Poland

Japonia czeka w strachu

Polska kobieca sztafeta 4x100 m na najwy¿szym stopniu podium igrzysk w Tokio 1964

Polska kobieca sztafeta 4x100 m na najwy¿szym stopniu podium igrzysk w Tokio 1964

Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Pierwsze igrzyska olimpijskie w Tokio, które odby³y siê 1964 roku, by³y spotkaniem kultur i symbolem odrodzenia Japonii po wojennej traumie. Tegoroczne z powodu koronawirusa s¹ dla gospodarzy przede wszystkim ciê¿arem.

Zawody, które rozpoczn¹ siê 23 lipca, przeprowadzone zostan¹ w bezprecedensowym re¿imie sanitarnym: z regularnymi badaniami, ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ poruszania siê, limitowanym pobytem w wiosce olimpijskiej i bez dopingu zagranicznych kibiców.

To ju¿ postanowiono, ale nie wiadomo, czy zawody zobacz¹ nawet japoñscy kibice, bo choæ superkomputer Fugaku ju¿ kilka miesiêcy temu bada³ transmisjê koronawirusa w warunkach stadionowych, to decyzji o otwarciu trybun dla miejscowych wci¹¿ nie ma.

Goœci z zagranicy na igrzyskach zabraknie.

Mo¿e to i dobrze, bo Japonia, zamiast pokazaæ siê œwiatu jako pionier technologii oraz wzór goœcinnoœci, zaprezentowa³aby raczej spo³eczeñstwo strachu. Dziœ, wed³ug ró¿nych sonda¿y, nawet czterech na piêciu mieszkañców kraju chce odwo³ania lub kolejnego prze³o¿enia igrzysk. Miejscowi boj¹ siê kolejnej fali zaka¿eñ, wiêc pierwszy raz w dziejach olimpizmu wstêp na trybuny podczas zawodów mo¿e byæ ograniczony lub wrêcz niemo¿liwy....

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude