Poland

Francja ma dość. Nakłada podatek cyfrowy na techno-gigantów

Bloomberg

Nie czekaj¹c na globalne ustalenia, np. w ramach OECD rz¹d francuski rozes³a³ do gigantów technologicznych, g³ównie z USA, informacjê o rozpoczêciu naliczania podatku.

Informacjê o tym poda³y czo³owe media jak dziennik „Financial Times” czy agencje Reuters i AFP. Ju¿ od kilku lat francuski minister gospodarki Bruno Le Maire usilnie naciska³ na tak¹ zmianê, ale Francja ugiê³a siê pod presj¹ administracji Donalda Trumpa i groŸb¹ ce³ odwetowych, wiec mimo uchwalenia ustawy o podatku cyfrowym nie by³ on pobierany. Teraz nast¹pi³a zmiana, poniewa¿ zapowiadane negocjacje ramowego porozumienia o podatku cyfrowym w ramach OECD nie przynios³y ¿adnych efektów.

Firmy technologiczne jak Google, Facebook, Apple nie s¹ odpowiednio opodatkowane, mog¹ generowaæ dochody w jednym kraju, ale zg³aszaj¹ siê do organów podatkowych w innym, zazwyczaj w takim o niskim podatku od osób prawnych, aby zoptymalizowaæ wyniki finansowe. W Europie na takim podejœciu wiele lat zyskiwa³y Irlandia czy Luksemburg, w których koncerny mia³y swoje centra rozliczeniowe, w innych krajach zazwyczaj nie p³ac¹c nic.

Mimo tego Francji nie siê jednak uzyskaæ wsparcia z innych krajów europejskich – europejska polityka podatkowa wymaga jednomyœlnej decyzji cz³onków Unii Europejskiej. Rz¹d postanowi³ nie czekaæ na inne kraje europejskie i zacz¹³ pracowaæ nad w³asnym lokalnym podatkiem. Zgodnie z nim podatkowi podlegaj¹ firmy z ponad 750 mln euro przychodów na ca³ym œwiecie i 25 mln euro we Francji. Trzeba te¿ online prowadziæ platformê handlow¹ (Amazon, Uber, Airbnb…) lub firmê reklamow¹ (Facebook, Google, Criteo…). Takie firmy maj¹ zap³aciæ 3 proc. podatek od wygenerowanych we Francji przychodów. OECD wci¹¿ pracuje nad sposobem odpowiedniego opodatkowania firm technologicznych na ca³ym œwieci, ale kompromisu nie ma.

Francja i Stany Zjednoczone od kilku lat k³óc¹ siê o podatek od technologii. W sierpniu 2019 r.  prezydent USA Donald Trump i prezydent Francji Emmanuel Macron zawarli porozumienie, zgodnie z którym francuski rz¹d zniesie podatek, gdy tylko OECD znajdzie sposób na odpowiednie opodatkowanie firm technologicznych.

W grudniu 2019 r. USA zagrozi³y 100 proc. c³em na francuskie wino, sery i torebki, poniewa¿ poprzednia umowa nie by³a ich zdaniem odpowiednia. Ce³ dotychczas nie wprowadzono.

Polska tak¿e planowa³a sama wprowadziæ podatek cyfrowy, jednak pod naciskiem USA z pomys³u siê wycofano. Obecnie rz¹d pytany o prace nad takim rozwi¹zaniem podkreœla, i¿ czeka na wyniki rozmów w OECD.

Football news:

Hector Bellerin: Arteta was like an older brother to me when he played at Arsenal. I was a little naughty
Chelsea are considering the option of a temporary appointment of Grant and the arrival of Tuchel in the summer in the event of Lampard's dismissal
Klopp responds to Clattenburg about refereeing: I don't play mind games. For various reasons, I am not Ferguson
Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired