Obywatel został oskarżony m.in. o to, że „znajdując się w stanie po użyciu środka odurzającego w postaci marihuany w nieustalonej ilości, kierował po drodze publicznej pojazdem mechanicznym”. Prokuratura zakwalifikowało to jako przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego.

Co mówi przepis
art. 178a § 1 Kodeksu karnego

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

W 2014 r. Sąd Rejonowy w W. uznał oskarżonego za winnego wszystkich czynów. Za czyn z art. 178a § 1 k.k. skazano go na pół roku pozbawienia wolności.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, który złożył kasację, wyrok w zaskarżonej części nie może się ostać jako dotknięty rażącą i mającą istotny wpływ na treść orzeczenia wadą prawną. Podsądny został bowiem skazany za czyn, który nie wyczerpuje znamion przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. - ani też żadnego innego przestępstwa.

Czytaj więcej

RPO zauważa, że warunkiem odpowiedzialności w tej sprawie musiałoby być prowadzenie przez oskarżonego pojazdu w czasie znajdowania się pod wpływem środka odurzającego. Tymczasem z ustaleń sądu wynika, że oskarżony był nie „pod wpływem” środka odurzającego, ale w stanie po „jego użyciu”.

Do takiej sytuacji odnosi się zaś art. 87 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł.

Rozróżnienie to ma kapitalne znaczenie. - Chodzi o granice pomiędzy zachowaniami kwalifikowanymi jako przestępstwa a czynami będącymi wykroczeniami. Pojęcia te nie mogą być stosowane zamiennie ani ze sobą utożsamiane - podkreśla RPO.

Znajdowanie się „pod wpływem” środka odurzającego cechuje się taką obecnością danej substancji w organizmie człowieka, która oddziałuje na jego funkcje. Stan „po użyciu” środka odurzającego oznacza zaś taką obecnością substancji w organizmie, która nie oddziałuje na jego funkcje. Wskazuje jedynie na zażycie danego środka, co niesie mniejszy ładunek bezprawia.

Autopromocja

PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj