Poland

GIS ostrzega. Popularne napoje wycofywane ze sklepów

Napoje w sklepie

Adobe Stock

G³ówny Inspektorat Sanitarny ostrzega konsumentów przed napojami energetycznymi, którego dystrybutorem jest Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. W produktach marki Monster i Burn przekroczono okreœlony w unijnych przepisach limit jednego ze sk³adników.

We wskazanych poni¿ej produktach wykryto podwy¿szony poziom substancji dodatkowej o nazwie glikol propylenowy (E 1520).

- Zgodnie z ocen¹ ryzyka krótkotrwa³e spo¿ywanie tych produktów nie jest Ÿród³em ryzyk zwi¹zanych z bezpieczeñstwem œrodka spo¿ywczego - czytamy na stronie GIS.

Dystrybutorem zakwestionowanych produktów jest Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. Spó³ka poinformowa³a o wycofywaniu nastêpuj¹cych napojów:

1. Monster LH44, gazowany napój energetyczny 500ml

2. Monster Ripper, gazowany napój energetyczny 500ml

3. Monster Vanilla Espresso, napój kawowy 250 ml

4. Burn Zero Peach (Fury), gazowany napój energetyczny 250 ml

Inspektorat podkreœla, ¿e firma Monster Energy Limited razem z polskim dystrybutorem wycofuje produkty z obrotu. Organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej monitoruj¹ ten proces.

GIS podkreœla, ¿e krótkotrwa³e spo¿ycie wymienionych napojów energetycznych nie jest niebezpieczne dla konsumentów.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7