Poland

Fiskus nie mógł zabrać ulgi mieszkaniowej

Ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa

AdobeStock

Zmiana przepisów o PIT, po której samo podpisanie umowy deweloperskiej nie gwarantuje prawa do ulgi mieszkaniowej, nie dotyczy podatników, którzy mieszkanie czy dom sprzedali przed 2019 r.

Wojewódzki S¹d Administracyjny w Poznaniu uwzglêdni³ skargê podatników, którym fiskus odmówi³ prawa do tzw. ulgi mieszkaniowej w PIT.

Ma³¿onkowie w paŸdzierniku 2020 r. wyst¹pili o interpretacjê przepisów o PIT. Wyjaœnili, ¿e w sierpniu 2018 r. kupili mieszkanie z gara¿em. Jednak jeszcze w tym samym roku je sprzedali. W tej sytuacji – z uwagi na to, ¿e od koñca roku nabycia do sprzeda¿y nie minê³o piêæ lat – powinni rozliczyæ siê z fiskusem. Z wniosku wynika³o jednak, ¿e chc¹ skorzystaæ ze zwolnienia przewidzianego dla podatników, którzy pieniêdzmi z opodatkowanej sprzeda¿y jednego lokum zaspokajaj¹ w³asne cele mieszkaniowe. Ma³¿onkowie t³umaczyli, ¿e wybrali ju¿ dewelopera. Umowê przedwstêpn¹ planuj¹ podpisaæ w 2020 r. i od razu zap³ac¹ ca³¹ cenê. Przeniesienie w³asnoœci nowego lokum nast¹pi po zakoñczeniu inwestycji, tj. w 2021 r. Sami byli jednak przekonani, ¿e wydatkowanie pieniêdzy na poczet umowy deweloperskiej zawartej jeszcze w 2020 r. uprawnia ich do skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 131 ustawy o PIT.

Inaczej sprawê widzia³ jednak fiskus. T³umaczy³, ¿e aby skorzystaæ z ulgi, podatnik musi nie tylko najpóŸniej w ci¹gu dwóch lat od koñca roku odp³atnego zbycia (obecnie trzy lata) wydaæ pieni¹dze, ale te¿ podpisaæ akt notarialny przenosz¹cy w³asnoœæ. Umowa w³aœciwa podatników zostanie natomiast sfinalizowana dopiero w 2021 r., tj. po up³ywie tego terminu.

Podatnicy zaskar¿yli interpretacjê i wygrali. Poznañski WSA przypomnia³ fiskusowi, ¿e w œwietle orzecznictwa kwoty wp³acone na podstawie umowy deweloperskiej stanowi¹ wydatki na budowê w³asnego lokalu (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT). Skar¿¹cy mieli wiêc prawo do zwolnienia.

S¹dowi nie umknê³o te¿, ¿e od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PIT zosta³ dodany art. 21 ust. 25a. Jego konsekwencj¹ jest, ¿e do zwolnienia konieczne jest nabycie. Nowy przepis stosuje siê jednak do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r., nie ma zatem zastosowania w spornej sprawie. Dopiero bowiem ustaw¹ nowelizuj¹c¹ prawodawca wyraŸnie rozszerzy³ warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej o wymóg nabycia preferowanego prawa maj¹tkowego w terminie to¿samym z przyjêtym dla poniesienia wydatków.

Jak t³umaczy³a w pisemnym uzasadnieniu sêdzia Barbara Rennert, art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 pkt 1 lit. c ustawy o PIT w brzmieniu obowi¹zuj¹cym przed 1 stycznia 2019 r. nie zawiera wymogu nabycia preferowanego prawa maj¹tkowego w terminie to¿samym z przyjêtym dla poniesienia wydatków.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Po 783/20

Football news:

While you were sleeping, the Super League appeared. The shortest possible retelling
UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA