Poland

Firmy nadal szukają pracowników. Które najchętniej zatrudniają?

Poszukiwanie pracy

Bloomberg

Chocia¿ tzw. miêkki lockdown dotkn¹³ wielu bran¿, wiêkszoœæ firm stara siê normalnie dzia³aæ, a niemal 68 proc. rekrutowa³o w listopadzie pracowników.

– Rekrutacje wskazuj¹, ¿e liderzy firm potrafili elastycznie i skutecznie zareagowaæ na uderzenie koronawirusa – zarówno pierwsze, jak i drugie. Nie tylko ustrzegli swoje organizacje przed koronakryzysem, ale maj¹ apetyt, by przekuæ przeciwnoœci w sukces – twierdzi Monika Smulewicz, partner i dyrektor zarz¹dzaj¹cy w firmie Grant Thornton, komentuj¹c wyniki jej najnowszego, listopadowego badania, które „Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza. Z badania, które w pierwszej po³owie listopada objê³o pracowników 533 ró¿nej wielkoœci firm, wynika, ¿e wiêkszoœæ z nich radzi sobie z pandemi¹.

Niedobór kadr

Chocia¿ 37 proc. uczestników sonda¿u obawia siê o swoj¹ pracê lub o losy swojego pracodawcy, to ponad po³owa (57 proc.) jest spokojna o przysz³oœæ. Jeszcze wiêcej, bo prawie 67 proc. badanych wskaza³o, ¿e pomimo drugiej fali pandemii ich firmy rekrutuj¹ nowych ludzi do pracy. Chocia¿ paŸdziernikowe statystyki z urzêdów i portali pracy wykaza³y spadek liczby ofert zatrudnienia, to ³owcy g³ów nie narzekaj¹ na brak zleceñ.

– Zdecydowana wiêkszoœæ firm wróci³a do swoich planów rekrutacji sprzed pandemii – ocenia Artur Skiba, prezes firmy doradztwa personalnego Antal, która ma obecnie ok. 400 otwartych wakatów dla specjalistów i mened¿erów, o 37 proc. wiêcej ni¿ w II kwartale. Jak dodaje, najbardziej poszukiwanymi specjalistami byli i s¹ przedstawiciele bran¿y handlowej, IT oraz produkcji przemys³owej. Listopadowe badanie koniunktury GUS wykaza³o, ¿e dla ponad 28 proc. firm przemys³owych jedn¹ z barier w dzia³alnoœci by³ niedobór wykwalifikowanych pracowników, a prawie co pi¹ta mia³a problemy z ogólnym brakiem r¹k do pracy. W IT barierê niedoboru wykwalifikowanych kadr wskaza³o prawie 27 proc. firm.

Czytaj tak¿e: Co drugi kasjer chce odejœæ z pracy 

Piotr P³usa, ekspert rynku pracy w agencji zatrudnienia Adecco, potwierdza, ¿e IT (w szczególnoœci e-commerce, infrastruktura, bezpieczeñstwo), ksiêgowoœæ i sprzeda¿ wydaj¹ siê bran¿ami najbardziej odpornymi na kryzys. Na stanowiskach techniczno-handlowych (in¿ynierowie z umiejêtnoœciami handlowca) mo¿na mówiæ o dwukrotnym wzroœcie zapotrzebowania na doœwiadczonych specjalistów w porównaniu z podobnym okresem 2019 r. Jeszcze wiêkszy wzrost ni¿ w rekrutacjach sta³ych widaæ zaœ w pracy tymczasowej.

Kompetencje lidera

Z badania Grant Thornton wynika, ¿e firmy mog¹ te¿ liczyæ na elastycznoœæ i zaanga¿owanie pracowników. Prawie 89 proc. ankietowanych by³oby gotowych pracowaæ zdalnie tak¿e w czasie obowi¹zkowej kwarantanny lub izolacji (je¿eli by siê dobrze czuli). Pracê zdaln¹ wprowadzi³a teraz zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych firm (88,4 proc.) i wiêkszoœæ badanych z niej korzysta (71 proc.). Zwykle mog¹ liczyæ na wsparcie technologiczno-organizacyjne pracodawcy. Gorzej jest ze wsparciem psychologicznym.

Tylko 14,6 proc. badanych twierdzi, ¿e ich firma zapewnia je pracuj¹cym zdalnie. Tymczasem pracownikom bardzo brakuje poczucia bezpieczeñstwa – 58 proc. badanych wskaza³o, ¿e umiejêtnoœæ budowania zaufania i poczucia bezpieczeñstwa jest dziœ najbardziej potrzebn¹ kompetencj¹ liderów.

Football news:

Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence