Poland

„Gazeta Polska” przegrała prawomocnie ws. zdjęć uchodźców

S¹d

Fotorzepa / Marian Zubrzycki

S¹d Apelacyjny w Gdañsku w pe³ni podtrzyma³ orzeczenie pierwszej instancji, na mocy którego wydaj¹ca „Gazetê Polsk¹” spó³ka Niezale¿ne Wydawnictwo Polskie ma zap³aciæ 20 tys. z³ na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej oraz przeprosiæ fotoreporterów Rafa³a Wojczala i Wojciecha Wilczyñskiego za wykorzystanie ich zdjêæ do fotomonta¿u na ok³adce z napisem „UchodŸcy przynieœli œmiertelne choroby” - poinformowa³ portal wirtualnemedia.pl.

Do kola¿u, który ukaza³ siê na ok³adce gazety w 2017 r. zosta³o wykorzystane zdjêcie Rafa³a Wojczala z obozu dla uchodŸców wewnêtrznych w Iraku oraz fotografia Wojciecha Wilczyñskiego z misji humanitarnej w trakcie wojny w Afganistanie.

- Zdaniem autorów fotografie pojawi³y siê w kontekœcie nawo³ywania do nienawiœci wzglêdem uchodŸców, a nie to by³o celem ich wykonania. Z kolei dziennikarze komentuj¹cy ok³adkê na Twitterze oskar¿ali tytu³ o rasizm, a redaktor naczelny „Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz odpowiada³ im, ¿e zachowuj¹ siê „jak ciemnota w œredniowieczu" - pisz¹ wirtualne media.

Wyrok pierwszej instancji zapad³ jesieni¹ 2020 r. Wówczas S¹d Okrêgowy w Gdañsku nakaza³ wydawcy „Gazety Polskiej" zamieszczenie przeprosin dla Rafa³a Wojczala i Wojciecha Wilczyñskiego oraz wp³atê 20 tys. z³ na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej. W drugiej instancji s¹d orzek³, ¿e wydawca „GP" ma te¿ pokryæ 3,2 tys. z³ kosztów postêpowania.

Football news:

In Holland, they believe that racism is everywhere in Russia. I'm explaining: this is no longer the case. The only Russian in the championship of the Netherlands
Manchester United offered 30 million euros for Coulibaly. Napoli refused
Inter was offered to rent Jovic
Barcelona appealed to Juve about the exchange of Griezmann for Dybala (L'Equipe)
The FA has started checking because of the riots at the Euro final: The main thing is that such shameful scenes will never happen again
Justin Kluivert will move to Nice from Roma. The Romans will give him on loan with the right to buy out
Griezmann can put pressure on Barcelona so that his exchange to Atletico for Saul still takes place