Poland

Fed mocno podniósł prognozę inflacji

Fed

Bloomberg

Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) opublikowa³ po swoim œrodowym posiedzeniu nowe prognozy gospodarcze dla USA. Podniós³ projekcjê inflacji na 2021 r. do 3,4 proc. W marcu prognozowa³, ¿e siêgnie ona w tym roku 2,4 proc. Fed nadal jednak twierdzi, ¿e skok inflacji bêdzie mia³ charakter tymczasowy a w d³ugim terminie wyhamuje ona do 2 proc.

FOMC podwy¿szy³ równie¿ prognozê wzrostu PKB na 2021 r. z 6,5 proc. do 7 proc. Prognoza dotycz¹ca stopy bezrobocia pozosta³a na poziomie 4,5 proc.

W komunikacie po posiedzeniu FOMC nie znalaz³a siê ¿adna wzmianka o mo¿liwym ograniczeniu programu QE. W prognozach dotycz¹cych œcie¿ki stóp procentowych (tzw. dot plot) znalaz³a siê jednak sugestia, ¿e w 2023 r. mo¿e dojœæ do ich dwóch podwy¿ek. Wczeœniejsze projekcje wskazywa³y, ¿e stopy zostan¹ po raz pierwszy podniesione dopiero w 2024 r.

Rynek zareagowa³ na komunikat i projekcje Fedu wyprzeda¿ amerykañskich akcji. Dow Jones Industrial spada³ po ich publikacji o 1 proc., S&P 500 o 0,9 proc. a Nasdaq Composite o 1 proc. Dolar umacnia³ siê wobec euro i z³otego. Za 1 euro p³acono 1,204 USD a za 1 USD 3,756 z³. Rentownoœæ amerykañskich obligacji dziesiêcioletnich lekko spad³a do 1,49 proc.

Football news:

Yuriy Semin: Shevchenko has a lot of trump cards to lead the European top club
Flick about Muller and Hummels: There is no age at which players will be excluded from the national team
Beckham's Inter Miami broke a series of 7 matches without a win. Higuain made a double
Head of the UAF National Teams Committee Markevich: I don't know if Shevchenko is leaving the national team. He is on vacation
Man City will not be able to sign Kane after the transfer of Grealish. The club does not have such money (MEN)
16-year-old Borussia forward Mukoko wanted to end his career because of talk about his age
Laporta visited the location of Barca in Germany and greeted the players