Poland

Futbolizacja życia prowincji

To publikacja naukowa, powsta³a wskutek obserwacji uczestnicz¹cej, któr¹ autor prowadzi³ w czasie spotkañ amatorskich klubów pi³karskich. Analizowa³ tak¿e materia³y zamieszczane przez dru¿yny w internecie. Ten raport z badania momentami czyta siê jak reporta¿ o tym, co dzieje siê w przerwie i po meczu takich dru¿yn, jak KS Huragan Lipniki czy Kanarki Ma³achowice. Punktem odniesienia jest jednak socjologiczna teoria kapita³u spo³ecznego. Jego poziom jest wysoki, gdy ludzie sobie ufaj¹ i wspó³pracuj¹. Autor zastanawia siê wiêc, na ile amatorskie dru¿yny tworz¹ now¹ przestrzeñ do kooperacji, bez której niemo¿liwe by³oby spe³nienie formalnych wymogów, aby zorganizowaæ mecz. Ju¿ bowiem dru¿yny z klasy B, czyli siódmej ligi, musz¹ mieæ szatnie dla sêdziów i zadaszenia dla zawodników rezerwowych.

„Miêdzy zagrod¹ a boiskiem" pokazuje, ¿e obok czasu koœcielno-liturgicznego rytm ¿ycia wsi wyznacza te¿ czas pi³karski, a terminy wielu rodzinnych spotka...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude