Poland

Emilewicz: Wolność kobiety kończy się, kiedy zachodzi w ciążę

Spór o aborcjê

By³a wicepremier Jadwiga Emilewicz

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Kiedy s³ucham postulatów, które s¹ wykrzykiwane, „mój brzuch, moja sprawa”, to jest to dla mnie jakieœ fundamentalne niezrozumienie jednostki ludzkiej. Wolnoœæ kobiety jednak koñczy siê, kiedy zachodzi w ci¹¿ê, bo jest ograniczona wolnoœci¹ dziecka - oceni³a Jadwiga Emilewicz, by³a wicepremier.

Po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji od tygodnia w Polsce trwaj¹ protesty, do których dochodzi w czasie obowi¹zywania obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa, które zakazuj¹ organizowania zgromadzeñ publicznych licz¹cych wiêcej ni¿ piêæ osób. W kilku miastach podczas protestów dosz³o do zamieszek i bójek.

Przeczytaj tak¿e: „Marsz na Warszawê”. Protest w stolicy po orzeczeniu TK

W przypadku czêœci protestów organizowanych przed koœcio³ami dochodzi³o do przerywania mszy œw. oraz dewastowania elewacji budynków. Farb¹ pomalowany zosta³ tak¿e pomnik Armii Krajowej i Polskiego Pañstwa Podziemnego w Warszawie.

W wydanym w pi¹tek oœwiadczeniu prezydent Andrzej Duda poinformowa³, ¿e z³o¿y do Sejmu projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y. Jego zdaniem „wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 22 paŸdziernika uznaj¹cy za niezgodn¹ z Konstytucj¹ RP jedn¹ z trzech przes³anek, które zezwala³y na legaln¹ aborcjê w Polsce, wywo³a³ olbrzymie spo³eczne emocje”. Zaznaczy³ przy tym, ¿e podziela pogl¹d „i¿ tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucj¹”.

-  Wiem, po lekturze tej ustawy, ¿e to dobry projekt, wokó³ którego powinniœmy siê pochyliæ, wszystkie strony i wszystkie si³y parlamentarne. Bêdê do tego zachêcaæ kobiety z innych klubów poselskich - zapowiedzia³a w TVN24 by³a wicepremier Jadwiga Emilewicz. - Bêdê chcia³a, abyœmy tê ustawê wspólnie przeczyta³y i abyœmy zaprosi³y ekspertów, lekarzy, prawników, bioetyków do tego, aby jej kszta³t nie by³ podwa¿any i aby by³a nadzieja dla wielu, ¿e jest to niesprzeczne z orzeczeniem TK, a jednoczeœnie daj¹ce gwarancjê i bezpieczeñstwo kobietom - doda³a.

Prowadz¹cy rozmowê Krzysztof Skórzyñski z TVN24 zapyta³ Emilewicz, dlaczego PiS postanowi³o „zakwestionowaæ testament Lecha Kaczyñskiego”, który apelowa³ o przestrzeganie tzw. kompromisu aborcyjnego. Polityk Porozumienia stwierdzi³a w odpowiedzi, ¿e „nie wiemy, co dzisiaj myœla³by Lech Kaczyñski, gdyby ¿y³”.

- Ja te¿ muszê powiedzieæ, ¿e moje zdanie ewoluowa³o w ci¹gu ostatnich lat, bo nad t¹ spraw¹ dyskutowaliœmy. Rol¹ polityka jest maksymalizowanie dobra, tak ja postrzegam swoj¹ rolê, a ¿ycie ludzkie postrzegam jako wartoœæ naprawdê najwy¿sz¹. I to nie my decydujemy o tym, kiedy ono siê zaczyna - mówi³a.

- Kiedy s³ucham postulatów, które s¹ wykrzykiwane, „mój brzuch, moja sprawa”, to jest to dla mnie jakieœ fundamentalne niezrozumienie jednostki ludzkiej. Wolnoœæ kobiety jednak koñczy siê, kiedy zachodzi w ci¹¿ê, bo jest ograniczona wolnoœci¹ dziecka - doda³a by³a wicepremier.

Emilewicz stwierdzi³a te¿,¿e „mo¿e sobie wyobraziæ” wstrzymanie publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw przez Rz¹dowe Centrum Legislacyjne „w sytuacji, w której jest inicjatywa ustawodawcza (...) uzasadniaj¹c takim stanem wy¿szej koniecznoœci”. - Wydaje siê, ¿e jest przestrzeñ na to, aby publikacja nie wyst¹pi³a w 14 dni od kiedy, jeœli Trybuna³ Konstytucyjny przes³a³ - bo tego nie wiem - swój wyrok do RCL - doda³a.

Football news:

Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca
Agent of coronavirus from the Beginning: I feel fine. A test is a test
Barcelona has reached an agreement in principle with the players to reduce salaries. The club will save 122 million euros