszem, wobec czego twierdzenie powoda, i¿ jest to zapis standardowo wprowadzany do umów, nie mo¿e byæ uznane za prawid³owe. Zaprzeczam przy tym, abym uchyla³ siê od zawarcia umowy przyrzeczonej. W œwietle udokumentowanych dzia³añ podjêtych przeze mnie w celu doprowadzenia do zawarcia umowy przyrzeczonej twierdzenie, ¿e uchyla³em siê od jej zawarcia jest bezpodstawne. Co wiêcej, nie by³em w stanie uzyskaæ przedmiotowej decyzji z uwagi na fakt, ¿e burmistrz gminy nie mo¿e wydaæ zgody ani niezgody na warunki zabudowy. To wszystko co mam do powiedzenia.

Pe³nomocnik powoda i pozwanego nie sk³adaj¹ ¿adnych dodatkowych wniosków dowodowych.

Pe³nomocnik powoda podtrzymuje ¿¹danie pozwu i wnosi o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

Pe³nomocnik pozwanego wnosi o uchylenie nakazu zap³aty i oddalenie powództwa oraz wnosi o zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

Przewodnicz¹ca zamknê³a rozprawê i og³osi³a wyrok.

Posiedzenie zakoñczono o godz. 14.50.

Sêdzia Protokolant

(podpis) (podpis)

Sygn. akt I C 902/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny,

w sk³adzie nastêpuj¹cym:

Przewodnicz¹cy: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: aplikant radcowski Bart³omiej B³aszczak

na rozprawie

sprawy z powództwa: Józefa Nakoniecznego

przeciwko: Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zap³atê

na skutek zarzutów pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego od nakazu zap³aty

II. zas¹dza od pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego na rzecz powoda Józefa Nakoniecznego kwotê 1800 z³ (jeden tysi¹c osiemset z³otych) tytu³em zwrotu dalszych kosztów zastêpstwa procesowego.

(podpis sêdziego)

Pieczêæ Biura Podawczego

S¹du Okrêgowego w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

S¹d Okrêgowy w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

WNIOSEK

W imieniu pozwanego wnoszê o sporz¹dzenie uzasadnienia wyroku z 31.8.2019 r. i dorêczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem na adres mojej kancelarii.

r.pr. Antoni Cegielski

(podpis)

Sygn. akt I C 902/19

UZASADNIENIE

Pozwem z 22.1.2019 r. powód Józef Nakonieczny wniós³ o zas¹dzenie w postêpowaniu nakazowym od pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego kwoty 100 000 z³ wraz z ustawowymi odsetkami p³atnymi od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty oraz o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postêpowania wed³ug norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskaza³, ¿e 8.1.2018 r. zawar³ z pozwanym w formie aktu notarialnego przed-wstêpn¹ umowê sprzeda¿y, na mocy której sprzedaj¹cy sprzeda kupuj¹cemu woln¹ od obci¹¿eñ niezabudowan¹ dzia³kê gruntu, po³o¿on¹ w miejscowoœci Warszawa, Gmina Wilanów, oznaczon¹ Nr ewid. 4567 za cenê 500 000 z³, kupuj¹cy zaœ kupi przedmiotow¹ nieruchomoœæ za powy¿sz¹ cenê. Przyrzeczon¹ umowê sprzeda¿y strony zobowi¹za³y siê zawrzeæ w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu 4567 stanie siê ostateczna, nie póŸniej jednak ni¿ do 31.8.2018 r. Tego samego dnia powód przekaza³ pozwanemu kwotê 50 000 z³ tytu³em zadatku. Powód wskaza³, ¿e pomimo i¿ pozwany zobowi¹za³ siê do uzyskania oraz okazania kupuj¹cemu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem sprzeda¿y, nie zadoœæuczyni³ swojemu obowi¹zkowi, co skutkowa³o niezawarciem umowy przyrzeczonej w umówionym terminie, któr¹, zdaniem strony powodowej, nale¿y poczytywaæ za niezawart¹ z winy pozwanego.

Powód wskaza³, ¿e pozwany nie podj¹³ koniecznych dzia³añ maj¹cych na celu zgromadzenie dokumentacji warunkuj¹cej zawarcie przyrzeczonej umowy. Wobec powy¿szego pismem z 13.11.2018 r. z³o¿y³ sprzedaj¹cemu oœwiadczenie w przedmiocie odst¹pienia od umowy przedwstêpnej z jednoczesnym wezwaniem pozwanego do zwrotu kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od 1.9.2015 r. do dnia zap³aty.

W dniu 1.2.2019 r. S¹d Okrêgowy w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, wyda³ nakaz zap³aty w postêpowaniu nakazowym orzekaj¹c zgodnie z ¿¹daniem pozwu.

W dniu 2.3.2018 r. (data prezentaty) pozwany wniós³ zarzuty od nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowym, wnosz¹c o uchylenie nakazu zap³aty w ca³oœci oraz oddalenie powództwa i zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postêpowania.

W uzasadnieniu pozwany podniós³, ¿e nie kwestionuje przekazania przez powoda zadatku w kwocie 50 000 z³, jak i nie zaprzecza, i¿ przyrzeczona umowa sprzeda¿y nie zosta³a zawarta do dnia umówionego, tj. do 31.8.2018 r. Jednak¿e pozwany zanegowa³ jakoby niezawarcie umowy przyrzeczonej nast¹pi³o z jego wy³¹cznej winy, wskazuj¹c w uzasadnieniu szereg czynnoœci jakie podj¹³, celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem sporu. Ponadto, pozwany zarzuci³ niewa¿noœæ postanowienia sformu³owanego w § 7 pkt 2 aktu notarialnego, wskazuj¹c, ¿e zastrze¿enie umowne w postaci prawa odst¹pienia od umowy obwarowane jest sankcj¹ niewa¿noœci na wypadek niewyznaczenia terminu, w którym mo¿liwe bêdzie skorzystanie z prawa odst¹pienia. Pozwany podniós³, ¿e w umowie przedwstêpnej termin ten nie zosta³ oznaczony, a nawet gdyby przyj¹æ, i¿ terminem tym by³a data 1.9.2018 r. jako termin najpóŸniejszy na odst¹pienie od umowy, to termin ten nie zosta³ przez stronê powodow¹ dochowany. Pozwany wskaza³, ¿e powództwo jest niezasadne z uwagi na treœæ zapisu § 7 pkt 4 aktu notarialnego, wobec tego mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powoda kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpad³a.

Na rozprawach s¹dowych poprzedzaj¹cych wydanie wyroku strony podtrzyma³y swoje stanowiska wyra¿one w pismach procesowych.

S¹d Okrêgowy ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny:

W dniu 8.1.2018 r. w Warszawie pomiêdzy Zbigniewem Kleniewskim – jako sprzedaj¹cym, a Józefem Nakoniecznym – jako kupuj¹cym zosta³a zawarta umowa przedwstêpna sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej jako dzia³ka ewidencyjna o numerze 4567 w gminie Wilanów (m.st. Warszawa), o powierzchni gruntu 1200 m2, dla której S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Ksiêgê Wieczyst¹ o Nr KW WA105678.

W § 2 umowy sprzedaj¹cy zobowi¹za³ siê sprzedaæ, a kupuj¹cy zobowi¹za³ siê kupiæ nieruchomoœæ gruntow¹ za cenê 500 000 z³. W § 3 pozwany oœwiadczy³, ¿e zobowi¹zuje siê uzyskaæ, okazaæ i wydaæ Józefowi Nakoniecznemu ostateczn¹ decyzjê o warunkach zabudowy dla wy¿ej opisanej dzia³ki gruntu, z której bêdzie wynika³o, i¿ mo¿liwa jest jej zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. W § 4 umowy, strony zobowi¹za³y siê do zawarcia umowy ostatecznej w formie aktu notarialnego, w terminie nieprzekraczalnym do 31.8.2018 r. (w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy stanie siê ostateczna). W § 6 umowy, na zabezpieczenie realizacji umowy kupuj¹cy przekaza³ sprzedaj¹-cemu zadatek w kwocie 50 000 z³, który to zadatek sprzedaj¹cy przyj¹³ i odbiór pokwitowa³. Przedmiotowy zadatek zosta³ poddany skutkom prawnym wynikaj¹cym z art. 394 KC. W § 7 aktu notarialnego, strony wspólnie postanowi³y, ¿e: 1) w przypadku niewykonania umowy przez powoda, pozwany mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ; 2) w przypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku; 3) w przypadku niewykonania umowy na skutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci, albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez pozwanego powodowi w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 z³, a mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powoda kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

Dowód:

– okolicznoœci bezsporne,

– umowa przedwstêpna sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej.

Pozwany 28.1.2018 r. wniós³ o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Pismami z 10.2.2018 r., 5.5.2018 r. i 28.6.2018 r. zosta³ poinformowany, ¿e sprawa nie zosta³a za³atwiona z uwagi na koniecznoœ.

æ uzgodnieñ miêdzyresortowych.

Dowód:

? wniosek o wydanie zaœwiadczenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z 28.1.2018 r.,

? zeznania Zbigniewa Kleniewskiego (k. 212–214),

? zeznania Artura Jankowskiego, Julity Jaczewskiej.

Pismem z 13.11.2017 r. powód poinformowa³ pozwanego o odst¹pieniu od umowy przedwstêpnej sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej o Nr ewid. 4567 zawartej w formie aktu notarialnego z powodu niewykonania powy¿szej umowy przez sprzedaj¹cego, wzywaj¹c jednoczeœnie do zwrotu podwójnego zadatku wraz z ustawowymi odsetkami od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty.

Pozwany nie ustosunkowa³ siê do powy¿szego pisma, pozostawiaj¹c je bez ¿adnej odpowiedzi oraz wyjaœnieñ.

Powy¿szy stan faktyczny S¹d ustali³ na podstawie powo³anych wy¿ej dokumentów oraz zeznañ przes³uchanych w charakterze strony powodowej Józefa Nakoniecznego, po czêœci z zeznañ przes³uchanego w charakterze strony pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego, z zeznañ œwiadków: Artura Jankowskiego oraz Julity Jaczewskiej.

Dokumenty przedstawione przez strony S¹d uzna³ za w pe³ni wiarygodne i niebudz¹ce ¿adnych w¹tpliwoœci co do ich autentycznoœci i zgodnoœci z rzeczywistym stanem rzeczy. Wiarygodnoœæ tych dokumentów nie by³a przez ¿adn¹ ze stron kwestionowana. S¹d równie¿ nie znalaz³ podstaw, aby podwa¿aæ moc dowodow¹ tych¿e dokumentów.

Jako wiarygodne S¹d oceni³ zeznania powoda przes³uchanego w trybie art. 299 w zw. z art. 302 KPC, który w sposób logiczny, zgodny i jasny wyjaœni³ okolicznoœci przedmiotowej sprawy, a jego zeznania koresponduj¹ w ca³oœci ze zgromadzonym w toku niniejszego postêpowania materia³em dowodowym.

Zdaniem S¹du zeznania Zbigniewa Kleniewskiego przes³uchanego w trybie art. 299 w zw. z art. 302 KPC zas³uguj¹ na wiarê w czêœci w jakiej odnosz¹ siê do faktu podejmowania okreœlonych czynnoœci celem wyjednania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla dzia³ki gruntu o Nr ewid. 4567, bowiem w tym zakresie jego zeznania s¹ spójne z zebranymi w sprawie dokumentami. Natomiast jako niewiarygodne S¹d uzna³ zeznania pozwanego w zakresie w jakim wskaza³, ¿e nie by³ w stanie uzyskaæ ani decyzji o warunkach zabudowy, ani decyzji odmawiaj¹cej warunków zabudowy z uwagi na fakt, i¿ „burmistrz gminy nie mo¿e wydaæ zgody ani niezgody na warunki zabudowy".

Jako wiarygodne ocenione zosta³y równie¿ zeznania œwiadka Artura Jankowskiego ówczesnego burmistrza Gminy Wilanów, jednak¿e nale¿y wskazaæ, ¿e zeznania tego œwiadka nie przyczyni³y siê do wyjaœnienia spornych okolicznoœci, bowiem w dniu przes³uchania œwiadek oœwiadczy³, i¿ nie pe³ni ju¿ funkcji burmistrza i nie pamiêta okolicznoœci przedmiotowej sprawy ani jej uczestników.

S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:

Powództwo jest zasadne i zas³uguje w ca³oœci na uwzglêdnienie.

