Poland

Jak wyżywić astronautów? NASA szuka smacznych posiłków

Amerykañska Agencja Kosmiczna rozpisa³a konkurs na opracowanie nowatorskich i prze³omowych technologii lub systemów, które zaspokoj¹ potrzeby ¿ywieniowe cz³onków d³ugoterminowych misji kosmicznych.

Zg³oszenia w ramach projektu o nazwie Deep Space Food Challenge innowatorzy z ca³ego œwiata mog¹ przesy³aæ do 28 maja. W ramach pierwszej, wczesnej fazy konkursu, NASA wybrane zespo³y dofinansuje kwot¹ do 500 tys. dol. Idea jest taka, by opracowaæ systemy ¿ywienia astronautów, które wymagaj¹ minimalnych nak³adów, a zapewniaj¹ po¿ywn¹, smaczn¹ i bezpieczn¹ ¿ywnoœæ.

Obecnie NASA kontroluje systemy ¿ywnoœciowe m.in. na Miêdzynarodowej Stacji Kosmicznej dziêki regularnym dostawom jedzenia przesy³anych z Ziemi. Jednak w miarê rozwoju misji za³ogowych w bardziej odleg³e miejsca przestrzeni kosmicznej (m.in. na Marsa) znalezienie nowych pomys³ów na ¿ywienie uczestników takich wypraw staje siê kluczowe.

NASA zapowiedzia³a, ¿e zwyciêzca I fazy Deep Space Food Challenge wy³oniony bêdzie do po³owy wrzeœnia br.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7