Poland

Jackowski: Mamy do czynienia z polityką hakową

Wszystko wskazuje, ¿e wchodzimy w fazê polityki hakowej, maj¹cej na celu sk³aniaæ polityków do okreœlonych dzia³añ - mówi³ w "Faktach po Faktach" senator PiS Jan Maria Jackowski.

Senator uwa¿a, ¿e relacje miêdzy obozem rz¹dz¹cym a prezesem NIK przesz³y od euforii w chwili wyboru go na tê funkcjê, do "pewnej wrogoœci".

Jak zauwa¿y³ Jackowski, ma do sprawy dystans, bo nie g³osowa³ za kandydatur¹ Banasia na szefa NIK. Przypomnia³, jak Banaœ by³ opisywany przez PiS na pocz¹tku swojej kadencji - jako osoba kryszta³owo uczciwa, mimo ze ju¿ wówczas pojawia³y siê w¹tpliwoœci co do oœwiadczeñ maj¹tkowych Mariana Banasia.

- Mimo wszystko zdecydowano siê i przedstawiano go opinii publicznej jako znakomitego fachowca, którym niew¹tpliwie jest, bo dorobek, jeœli chodzi o pracê pañstwow¹, ma ca³kiem spory - przyzna³ Jackowski.

Senator oceni³, ¿e wiele wskazuje na to, i¿ "wchodzimy w fazê polityki hakowej", która ma na celu sk³onienie polityków do "okreœlonych dzia³añ".

Jackowski mówi³ o tym nie tylko w kontekœcie wydarzeñ zwi¹zanych z Banasiem, ale równie¿ z pos³em PiS Lechem Ko³akowskim.

Ko³akowski we wrzeœniu 2020 zosta³ przez prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego zawieszony w prawach cz³onka partii za z³amanie dyscypliny klubowej, gdy zag³osowa³ przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierz¹t.

Odszed³ wówczas z PiS i zosta³ pos³em niezrzeszonym. W czerwcu bie¿¹cego roku wst¹pi³ do partii republikañskiej Adama Bielana, a nastêpnie jako jej reprezentant wróci³ do klubu PiS.

Nastêpnym krokiem Ko³akowskiego by³a rezygnacja z pobierania uposa¿enia poselskiego. Pose³ dosta³ bowiem prace w pañstwowym Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jackowski przyzna³, ¿e tego typu sprawy s¹ bulwersuj¹ce, wiêc nic dziwnego, ¿e budz¹ "liczne komentarze".

Football news:

Kante will miss the matches with Juventus and Southampton due to illness
Anelka on replacing Messi: Leo will never forget that Pochettino did this. You can't treat him like that
Ted Lasso is the most popular comedy about sports. The idea came from an advertisement for the Premier League, the actors do not understand anything about football at all
Koeman about Fati: We will give him more playing time, but everything depends on his condition
Ivanov has been appointed chief referee of the Sociedad - Monaco Europa League match
UEFA will appeal against the decision of the Madrid court on the Super League and apply for the dismissal of the judge
Messi - in PSG's application for the match against Manchester City