W niniejszej sprawie powód domaga³ siê zas¹dzenia na swoj¹ rzecz kwoty 100 000 z³ wraz z ustawowymi odsetkami od 1.9.2018 r. do dnia zap³aty z tytu³u niewykonania przez pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego zobowi¹zania wynikaj¹cego z przedwstêpnej umowy sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej, w postaci nieuzyskania i nieokazania powodowi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy do 31.8.2018 r. Pozwany natomiast wnosi³ o uchylenie w ca³oœci nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowym i oddalenie powództwa, podnosz¹c ¿e niezawarcie umowy przyrzeczonej w umówionym terminie nast¹pi³o z przyczyn od niego niezale¿nych, wskazuj¹c i¿ dochowa³ wszelkiej starannoœci, aby takow¹ decyzjê wyjednaæ.

Poza sporem pozostawa³y okolicznoœci zwi¹zane z przekazaniem przez powoda na rzecz pozwanego zadatku opiewaj¹cego na kwotê 50 000 z³, a tak¿e fakt, ¿e nie dosz³o do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzeda¿y w terminie œciœle okreœlonym w umowie.

Przedmiotem kognicji S¹du by³o ustalenie, czy w niniejszej sprawie zaistnia³y przes³anki z § 7 pkt 4 aktu notarialnego, prowadz¹ce do uchylenia siê przez pozwanego od odpowiedzialnoœci z tytu³u niewykonania umowy, co skutkowa³oby odpadniêciem podstawy do ¿¹dania przez powoda kwoty 100 000 z³ stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku.

Zgodnie z treœci¹ art. 3531 KC, strony zawieraj¹ce umowê mog¹ u³o¿yæ stosunek prawny wed³ug swojego uznania byleby jego treœæ lub cel nie sprzeciwia³y siê w³aœciwoœci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Z tej zasady mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e treœæ umowy mo¿e byæ kszta³towana przez strony w zasadzie w sposób dowolny.

Strony, zawieraj¹c w formie aktu notarialnego przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej jako dzia³ka ewidencyjna o Nr 4567 ustali³y sztywny termin zawarcia umowy definitywnej, który przewidzia³y na 14 dni, licz¹c od dnia wyjednania i okazania przez pozwanego powodowi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dzia³ki gruntowej, wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e nie mo¿e to nast¹piæ póŸniej ni¿ do 31.8.2018 r.

Jednoczeœnie w § 7 aktu notarialnego strony wspólnie postanowi³y, ¿e: 1) w przypadku niewykonania umowy przez powoda, pozwany mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i otrzymany zadatek zachowaæ; 2) w przypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku; 3) w przypadku niewykonania umowy w skutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci, albo za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez pozwanego powodowi w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 z³, a mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powoda kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku odpada.

Nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 394 KC reguluj¹cym kwestiê zadatku, który zosta³ przez strony bezpoœrednio zastosowany w § 7 aktu notarialnego, zatrzymaæ zadatek lub ¿¹daæ sumy dwukrotnie wy¿szej mo¿na wy³¹cznie wtedy, gdy wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ za niewykonanie zobowi¹zania ponosi druga strona. S¹d Najwy¿szy w wyroku z 20.12.2006 r. (IV CSK 296/06, Legalis 161054) wskaza³, „¿e je¿eli zawarcie umowy przyrzeczonej uzale¿nione zosta³o od spe³nienia przez stronê zobowi¹zañ okreœlonych w umowie przedwstêpnej, to skoro strona nie wykona³a tych zobowi¹zañ, przyj¹æ nale¿a³o, ¿e z jej winy umowa nie zosta³a zawarta". Nale¿y wskazaæ, ¿e w przedmiotowej sprawie strony w sposób przejrzysty okreœli³y sytuacje, w których mo¿liwoœæ ¿¹dania przez powodów kwoty stanowi¹cej dwukrotn¹ wartoœæ zadatku odpada, co zosta³o uregulowane w § 7 pkt 4 aktu notarialnego. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje sformu³owanie „w tym przypadku przedstawienia przez Zbigniewa Kleniewskiego Józefowi Nakoniecznemu w terminie do 31.8.2018 r. urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy". W ocenie S¹du nie mo¿na kwestionowaæ starañ le¿¹cych po stronie pozwanego, który podj¹³ szereg czynnoœci zmierzaj¹cych do uzyskania warunków zabudowy dla wskazanej wy¿ej nieruchomoœci. Jednak¿e nale¿y zaznaczyæ, ¿e w³aœciwe brzmienie § 7 pkt 4 aktu notarialnego, narzuca pozwanemu œciœle okreœlony sposób dzia³ania w postaci „przedstawienia (co jest równoznaczne z okazaniem) urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy", nie mo¿na uznaæ, i¿ wy³¹czne poprzestanie na ustnym poinformowaniu powoda o niemo¿liwoœci uzyskania pozytywnej decyzji mo¿e byæ uznane za surogat „czynnoœci w postaci przedstawienia". Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e strony wspólnie, w sposób precyzyjny okreœli³y przes³anki prowadz¹ce do odpadniêcia podstawy do zachowania zadatku przez jedn¹ ze stron, jak i odpadniêcia podstawy do ¿¹dania zap³aty dwukrotnej wartoœci zadatku przez drug¹ stronê. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e pozwany uchybi³ swojemu obowi¹zkowi poprzez nieokazanie powodowi urzêdowego dokumentu potwierdzaj¹cego odmowê wydania decyzji o warunkach zabudowy, a tylko w taki sposób móg³ zwolniæ siê z obowi¹zku zap³aty podwójnego zadatku. Pozwany przyj¹³ na siebie powy¿szy obowi¹zek w akcie notarialnym, tak wiêc musia³ byæ w pe³ni œwiadomy, ¿e w sytuacji gdy nie uzyska warunków zabudowy chc¹c zwolniæ siê od obowi¹zku zap³aty podwójnego zadatku bêdzie zobowi¹zany przedstawiæ dokument urzêdowy w przedmiocie odmowy wydania warunków zabudowy do 31.8.2018 r. S¹d nie mia³ w¹tpliwoœci co do tego, ¿e pozwany nie przedstawi³ powodowi takowego dokumentu, bowiem nim nie dysponowa³. Przes³uchany w charakterze strony, na rozprawie 31.8.2019 r. zezna³, ¿e nie by³ w stanie uzyskaæ przedmiotowej decyzji z uwagi na fakt, i¿ „burmistrz gminy nie mo¿e wydaæ zgody ani niezgody na warunki zabudowy". Przyjêta przez pozwanego linia obrony jest nieskuteczna, bowiem jak zosta³o ju¿ wy¿ej wyjaœnione na etapie oceny dowodów, strona powodowa wykaza³a, ¿e wszelkie merytoryczne decyzje odnosz¹ce siê do uzyskania warunków zabudowy czy te¿ jej odmowy, wydawane s¹ przez burmistrza Gminy Wilanów w formie decyzji, dorêczanej osobie zainteresowanej. Dlatego te¿ nale¿y przyj¹æ, ¿e pozwany nie do³o¿y³ nale¿ytej starannoœci celem uzyskania takiego dokumentu, do czego by³ zobowi¹zany na mocy aktu notarialnego. Tym samym nale¿y uznaæ, ¿e wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ za niewykonanie zobowi¹zania ponosi pozwany.

Odnosz¹c siê do zarzutu pozwanego przedstawionego w zarzutach od nakazu zap³aty, jakoby postanowienie zawarte w § 7 pkt 2 by³o niewa¿ne, z uwagi na niewyznaczenie okreœlonego terminu uprawniaj¹cego stronê do odst¹pienia od umowy, nale¿y wskazaæ, ¿e zarzut ten jest ca³kowicie bezzasadny. Nale¿y przyznaæ racjê stronie powodowej, ¿e § 7 aktu notarialnego traktuje nie o umownym prawie odst¹pienia regulowanym w art. 395 KC, lecz odnosi siê do zwrotu zadatku uregulowanego w art. 394 KC. Norma okreœlona w art. 395 KC nie jest w ¿aden sposób zwi¹zana z zadatkiem, a skutki prawne zadatku okreœlone w art. 394 KC powstaj¹ w przypadku, gdy d³u¿nik nie wykona zobowi¹zania. W momencie bezskutecznego up³ywu terminu wymagalnoœci po stronie wierzyciela powstaje uprawnienie do odst¹pienia od umowy bez koniecznoœci wyznaczenia d³u¿nikowi dodatkowego terminu.

