Poland

Galopujące ceny drewna biją w firmy meblarskie

Biznes

Jeszcze rok temu lockdown z powodu pandemii uniemo¿liwi³ leœnikom wykonanie zaplanowanych ciêæ i sprzeda¿y drewna, dziœ surowiec jest rozchwytywany, a ceny drewna poszybowa³y

Bloomberg

Ogromny popyt w USA i Chinach doprowadzi³ do podwy¿ek cen surowca a¿ o 30–50 proc. Z Polski za granicê p³ynie ju¿ nawet, jak przed setkami lat, nieprzetworzone drewno.

W ostatnich miesi¹cach ceny drewna ros³y lawinowo, co uderzy³o w wiele istotnych bran¿, od budownictwa po wa¿ny dla krajowego eksportu sektor meblarski.

Co gorsza, galopuj¹ce ceny nie chc¹ siê ustabilizowaæ – narzekaj¹ przedstawiciele bran¿y.

Marek Kubiak, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemys³u Drzewnego i w³aœciciel tartaków na Pomorzu, twierdzi, ¿e w Polsce ceny rosn¹ w zawrotnym tempie, bo do œwiatowych czynników dosz³y dodatkowo rodzime uwarunkowania, choæby wyj¹tkowa koniunktura w budownictwie, które potrzebuje du¿o drewna, ale i b³êdy w dystrybucji surowca pozyskiwanego w Lasach Pañstwowych. Przemys³ od lat domaga siê elastyczniejszego i bardziej transparentnego systemu sprzeda¿y surowca z leœnych zasobów Skarbu Pañstwa, zarz¹dzanych dziœ przez leœników.

Rafa³ Szefler, dyrektor w PIGPD, twierdzi, ¿e od lat przedsiêbiorcy z wiêkszoœci drzewnych firm maj¹ zastrze¿enia do arbitralnego i niestabilnego systemu ustalania zasad handlu surowcem przez Lasy Pañstwowe. – Od lat zwracamy uwagê, ¿e procedurom stosowanym w obrocie brakuje elementarnej przejrzystoœci – mówi dyr. Szefler

Globalne mechanizmy

– Polska to za ma³y gracz i praktycznie nie liczy siê jako bezpoœredni eksporter drewna na amerykañski rynek, ale niemieccy, austriaccy czy skandynawscy surowcowi potentaci dziœ robi¹ w USA wielki biznes i przenosz¹ to ogromne, drzewne ssanie na s¹siadów znad Wis³y. Gdy w zesz³ym roku covidowy kryzys spowodowa³ w Ameryce boom budowlany, wielkie dostawy surowca zakontraktowano w zachodniej Europie. Dziœ popyt zza Atlantyku dzia³a ze zdwojon¹ si³¹ w Unii Europejskiej, a przy okazji u nas winduje ceny na absurdalne poziomy – obrazuje prezydent PIGPD.

Potwierdzaj¹ to amerykañskie statystyki: przeciêtny koszt budowy nowego domu w Stanach Zjednoczonych poszed³ w górê w ostatnim roku o ponad 24 tys. dolarów, przede wszystkim ze wzglêdu na rosn¹ce koszty drewna. Na Stanach mszcz¹ siê przy tym wczeœniejsze zaniedbania i brak racjonalnej gospodarki drewnem budowlanym. Po wielu latach niskich cen poda¿ surowca w USA zosta³a ograniczona, a tartaki pozamykane.

Nieoczekiwany boom nast¹pi³ dopiero w ubieg³ym roku, poniewa¿ pandemia i lockdowny sprzyja³y naprawom, remontom i kupowaniu wiêkszych domów. Mocno ograniczona poda¿ w ca³ym ³añcuchu dostaw drewna spowodowa³a, ¿e kontrakty terminowe na drewno, które obecnie osi¹gnê³y rekordow¹ cenê 1260 dolarów za 1000 tzw. stóp deskowych, o ponad 800 dol. przekroczy³y œredni¹ cenê z ostatnich piêciu lat.

Ca³e pnie wyje¿d¿aj¹ do Chin

Ale po co rozwodziæ siê nad problemami inwestorów zza Atlantyku, skoro, zdaniem prezydenta PIGPD, w kraju sami fundujemy sobie w³asne.

– W moich zak³adach na Pomorzu doskonale widaæ, jak ogromne iloœci okr¹g³ego drewna prze³adowuje siê codziennie z ciê¿arówek do kontenerów opró¿nionych wczeœniej w naszych portach z chiñskich towarów. Kubiak nie waha siê u¿ywaæ mocnych s³ów, by okreœliæ nieskrêpowany zupe³nie eksport nieprzetworzonego polskiego drewna do Chin. – Albo zawodzi nas racjonalne myœlenie, albo to po prostu sabota¿. Przecie¿ okr¹g³ego drewna nie pozwala od siebie wywoziæ nie tylko ca³y europejski Zachód, ale nawet Bia³oruœ, Ukraina, a w przysz³ym roku zakaz ju¿ zapowiedzia³a Rosja – mówi szef PIGPD. – U nas poœrednicy w kwestii wyprzeda¿y nieprzetworzonego drewna wci¹¿ maj¹ pe³n¹ swobodê, choæ to tylko os³abia nas gospodarczo, odbiera chleb rodzimym drzewiarzom i nie chroni, a tym bardziej nie tworzy miejsc pracy – narzeka Kubiak.

Polska Izba Gospodarcza Przemys³u Drzewnego szacuje, ¿e wyrastaj¹ce jak grzyby po deszczu firmy handlowe, których dzia³alnoœæ sprowadza siê do organizowania zakupów w nadleœnictwach, transportu surowca do portów i ksiêgowania transakcji, ekspediuj¹ rocznie z kraju co najmniej 4 mln metrów szeœciennych drewna okr¹g³ego.

A ogromny i wyposzczony po niedawnej pandemii chiñski przemys³ poch³ania wszystko. Nieograniczony zbyt jest na sosnê, œwierk czy buka. Azjatyccy kupcy w ostatnim roku zupe³nie przy tym nie licz¹ siê z cen¹. Za metr szeœcienny surowej œwierczyny, wycenianej u nas w przetargach na 250 z³, p³ac¹ bez zmru¿enia oka 350 z³ i wiêcej.

Ceny surowca os³abiaj¹ meblarstwo

Skutki podwy¿ek drewna coraz dotkliwiej odczuwa przemys³ meblowy, zwany nie bez kozery narodow¹, eksportow¹ lokomotyw¹. Mimo kryzysu zwi¹zanego z pandemi¹, lockdownów, zamykania i znów otwierania granic, ogromnej niepewnoœci w biznesie, polscy meblarze obronili w ostatnim trudnym okresie drug¹ lokatê, po Chinach, wœród najwiêkszych œwiatowych eksporterów (ponad 40 mld z³ w 2019 r.) i szóst¹ pozycjê w gronie czo³owych producentów domowych sprzêtów.

Micha³ Strzelecki, dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, w niekontrolowanym wzroœcie cen drewna dostrzega powa¿ne zagro¿enie. Choæ w rodzimym meblarstwie, w którym prym wiod¹ wyroby skrzyniowe i tapicerowane, lite drewno nie odgrywa pierwszoplanowej roli, to obecny skok cen surowca widaæ w ogromnych rachunkach p³aconych za p³yty wiórowe. Fabryki p³yt meblowych podnios³y ceny swoich wyrobów a¿ o 60–100 proc. – Polskie ekonomiczne meble podbijaj¹ce œwiat to w znacz¹cej przewadze produkt niskomar¿owy. Szybuj¹ce ceny drewna z pewnoœci¹ os³abi¹ ekonomiczne fundamenty biznesu, obni¿¹ jego rentownoœæ. A to oznacza ciêcie wydatków na inwestycje, modernizacjê technologii i wymianê maszyn – dodaje Micha³ Strzelecki.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude