Poland

Horban: Ze szczepieniem jest tak, jak z paleniem papierosów

Covid-19

Prof. Andrzej Horban

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

- Rozs¹dny cz³owiek siê szczepi, jeœli ma mo¿liwoœæ. Jeœli nie, to trudno. Mo¿na powiedzieæ: „Jesteœmy wolni”. Ale mo¿na te¿ powiedzieæ: „Kostnice s¹ przygotowane” - powiedzia³ prof. Andrzej Horban, g³ówny doradca premiera do spraw Covid-19.

Prof. Horban w rozmowie z tygodnikiem „Wprost” oceni³, ¿e w Polsce „system szczepieñ mamy taki sam jak w Izraelu, który jest nam stawiany jako wzór”. - Kolejnoœæ jest ustawiona w ten sposób dlatego, aby du¿a liczba chorych nie blokowa³a s³u¿by zdrowia i ¿eby zmniejszyæ liczbê zgonów. Wyj¹tkowoœæ tej epidemii polega na tym, ¿e jest to nowy wirus, relatywnie zakaŸny, obdarzony œredni¹ œmiertelnoœci¹: jeœli s³u¿ba zdrowia dobrze funkcjonuje, to œmiertelnoœæ wynosi ok. 3 proc. (a obecnie nawet ok. 2 proc.). Jednak 3 proc. naszego spo³eczeñstwa to ponad milion osób. A jeœli za³amie siê system ochrony zdrowia, jak na pocz¹tku epidemii w Lombardii, to œmiertelnoœæ wynosi nawet 10 proc. Katastrofa - powiedzia³.

Zdaniem doradcy premiera ds. walki z pandemia „mo¿na dyskutowaæ, czy w ogóle nale¿y szczepiæ ¿o³nierzy, policjantów”. - Wiêkszoœæ to m³ode osoby, przejd¹ Covid ³agodnie - zauwa¿y³. - Byæ mo¿e nale¿a³oby w ogóle powiedzieæ, ¿e w pocz¹tkowym etapie - gdy szczepionek jest niewiele - nie szczepimy osób poni¿ej 45. roku ¿ycia, które nie maj¹ dodatkowych czynników ryzyka - zastanawia³ siê, zaznaczaj¹c, ¿e „podstawow¹ rzecz¹ jest to, ile mamy szczepionek”.

- Dla ponad 9 mln osób powy¿ej 60 lat powinniœmy mieæ ok. 20 mln dawek. Tymczasem wed³ug harmonogramu do koñca marca dostaniemy 4 mln. Dlatego dyskusja o dalszej kolejnoœci szczepieñ dziœ jest bezprzedmiotowa - mówi³.

Dopytywany o zwiêkszaj¹cy siê w Polsce odsetek osób, deklaruj¹cych chêæ zaszczepienia przeciw Covid-19, prof. Horban stwierdzi³, ¿e „ze szczepieniem jest tak, jak z paleniem papierosów: na ka¿dej paczce jest napisane, ¿e palenie szkodzi”. - I co z tego? 20 proc. osób nadal pali. Nie ma przymusu, generalnie jednak rozs¹dny cz³owiek siê szczepi, jeœli ma mo¿liwoœæ. Jeœli nie, to trudno. Mo¿na powiedzieæ: „Jesteœmy wolni”. Ale mo¿na te¿ powiedzieæ: „Kostnice s¹ przygotowane” - zauwa¿y³ rozmówca tygodnika „Wprost”.

Football news:

Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17
Andrea Pirlo: In the Champions League, the ball flies twice as fast as in Serie A. We need to adapt
Ramos will extend his contract with Real Madrid until 2023. Salary - 12 million euros
Ronald Koeman: The Barca coach is always under a lot of pressure. I know how everything works when you don't win