Reasumuj¹c, w niniejszej sprawie strony wspólnie ustali³y w umowie przedwstêpnej (§ 7 pkt 2), o tym ¿e w wypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód mo¿e od umowy odst¹piæ i ¿¹daæ wyp³acenia mu sumy stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku. Fakt skutecznego odst¹pienia od umowy przez powoda w ocenie S¹du nie budzi w¹tpliwoœci. W umowie, a dok³adnie w § 3 pozwany zobowi¹za³ siê do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej dzia³ki i przedstawienia jej powodowi. S³owo „uzyskaæ", zgodnie z definicj¹ zawart¹ w S³owniku Wspó³czesnego Jêzyka Polskiego, Przegl¹d Readers Digest, Warszawa 2001, znaczy „dostawaæ coœ, o co siê stara³o". Tak wiêc z wyk³adni jêzykowej umowy zawartej pomiêdzy stronami wynika, ¿e pozwany zobowi¹za³ siê nie do tego, aby podj¹æ starania i próby uzyskania tej¿e decyzji, ale do tego, by tak¹ decyzjê uzyskaæ i nastêpnie przedstawiæ j¹ powodowi. Tak wiêc nie zwalnia pozwanego z odpowiedzialnoœci sam fakt starania siê o wyjednanie umowy i podjêcie dzia³añ w tym kierunku. Analizuj¹c postêpowanie dowodowe przeprowadzone w sprawie, a w szczególnoœci zeznania stron, stwierdziæ tak¿e nale¿y, ¿e strony umowy zgodnie ustali³y, i¿ termin 8-miesiêczny bêdzie terminem, w którym pozwany zdo³a uzyskaæ warunki zabudowy i pozwany wyraŸnie zgodzi³ siê na wyznaczenie takiego terminu, umowa w tym zakresie nie by³a aneksowana. W tym¿e okresie jednak pozwany nie przedstawia³ powodowi ani decyzji pozytywnej, ani negatywnej w zakresie ustalenia warunków zabudowy, co zgodnie z § 7 pkt 4 by³oby poczytane za niewykonanie umowy z powodu okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci. W przedmiotowej sprawie z uwagi na niewykonanie umowy przez pozwanego, zastosowanie znajdzie § 7 pkt 4 rzeczonej umowy, który nak³ada na pozwanego obowi¹zek zap³acenia kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ zadatku.

Zgodnie z art. 496 KPC na skutek rozpoznania zarzutów od nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowy, S¹d „po przeprowadzeniu rozprawy wydaje wyrok, w którym nakaz zap³aty w ca³oœci lub w czêœci utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o ¿¹daniu pozwu, b¹dŸ te¿ postanowieniem uchyla nakaz zap³aty i pozew odrzuca lub postêpowanie umarza". Maj¹c powy¿sze na uwadze, uznaj¹c ¿e roszczenie powoda o zas¹dzenie nale¿noœci z tytu³u niewykonania zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy przedwstêpnej jest zasadne, S¹d utrzyma³ w mocy nakaz zap³aty z 1.2.2019 r. wydany w sprawie o sygn. akt I Nc 5302/19.

W zakresie odsetek, S¹d orzek³ zgodnie z ¿¹daniem na mocy art. 359 § 1 KC ustalaj¹c ich termin pocz¹tkowy na 1.9.2018 r. W tym wzglêdzie nale¿a³o mieæ na uwadze fakt, ¿e niezawarcie umowy przyrzeczonej w oznaczonym terminie, tj. do 31.8.2018 r. nast¹pi³o z wy³¹cznej winy pozwanego. Tym samym nale¿y przyj¹æ, ¿e 1.9.2018 r. pozwany by³ zobowi¹zany do wyp³acenia zadatku, tak wiêc roszczenie z tym dniem sta³o siê wymagalne.

O kosztach postêpowania S¹d orzek³ na podstawie art. 98 § 1 i 3 KPC w zw. z § 2 pkt 6 i § 3 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z 22.10.2018 r. w sprawie op³at za czynnoœci adwokackie. W nakazie zap³aty który zosta³ utrzymany w mocy, S¹d zas¹dzi³ ju¿ kwotê 5400 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego, dlatego te¿ w wyroku nale¿a³o zas¹dziæ jedynie dalsz¹ kwotê 1800 z³.

Maj¹c na uwadze powy¿sze okolicznoœci, S¹d orzek³ jak w sentencji wyroku.

(podpis sêdziego nieczytelny)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informacja dla zdaj¹cego:

WZÓR PISMA

S¹d Apelacyjny w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Pl. Krasiñskich 2/4/6

00–207 Warszawa

za poœrednictwem:

S¹du Okrêgowego w Warszawie

I Wydzia³ Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannê Krzemiñsk¹

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

Wartoœæ przedmiotu zaskar¿ania: 100 000 z³

APELACJA

pozwanego od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie, I Wydzia³ Cywilny, z 31.8.2019 r., sygn. akt I C 902/19, którego odpis wraz z uzasadnieniem dorêczono pe³nomocnikowi pozwanego 20.9.2019 r.

Na podstawie art. 367 § 1 w zw. z art. 368 § 1 pkt 1 KPC w imieniu mojego Mocodawcy zaskar¿am wy¿ej opisany wyrok w ca³oœci.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 KPC zaskar¿onemu wyrokowi zarzucam:

1. Naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 394 i 395 KC poprzez b³êdn¹ wyk³adniê tych przepisów i niezastosowanie art. 395 KC, tj. poprzez bezpodstawne przyjêcie, ¿e postanowienie zawarte w § 7 pkt 2 umowy przedwstêpnej by³o wa¿ne, podczas gdy norma okreœlona w art. 395 KC wyraŸnie wskazuje na niewa¿noœæ prawa odst¹pienia zastrze¿onego w umowie bez terminu, w jakim prawo odst¹pienia mo¿e byæ wykonanie.

2. Naruszenie prawa materialnego, tj. art. 394 § 3 KC, poprzez przyjêcie, ¿e powód uprawniony jest do ¿¹dania zap³aty kwoty dwukrotnie wy¿szej ni¿ zadatek, w sytuacji gdy pozwany nie ponosi wy³¹cznej odpowiedzialnoœci za niewykonanie zobowi¹zania umownego.

3. B³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê rozstrzygniêcia poprzez uznanie, ¿e w przedmiotowej sprawie nie mia³o miejsca niewykonanie umowy wskutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoœci, a zatem nale¿a³o przyj¹æ, i¿ zasz³a okolicznoœæ przewidziana w § 7 pkt 4 umowy sprzeda¿y co oznacza, ¿e przyczyna niewydania przedmiotowej decyzji jest skutkiem okolicznoœci, za które odpowiedzialnoœci nie ponosi pozwany.

4. Naruszenie prawa procesowego, mianowicie art. 233 § 1 KPC, poprzez zaniechanie wszechstronnego rozwa¿enia materia³u dowodowego, a mianowicie ca³kowite pominiêcie zeznañ œwiadka Julity Jaczewskiej, z których wynika, ¿e powód wiedzia³, i¿ niemo¿liwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 5 KPC wnoszê o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez uchylenie nakazu zap³aty z 1.2.2019 r. i oddalenie powództwa w ca³oœci oraz zas¹dzenie zwrotu kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Ad zarzutu Nr 1

S¹d Okrêgowy b³êdnie przyj¹³, ¿e do odst¹pienia od umowy w trybie art. 394 KC nie ma zastosowania art. 395 KC. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w Kodeksie cywilnym przyjête zosta³y dwa rozwi¹zania odnosz¹ce siê do odst¹pienia od umowy. Istnieje ono bowiem jako prawo ustawowe np. art. 491 KC i umowne art. 395 KC. Natomiast art. 394 KC zawiera jedynie regu³y interpretacyjne dotycz¹ce rozliczenia wp³aconego zadatku w razie odst¹pienia od umowy przy jej niewykonaniu.

Aby mo¿na by³o zrealizowaæ odst¹pienie od umowy – zgodnie z art. 395 KC – musz¹ byæ spe³nione dwa wymogi ustawowe: (i) okreœlenie terminu, w czasie biegu którego bêdzie mo¿liwe skorzystanie z prawa odst¹pienia i (ii) wskazanie, czy prawo odst¹pienia bêdzie przys³ugiwa³o tylko jednej (oraz której) czy obu stronom umowy. Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e niespe³nienie wymogu podania terminu odst¹pienia powoduje niewa¿noœæ tego zastrze¿enia umownego. W tej sytuacji nale¿y przyj¹æ, ¿e § 7 pkt 2 umowy jest niewa¿ny.

