Poland

InPost chce sprzedać obligacje za miliard zł

Pieni¹dze pos³u¿¹ do przejêcia Mondial Relay.

Spó³ka podpisa³a umowê z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. jako wspó³organizatorami i dealerami oraz ING Bankiem Œl¹skim S.A. jako dealerem w sprawie ustanowienia programu polskich obligacji. Program obejmie serie emisji obligacji denominowanych w z³otych, podlegaj¹cych prawu polskiemu, do ³¹cznej wartoœci nominalnej 1 miliarda z³otych. 

Spó³ka zamierza wykorzystaæ wp³ywy netto z emisji obligacji do czêœciowej sp³aty kredytu pomostowego, który zamierza zaci¹gn¹æ w celu sfinansowania przejêcia Mondial Relay. Wartoœæ transakcji planowanego nabycia Mondial Relay, og³oszonego 15 marca 2021 r., wynosi ok. 565 mln euro (ok. 2,6 mld z³).

Obligacje wyemitowane w ramach Programu bêd¹ oferowane wy³¹cznie inwestorom kwalifikowanym, bez obowi¹zku publikacji prospektu emisyjnego. Obligacje zostan¹ zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartoœciowych S.A. i mog¹ zostaæ wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (Alternatywny System Obrotu) Catalyst prowadzonym przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie.

Obligacje wyemitowane w ramach programu mog¹ byæ oprocentowane wed³ug zmiennej lub sta³ej stopy procentowej z terminem zapadalnoœci do 6 lat. Ostateczne parametry ka¿dej serii obligacji zostan¹ okreœlone w procesie budowania ksiêgi popytu.

Spó³ka, która od stycznia notowana jest na gie³dzie w Amsterdamie, zamierza wyemitowaæ pierwsz¹ seriê obligacji w ramach programu do koñca lipca 2021 roku.

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it