Poland

Iran zapowiada zemstę za śmierć naukowca

Mohsen Fakhrizadeh

Mohsen Fakhrizadeh

AFP

Iran pomœci zabójstwo jednego z najwa¿niejszych naukowców, zajmuj¹cych siê programem nuklearnym. Mohsen Fakhrizadeh zgin¹³ w pi¹tek w zamachu. Irañskie w³adze twierdz¹, ¿e ataku dokona³y izraelskie s³u¿by specjalne.

Prezydent Iranu Hassan Rouhani twierdzi, ¿e zamachu dokona³ “uzurpatorski re¿im syjonistów”. W³adze nie podaj¹ dowodów, ale w przesz³oœci to Mossad organizowa³ podobne spektakularne akcje w Iranie. W³adze w Teheranie zapowiadaj¹ "straszliw¹ zemstê" za œmieræ Mohsena Fakhrizadeha.

Irañski naukowiec zosta³ zaatakowany przez nieznanych sprawców. Obrzucili oni jego auto ³adunkami wybuchowymi i ostrzelali je z karabinów. Irañczyk zmar³ po przewiezieniu do szpitala.

59-letni Mohsen Fakhrizadeh by³ uwa¿any za “ojca przysz³ej irañskiej bomby atomowej”. By³ jednym z g³ównych ekspertów rz¹du, pracuj¹cych przy programie nuklearnym.

Izraelskie w³adze nie odnios³y siê do oskar¿eñ Iranu o zabicie naukowca.

Football news:

Atletico President: We always knew that Suarez is the best center forward in Europe
Mourinho on Bale: Playing time is not given, it must be earned
Until recently, Leo posed with Bartomeu and accepted millions, but then Barcelona broke down. Why?
West Ham have offered 33 million euros for En-Nasiriyah. Sevilla refused
Gattuso on 1:3 with Verona: You can't play like this if Napoli want to return to the Champions League
Sobolev on Tedesco in Spartak: Perhaps we will finish the season well, and he will want to stay
Liverpool are close to the transfer of England U16 striker Gordon for 1+ million pounds