Poland

Euro: Rosja wraca do gry. Zdecydował jeden gol

W pierwszym meczu Rosjanie przegrali z Belgi¹ 0:3, a Finowie niespodziewanie wygrali z Dani¹ 1:0. Gdyby Rosja przegra³a z Finlandi¹ po dwóch seriach gier mia³aby na koncie zero punktów - i jej szanse na awans do 1/8 fina³u Euro znacznie by zmala³y.

I na pocz¹tku spotkania wydawa³o siê, ¿e nie jest to wcale niemo¿liwy scenariusz. Rosjanie grali nerwowo w obronie - i ju¿ w trzeciej minucie Jukka Raitala przej¹³ pi³kê zagran¹ przez jednego z rosyjskich obroñców, podci¹gn¹³ prawym skrzyd³em i doœrodkowa³ wprost na g³owê Joela Pohjanpalo, który siln¹ g³ówk¹ pokona³ bramkarza Rosjan.

Kiedy Pohjanpalo cieszy³ siê z drugiego gola na Euro sêdzia odgwizda³ spalonego i dla Rosjan wszystko skoñczy³o siê na strachu.

Pohjanpalo próbowa³ te¿ strza³u na bramkê w 20. minucie, ale Rosjanie zdo³ali zablokowaæ ten strza³.

Wkrótce póŸniej Rosjanie stracili Mario Fernandesa, który dozna³ urazu i zosta³ zniesiony z murawy na noszach.

Przewagê mieli Rosjanie, ale kilka razy nie potrafili zakoñczyæ celnym strza³em akcji pod bramk¹ Finów. Dopiero tu¿ przed zejœciem do szatni Artjom Dziuba zagra³ klepkê z Aleksiejem Miranczukiem, ten w polu karnym okaza³ siê sprytniejszy od fiñskich obroñców i ³adnym strza³em pod poprzeczkê pokona³ bramkarza Finów.

Po przerwie na 2:0 móg³ podwy¿szyæ Aleksandr Go³owin, ale po jego strzale pi³ka minimalnie minê³a s³upek. Swoj¹ szansê mia³ te¿ najlepszy strzelec Finów, Teemu Pukki, który jednak przegra³ pojedynek z rosyjskim bramkarzem. Dobr¹ szansê dla Rosjan zmarnowa³ z kolei Rifat ¯emaletdinow, a strza³ Dalera Kuziajewa piêknie obroni³ bramkarz Finów Lukas Hradecky.

Do koñca meczu wynik nie uleg³ ju¿ zmianie - i Rosjanie mogli cieszyæ siê ze zwyciêstwa. Kwestia awansu z grupy B pozostaje wiêc spraw¹ otwart¹.

Bramka: Aleksiej Miranczuk (45+2)

¯ó³te kartki: Glen Kamara, Daniel O'Shaughnessy - Dmitrij Barinow, Magomied Ozdojew, Georgij D¿ikija

Finlandia: Lukas Hradecky - Joona Toivio (85. Fredrik Jensen), Paulus Arajuuri, Daniel O'Shaughnessy - Jukka Raitala (75. Pyry Soiri), Rasmus Schuller (67. Joni Kauko), Robin Lod, Glen Kamara, Jere Uronen - Teemu Pukki (75. Lassi Lappalainen), Joel Pohjanpalo

Rosja: Matwiej Safonow - Mario Fernandes (26. Wiaczes³aw Karawajew), Igor Diwiejew, Georgij D¿ikija - Daler Kuziajew, Roman Zobnin, Dmitrij Barinow, Magomied Ozdojew (61. Rifat ¯emaletdinow) - Aleksiej Miranczuk (85. Maksim Muchin), Artiom Dziuba (85. Aleksandr Sobolew), Aleksandr Go³owin

Sêdziowa³: Danny Makkelie (Holandia)

Football news:

Richard Dunn: Diash is young, but he has a special aura around him. He will be able to claim the captaincy at City
Rafael Benitez: Working at Everton is a chance to show that I want and can compete with anyone
Davide Calabria: It's even better if no one believes in Milan. Our goal is to add
Lyon made a request to Chelsea for Emerson. The defender of the Italian national team is Interesting to Inter and Napoli
Lewandowski trained on the weekend to get in shape before the start of the season
I'm Cristiano Ronaldo and I only send the ball into the net. The forward refused the crossbar challenge in Real Madrid
Yuriy Semin: Shevchenko has a lot of trump cards to lead the European top club