Poland

Farmy wiatrowe na lądzie wracają do łask

Wiele firm z wyznaczeniem celów inwestycji w farmy wiatrowe czeka na ostateczny kszta³t nowelizacji ustawy 10H

Bloomberg

Dziêki odblokowaniu mo¿liwoœci budowy farm wiatrowych na l¹dzie w ci¹gu dekady krajowe inwestycje tego typu mog¹ siêgn¹æ 30–62 mld z³.

Z planów firm energetycznych, przedstawionych w najnowszym raporcie UN Global Compact Network Poland wynika, ¿e budowa farm wiatrowych na l¹dzie jest po¿¹danym kierunkiem rozwoju bran¿y. Nie wszystkie firmy maj¹ jednak jasno sprecyzowane cele, bo wiele zale¿y od tego, jak ostatecznie wygl¹daæ bêdzie nowelizacja ustawy, luzuj¹ca obostrzenia w postaci tzw. zasady 10H (budowa farm w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ dziesiêciokrotnoœæ wysokoœci wiatraka).

Czytaj tak¿e: Czy polityczna burza wywróci l¹dowe farmy?

Plan jest taki, by zezwoliæ inwestorom na budowê farm bli¿ej zabudowañ, ale w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 500 m. – Zmiany, jakie proponujemy, maj¹ charakter ewolucyjny. Zasada 10H bêdzie dalej obowi¹zywaæ, ale umo¿liwimy udostêpnianie na mocy miejscowych planów terenów pod farmy wiatrowe, jeœli taka bêdzie wola gmin i okolicznych mieszkañców – wyjaœnia Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Problem w tym, ¿e projekt nowelizacji ustawy musi jeszcze przyj¹æ Rada Ministrów, a tam nie ma pe³nej zgody w tej sprawie.

Polska Grupa Energetyczna chce rozbudowaæ aktualny portfel farm o co najmniej 1 GW do 2030 r., a Tauron planuje dodatkowe 900 MW do 2025 r. Z kolei Polenergia w³aœnie buduje wiatraki o mocy 186 MW i do 2025 r. planuje oddaæ do u¿ytku nastêpnych 40 MW, posiadaj¹c w fazie rozwoju projekty o mocy 300 MW. Wskazuje jednak na to, ¿e kluczowym warunkiem osi¹gniêcia tego celu jest zmiana prawa. – Uchwalona w 2016 r. tzw. ustawa odleg³oœciowa stanowi istotn¹ przeszkodê w dalszym rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Jej wejœcie w ¿ycie doprowadzi³o do zaniechania przez Polenergiê rozwoju projektów wiatrowych o mocy oko³o 200 MW – t³umaczy spó³ka.

Bran¿a zwraca uwagê, ¿e dla rozwoju energetyki wiatrowej wa¿ne jest nie tylko udostêpnienie wiêkszej iloœci terenów pod inwestycje (zasada 10H w praktyce zablokowa³a rozwój nowych projektów), ale te¿ skrócenie czasu trwania postêpowañ administracyjnych.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zauwa¿a, ¿e w pañstwach europejskich, takich jak Niemcy, Belgia, Francja czy Holandia czas ten wynosi oko³o 30 miesiêcy. – W Polsce natomiast okres ten waha siê od piêciu do dziesiêciu lat. Rozwi¹zaniem mog³oby byæ wyznaczenie specjalnych terenów do rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii, w tym farm wiatrowych, w stosunku do których zastosowanie znalaz³aby uproszczona procedura administracyjna – proponuje PGNiG.

Planowana nowelizacja ustawy mo¿e odblokowaæ potencja³ l¹dowej energetyki wiatrowej na terenie ca³ego kraju – do 2030 r. powstaæ mo¿e 6–12,5 GW nowych mocy, w zale¿noœci od przyjêtego scenariusza rozwoju. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, ¿e nak³ady inwestycyjne na budowê tych farm siêgnê³yby

30–62 mld z³ w ci¹gu dekady. Wprowadzenie nowych mocy przynios³oby oszczêdnoœci rzêdu 36–52 mld z³ w latach 2021–2040, wynikaj¹ce z ni¿szych kosztów produkcji energii i ni¿szych cen pr¹du. Natomiast roczne emisje CO2 mog³yby spaœæ o 42 proc. w 2030 r., w stosunku do roku 2020.

Football news:

Ronaldinho: I'm watching Milan, I hope they will continue to progress. I'm waiting for Monza in Serie A
Lautaro Martinez: Messi is the best player in the world. He is a model for everyone, we must learn from him
Manchester United and Real Madrid are close to an agreement on Varane. The defender will be paid 45-55 million euros
Fernando Torres took charge of the Atletico U19 team
Milan is Interested in Brandt from Borussia Dortmund
Novak Djokovic: Zlatan is a real fighter and a champion. I hope Milan will perform well in the Champions League
Lewandowski about the prize for the best player in Germany: Getting it twice in a row is a rare phenomenon, I am proud