Poland

Gramy dalej, bo mamy drużynę

I w³aœnie tak Polacy zagrali. Od pierwszej do ostatniej minuty bardzo ambitnie, widaæ by³o dru¿ynê, ducha zespo³u. Nikt siê nie wyró¿ni³ i wszyscy siê wyró¿nili. Robert Lewandowski wreszcie w wa¿nym meczu na najwy¿szym poziomie zrobi³ to, co do niego nale¿y.

To prawda, ¿e Polacy g³ównie siê bronili, ale robili to bardzo dobrze. Nie tylko imponowali w pojedynkach, ale tak¿e jako dru¿yna, w której konieczne jest asekurowanie kolegi, przewidywanie co mo¿e siê staæ. Nie tylko czekali na kontry, ale starali siê stosowaæ atak pozycyjny. A tego w starciu z Hiszpani¹ trudno siê by³o spodziewaæ.

Korespondencja z Sewilli: Remis Polski z Hiszpani¹ i gramy dalej

Ten sposób gry Hiszpanów zaskoczy³, wybi³ im argumenty. To nie nasze zmartwienie, ¿e po epoce Xaviego, Iniesty, Fabregasa, Sergio Ramosa, Fernando Torresa czy Davida Silvy pozosta³o ju¿ tylko wspomnienie. Nie bardzo wiadomo kto mo¿e ich zast¹piæ. Hiszpania mia³a ju¿ przewagê w meczu ze Szwecj¹, ale nie potrafi³a udokumentowaæ jej bramkami.

Z Polakami sz³o Hiszpanom jeszcze trudniej, bo my nie wybijaliœmy pi³ki na oœlep, zmuszaliœmy ich do b³êdów, atakowaliœmy ju¿ w rejonie linii œrodkowej, utrudniaj¹c zorganizowanie akcji. St¹d tyle niecelnych podañ w ich wykonaniu, lub b³êdów  w przyjêciu pi³ki. Sytuacja, w której Karol Œwiderski trafi³ w s³upek by³a efektem b³êdu Rodri Hernandeza, przyjmuj¹cego pi³kê tak Ÿle, ¿e odbi³a mu siê od nogi na dwa metry. Wydawa³o siê, ¿e hiszpañski pi³karz nie mo¿e tak siê zachowaæ.

Jak widaæ mo¿e i on, i kilku innych, bo ¿aden pi³karz na œwiecie, nawet najlepszy nie lubi, kiedy ma na plecach przeciwnika twardego, wyprzedzaj¹cego, szybszego. A jak pope³nia siê w takich sytuacjach du¿o b³êdów, to traci siê wiarê.

Tak w³aœnie by³o w Sewilli. Sta³o siê coœ, co wydawa³o siê niemo¿liwe, nielogiczne, co zmusi do zmiany ocen, przywróci wiarê. „Mecz o wszystko” zremisowaliœmy, a kolejny tej rangi zagramy w œrodê. Szkoda tylko jednego: gdybyœmy ze S³owacj¹ zagrali tak, jak z Hiszpani¹, to ju¿ bylibyœmy w drugiej rundzie. Nie jesteœmy, ale wci¹¿ mamy szansê, a tego przed meczem z Hiszpanami ma³o kto siê spodziewa³.

Football news:

John Terry has left the coaching staff of Aston Villa
Samuel Eto'o: It was Messi who played with me, not me with him
Ronaldo arrived at the location of Juventus
Everton will compete with Arsenal and Tottenham for Correa from Lazio. He requested a transfer
Ronaldinho: I'm watching Milan, I hope they will continue to progress. I'm waiting for Monza in Serie A
Lautaro Martinez: Messi is the best player in the world. He is a model for everyone, we must learn from him
Manchester United and Real Madrid are close to an agreement on Varane. The defender will be paid 45-55 million euros