Poland

Izrael: Co drugi mieszkaniec kraju zaszczepiony na COVID-19

Liczba pacjentów izraelskich szpitali chorych na COVID-19, których stan jest ciê¿ki, spad³a do najni¿szego poziomu od 30 grudnia - wynika z danych izraelskiego resortu zdrowia.

W Izraelu spada te¿ liczba wykrywanych w ci¹gu doby zaka¿eñ koronawirusem i zgonów chorych na COVID-19.

Obecnie w izraelskich szpitalach leczonych jest 704 chorych na COVID-19, których stan jest ciê¿ki, stan 265 z nich okreœlany jest jako krytyczny, a 226 chorych pod³¹czonych jest do respiratorów.

W po³owie i pod koniec stycznia liczba chorych na COVID-19 w stanie ciê¿kim w izraelskich szpitalach przekracza³a 1 900.

Spadkowi liczby ciê¿kich przypadków COVID-19 towarzyszy najszybszy na œwiecie program szczepieñ na COVID-19 - we wtorek wieczorem izraelskie ministerstwo zdrowia poinformowa³o, ¿e przynajmniej jedn¹ dawkê szczepionki na COVID-19 otrzyma³o ponad 4,8 mln Izraelczyków, a wiêc ponad po³owa mieszkañców kraju. Ponad 3,4 mln osób zaszczepiono ju¿ dwiema dawkami. 

W grupie osób maj¹cych 70 i wiêcej lat, najbardziej nara¿onych na ostry przebieg COVID-19, zaszczepiono ponad 90 proc.

We wtorek w Izraelu poinformowano o wykryciu 4 803 nowych zaka¿eñ koronawirusem. W czasie styczniowego szczytu obecnej fali epidemii w tym kraju liczba zaka¿eñ wykrywanych w ci¹gu doby przekracza³a 10 tysiêcy.

W ci¹gu ostatniej doby w Izraelu zmar³o 13 chorych na COVID-19 - ³¹cznie, od pocz¹tku epidemii w Izraelu zmar³o 5 790 zaka¿onych.

Mimo sprawnie przebiegaj¹cego programu szczepieñ 48 proc. respondentów w sonda¿u dla telewizyjnego Kana³u 13 wyrazi³o niezadowolenie z tego, jak premier Beniamin Netanjahu zarz¹dza kryzysem zwi¹zanym z epidemi¹ koronawirusa. Z dzia³añ premiera zadowolonych jest 28 proc. ankietowanych.

Football news:

Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR
Ex-referee Iturralde Gonzalez believes there was a penalty on Braithwaite. Andujar Oliver thinks not
Casemiro got 2 yellow cards in a minute and will miss Real Madrid's game with Getafe