Poland

Gdy Adam Michnik był dyplomatą

W internecie kr¹¿y filmik z Magdalenki, na którym Adam Michnik zwraca siê do genera³a Kiszczaka s³owami: „Pijê, Panie Generale, za taki rz¹d, gdzie Lech [Wa³êsa] bêdzie premierem, a Pan – ministrem spraw wewnêtrznych”. Na zdjêciu: podczas jednego ze spotkañ w Magdalence, wraz z Janem Janowskim ze Stronnictwa Demokratycznego i biskupem gdañskim Tadeuszem Goc³owskim

MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/EAST NEWS

Zobaczy³, ¿e on, wieloletni wiêzieñ polityczny PRL, przedstawiany latami przez aparat propagandowy jako niebezpieczny wróg re¿imu, wbrew w³asnym prognozom sprzed kilku miesiêcy nie tylko ma wp³yw na wydarzenie bez precedensu w bloku radzieckim, ale budzi zainteresowanie swych niedawnych przeœladowców, a u niektórych nieukrywany podziw.

Sama decyzja o przyst¹pieniu do negocjacji nie by³a przyjmowana jednog³oœnie afirmuj¹co przez obóz solidarnoœciowy. Paryska „Kultura" ju¿ jesieni¹ poprzedniego roku uzna³a wrêcz, ¿e decyduj¹c siê na negocjacje, opozycja skupiona wokó³ Wa³êsy przegra³a. By³ to jednak przedwczesny pogrzeb. Mimo to, gdy wreszcie na pocz¹tku 1989 roku w³adza i opozycja dogada³y siê co do rozpoczêcia „okr¹g³ego sto³u", pismo Jerzego Giedroycia wyra¿a³o ci¹gle jak najdalej id¹ce w¹tpliwoœci w sprawie przyjêtego w kraju przez opozycjê kursu politycznego. Wymownym tego przyk³adem mo¿e byæ artyku³ Romualda Szeremietiewa, wtedy przywódcy Polskiej Partii Niepodleg³oœciowej. By³y dzia³acz KPN-u pisa³ w tekœcie datowanym na 23 stycznia 1989: „Nie uwa¿am, by Polacy mogli wygraæ z komunistami, zamieniaj¹c ruletkê na okr¹g³y stó³ do pokera. W tej grze komuniœci maj¹ od dawna uznan¹ markê szulera. Ich partnerzy odpadn¹ od gry, gdy strac¹ poparcie spo³eczne. To w³aœnie jest celem gry, jak¹ PZPR proponuje »konstruktyw...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude