Poland

Gersdorf: sędziowie sądów powszechnych są niszczeni

Ma³gorzata Gersdorf

Ma³gorzata Gersdorf

Fotorzepa, Robert Gardziñski

- Sêdziowie s¹dów powszechnych s¹ niszczeni. W³adza mówi, ¿e sêdzia nie powinien mieszaæ siê do polityki. Polityka to sprawy spo³eczne, a sêdzia musi broniæ trójpodzia³u w³adzy, bo tego wymaga od niego konstytucja. Mamy do czynienia z olbrzymi¹ nagonk¹ na sêdziów. W Konstytucji jest trójpodzia³ w³adzy i minister nie jest sêdzi¹ sêdziów tylko to sêdzia ma patrzeæ w³adzy na rêce

Odnosz¹c siê do Profesor wskaza³a, ¿e nie do myœlenia jest, ¿eby b³¹d urzêdników s¹dowych mia³ dotykaæ sêdziego sprawozdawcê.

- Ja znam sêdziego Wróbla jako sêdziego. On na pewno nie ulegnie presjom, bo wiêkszoœæ sêdziów nie ulega. Sêdziowie Tuleya, Juszczyszyn s¹ bohaterami naszych czasów. Sêdzia Wróbel jeszcze nie do³¹czy³ do tego grona, choæ jest na dobrej drodze - mówi³a.

Prof. Gersdorf wyrazi³a opiniê, ¿e to co obecnie w³adza robi z s¹dami nie jest reform¹. Zwróci³a uwagê, ¿e zmiany mia³y doprowadziæ do przyspieszenia orzekania, a nast¹pi³o wyd³u¿enie postêpowañ o 40 procent.

- Zmierzamy do sytuacji, w której nie bêdziemy pañstwem demokratycznym tylko autorytarnym. Jesteœmy bardzo blisko - zakoñczy³a.

Football news:

Scotland coach Clarke: There were a lot of good moments during the group stage, but no points scored
England are the most boring group winners in history. Two goals were enough! And at the World Cup, the Italians once became the first even with one
Dalic - to the fans after reaching the Euro playoffs: You are our strength, and we will be your pride
Modric became the youngest and oldest goalscorer in Croatia at the Euro
Czech Republic coach Shilgava: We came out of the group and fought with England for the first place. We got what we wanted
Gareth Southgate: England wanted to win the group and continue to play at Wembley-and it succeeded
Luka Modric: When Croatia plays like this, we are dangerous for everyone