Poland

Gdańskie lotnisko: Pierwszy kwartał na dużym minusie

Pierwsze trzy miesi¹ce Port Lotniczy Gdañsk zamkn¹³ 88-procentowym spadkiem liczby pasa¿erów i zanotowa³ stratê rzêdu 12,2 miliona z³otych.

W pierwszym kwartale Port Lotniczy Gdañsk obs³u¿y³ nieco ponad 105 tysiêcy pasa¿erów, czyli o 88,2 procent mniej w porównaniu z tym samym okresem zesz³ego roku – podaje w komunikacie gdañskie lotnisko. Liczba operacji lotniczych spad³a o 64,4 procent do 3,3 tysi¹ca.

– Wyniki za pierwszy kwarta³ 2021 roku nie s¹ najlepsze, lecz tego siê nale¿a³o spodziewaæ przy obserwowanym poziomie ruchu. Odprawiamy tylko 10 procent pasa¿erów, których powinniœmy odprawiaæ, gdyby nie covid-19 – mówi prezes Portu Lotniczego Gdañsk Tomasz Kloskowski, cytowany w komunikacie.

– Dalej czekamy na wznowienie ruchu lotniczego. Mam nadziejê, ¿e szczepionki bêd¹ sposobem na odblokowanie ca³ej Europy, w tym Polski. S¹ pierwsze pozytywne sygna³y, ¿e byæ mo¿e wakacje bêd¹ lepsze. Je¿eli w okresie letnim bêdziemy mogli podró¿owaæ swobodnie, to bêdziemy na prostej do wychodzenia z kryzysu – dodaje prezes.

ród³o: Port Lotniczy Gdañsk

W pierwszych trzech miesi¹cach lotnisko zanotowa³o 12,2 miliona z³otych straty. – Liczyliœmy, ¿e sytuacja pandemiczna bêdzie siê poprawiaæ i w tym roku wypracujemy zyski. Po trzech miesi¹cach mamy straty. Je¿eli ta sytuacja bêdzie trwaæ, to bêdziemy musieli po¿yczyæ wiêcej pieniêdzy z banku – przyzna³ Tomasz Kloskowski.

Kondycja finansowa nie ma bezpoœredniego wp³ywu na inwestycje realizowane w porcie. Na ukoñczeniu jest budowa biurowca Alpha w Airport City Gdañsk. W rozbudowywanym terminalu pasa¿erskim trwaj¹ ostatnie prace zewnêtrzne, po których rozpoczn¹ siê roboty wykoñczeniowe.

Letnia siatka gdañskiego lotniska liczy 82 po³¹czenia z 69 lotniskami w 21 pañstwach (w tym Polsce), realizowane przez 10 przewoŸników. Linie lotnicze co kilka dni og³aszaj¹ uruchomienie nowych lotów. Tomasz Kloskowski mówi, ¿e lotnisko prowadzi „intensywne i interesuj¹ce” rozmowy z przewoŸnikami o nowych kierunkach.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude