Poland

Jakub Błaszczykowski odznaczony przez prezydenta

By³y kapitan reprezentacji odebra³ z r¹k Andrzeja Dudy Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

B³aszczykowski zosta³ uhonorowany za wybitne osi¹gniêcia sportowe, promowanie kraju oraz dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i charytatywn¹. W marcu takie samo odznaczenie otrzyma³ Robert Lewandowski.

- To dla mnie ogromne wyró¿nienie, honor i zaszczyt. Tak jak honorem i zaszczytem by³o to, ¿e przez tyle lat mog³em reprezentowaæ Polskê. Zawsze reprezentowa³em 40 milionów Polaków i tak zostanie - podkreœli³ B³aszczykowski i zaapelowa³ do m³odych ch³opaków, by nie bali siê marzyæ. - Jeœli taki Kuba ze wsi Truskolasy by³ w stanie tyle osi¹gn¹æ, to ka¿dy mo¿e to zrobiæ.

Prezydent dziêkowa³ mu tak¿e za uratowanie przed upadkiem Wis³y Kraków: - Kiedy klub znalaz³ siê w wielkich k³opotach, dosta³ od pana niebagatelne wsparcie. Milion z³otych i kontrakt na 500 z³ wynagrodzenia, które przekaza³ pan na bilety dla dzieci z domów dziecka. W czasach, kiedy marzeniem ka¿dego m³odego pi³karza jest to, by mieæ Ferrari.

Football news:

17-year-old Gurna-Duat can move to Atalanta from Saint-Etienne for 10 million euros
Bayern did not win a single friendly match under Nagelsmann - 3 defeats and a draw
Goalkeeper Hradecki was appointed captain of Bayer
Hypercube has already reformatted several leagues. How did this affect the UEFA ranking and attendance?
Barcelona will not improve the offer for Morib. The player still refuses to renew his contract
Atletico President: Every club in Europe needs at least two Argentines to succeed
Milan player Bennacer fell ill with a coronavirus. He did not have contact with other players of the team