Ad zarzutu Nr 2

S¹d bezzasadnie przyj¹³, ¿e niewydanie stosownej decyzji administracyjnej (pozwolenie na u¿ytkowanie) przez odpowiedni organ administracji publicznej mo¿e byæ uznany za formê niewykonania zobowi¹zania umownego przez pozwanego. Tymczasem w przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajdzie norma art. 394 § 3 KC, którego strony w umowie przedwstêpnej nie wy³¹czy³y, ani nie ograniczy³y. Materia³ dowodowy zebrany w sprawie bez trudu pozwala przyj¹æ, ¿e pozwany w terminie z³o¿y³ prawid³owy wniosek w sprawie pozwolenia na u¿ytkowanie, a za przed³u¿aj¹ce siê postêpowanie odpowiada Dzielnica Wilanów.

Ad zarzutu Nr 3

S¹d w swoich rozwa¿aniach b³êdnie ustali³, ¿e pozwany nie przedstawi³ powodowi ani decyzji pozytywnej, ani negatywnej o warunkach zabudowy, a zatem nie zasz³a okolicznoœæ wy³¹czaj¹ca jego odpowiedzialnoœæ okreœlon¹ w § 7 pkt 4 umowy. Rozumowanie to jest b³êdne poniewa¿ z pisma z 30.10.2018 r. wynika, ¿e dla przedmiotowej dzia³ki objêtej umow¹ przedwstêpn¹ nie zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy. Paragraf 7 pkt 4 umowy wyraŸnie stanowi o urzêdowym dokumencie, a nie decyzji. Bezsprzecznie nale¿y uznaæ, ¿e pojêcie dokument urzêdowego swym zakresem obejmuje decyzje, ale te¿ i inne pisma wydawane przez w³aœciwy urz¹d. W tej sytuacji w powi¹zaniu z zeznaniami œwiadka Julity Jaczewskiej (o czym ni¿ej) nale¿a³o przyj¹æ, ¿e dokument ten jest w istocie informacj¹ o niewydaniu decyzji o warunkach zabudowy. W tej sytuacji nale¿a³o uznaæ, ¿e umowa ostateczna nie zosta³a zawarta bez winy ¿adnej ze stron.

Ad zarzutu Nr 4

Zgodnie z treœci¹ art. 233 § 1 KPC, s¹d powinien oprzeæ swe rozstrzygniêcie po wszechstronnym rozwa¿eniu materia³u dowodowego. Nakaz ten oznacza, ¿e s¹d wydaj¹c orzeczenie w danej sprawie powinien rozwa¿yæ wszystkie dowody, jakie zosta³y zebrane w danej sprawie. S¹d Okrêgowy wydaj¹c zaskar¿ony wyrok ca³kowicie pomin¹³ zeznania œwiadka Julity Jaczewskiej. Maj¹c jednak na uwadze zeznania tego œwiadka, wynika z nich, ¿e 10.7.2018 r. odby³o siê spotkanie w Urzêdzie Gminy, w którym uczestniczy³ równie¿ powód i w trakcie, którego zosta³ on poinformowany, i¿ na chwilê obecn¹ decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie wydana. W tej sytuacji, maj¹c na uwadze treœæ pisma z 30.10.2018 r. (o czym wy¿ej), nale¿a³o uznaæ, ¿e powód mia³ wiedzê, i¿ warunków zabudowy nie bêdzie. Paragraf 7 pkt 4 umowy wprawdzie stanowi o urzêdowym dokumencie, ale w istocie chodzi o to, aby strony mia³y stosown¹ informacjê. Uznaæ nale¿y, ¿e powód wiedzia³, i¿ decyzja nie bêdzie wydana z przyczyn niele¿¹cych po ¿adnej ze stron, a zatem nie mo¿e byæ mowy o odpowiedzialnoœci finansowej pozwanego.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, wnoszê jak na wstêpie.

Antoni Cegielski

radca prawny

(podpis w³asnorêczny)

Za³¹czniki:

– dowód wniesienia op³aty s¹dowej od apelacji ,

– odpis apelacji.

Football news:

While you were sleeping, the Super League appeared. The shortest possible retelling
UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA