Poland

Gazprom zacznie eksportować do Europy „zielony” gaz

Rosyjski koncern planuje szybkie rozpoczêcie eksportu do Europy neutralnego pod wzglêdem emisji dwutlenku wêgla, czyli „zielonego” LNG.

„Na œwiecie nie ma jeszcze wielu ³adunków neutralnych pod wzglêdem emisji dwutlenku wêgla, a tutaj równie¿ postawimy pierwsze kroki. (…) Mam nadziejê, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci dostarczymy do Europy nasz¹ pierwsz¹ w pe³ni neutraln¹ emisyjnie partiê skroplonego gazu ziemnego ”- powiedzia³ Pawe³ Siedow, szef dzia³u eksportu LNG w Gazprom Export.

Podczas rosyjskiej prezentacji prognozy anglo-holenderskiego Royal Dutch Shell dla rynku LNG (LNG Outlook 2021) Siedow przypomnia³, ¿e Gazprom rozwa¿a mo¿liwoœæ w³¹czenia wodoru do swojego portfela gazowego i wykorzystania go do dostaw do Europy. Koncern bacznie œledzi œwiatowe trendy w rozwoju „zielonej” energii.

Bloomberg

Spó³ka Sakhalin Energy (operator projektu Sachalin-2 – wydobycia gazu na dalekowschodniej wyspie) opracowa³a strategiê ekologizacji LNG (tzw. Green LNG). Celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w ca³ym ³añcuchu produkcji i dostaw gazu skroplonego.

Du¿¹ rolê w opanowaniu przy Rosjan technologii produkcji bezemisyjnego LNG odgrywa Shell – partner Gazpromu w projekcie Sachalin-2. Jest to zintegrowany projekt naftowo-gazowy. W pó³nocno-wschodniej czêœci szelfu sachaliñskiego przygotowywane do eksploatacji s¹ dwa pola naftowo-gazowe – Piltun-Astochskoje (g³ównie ropa) i £unskoje (g³ównie gaz).

Operatorem projektu jest Sakhalin Energy, w którym Gazprom posiada 50 proc. plus jeden udzia³, Shell – 27,5 proc. minus jeden udzia³, Mitsui & Co. Ltd – 12,5 proc., Mitsubishi Corporation – 10 proc.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies