Poland

Jest plan wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych

Elektrownia w Be³chatowie opalana wêglem brunatnym

Ministerstwo Aktywów Pañstwowych z³o¿y³o w pi¹tek do Kancelarii Premiera wniosek o wpisanie do wykazu prac rz¹dowych programu transformacji sektora elektroenergetycznego. PGE GiEK przekszta³ci siê w Narodow¹ Agencjê Bezpieczeñstwa Energetycznego. – To uprawianie kreatywnej rachunkowoœci na koszt podatników – alarmuje Greenpeace.

Program zak³ada wydzielenie z kontrolowanych przez Skarb Pañstwa koncernów energetycznych: Polskiej Grupy Energetycznej, Tauronu i Enei elektrowni na wêgiel kamienny oraz kompleksów wydobywczo – energetycznych opartych o wêgiel brunatny. Te trzy grupy kapita³owe s¹ obecnie w³aœcicielami 70 bloków wêglowych. Nie bêd¹ natomiast nabywane kopalnie wêgla kamiennego ani biznes ciep³owniczy, który ma przejœæ modernizacjê w kierunku Ÿróde³ gazowych i zeroemisyjnych.

Proces zostanie poprzedzony analizami oraz reorganizacj¹ wewn¹trz samych koncernów. Program przewiduje, ¿e PGE, Enea oraz Tauron wska¿¹ po jednej spó³ce wokó³ której dokonaj¹ integracji swych aktywów zwi¹zanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z wêgla. W praktyce grupy te ju¿ maj¹ wyodrêbnione spó³ki, które zarz¹dzaj¹ energetyk¹ konwencjonaln¹ – s¹ to: Enea Wytwarzanie i Elektrownia Po³aniec z grupy Enea, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z PGE oraz Tauron Wytwarzanie i Nowe Jaworzno z grupy Tauron. Nastêpnie Skarb Pañstwa nabêdzie od nich udzia³y w tych podmiotach. Nast¹pi to po przeprowadzeniu due diligence oraz stosownych wycen.

Adobe Stock

Po nabyciu od spó³ek energetycznych ich aktywów zwi¹zanych z wytwarzaniem energii z wêgla Skarb Pañstwa dokona ich integracji w ramach jednego podmiotu. Integratorem ma byæ PGE GiEK, która zacznie dzia³aæ jako spó³ka pod nazw¹ Narodowa Agencja Bezpieczeñstwa Energetycznego.

NABE bêdzie prowadziæ jedynie inwestycje oraz modernizacje niezbêdne dla bie¿¹cego utrzymania sprawnoœci eksploatowanych bloków wêglowych. Nie bêdzie budowaæ nowych jednostek. Wraz z wprowadzeniem do systemu nowych nisko oraz zeroemisyjnych Ÿróde³ wytwórczych bêdzie stopniowo wycofywaæ bloki wêglowe z u¿ycia. – Taka koncepcja wydzielenia aktywów wêglowych przyczyni siê do przyspieszenia tempa transformacji energetycznej Polski – przekonuje Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów pañstwowych.

Realizacja programu rozpocznie siê po przyjêciu przez rz¹d. Plany przewiduj¹, ¿e dzia³ania zwi¹zane z samym wydzieleniem aktywów wêglowych oraz uruchomieniem NABE powinny siê zakoñczyæ w 2022 r.

O wydzielenie aktywów wêglowych koncerny energetyczne apeluj¹ ju¿ od miesiêcy. Dziêki tej operacji pozbêd¹ siê wêglowego balastu, który coraz mocniej ci¹¿y na ich wynikach – produkcja energii z wêgla jest coraz dro¿sza, g³ównie przez rosn¹ce ceny uprawnieñ do emisji CO2, a ponadto instytucje finansowe nie chc¹ ju¿ dawaæ kredytów firmom zale¿nym od wêgla. Z tych te¿ powodów w³adze PGE alarmowa³y, ¿e bez wydzielenia aktywów wêglowych – i to jak najszybciej – koncernowi grozi upad³oœæ.

Projekt krytykuj¹ ekolodzy, którzy domagaj¹ siê szybszego zamkniêcia elektrowni wêglowych. – Plan wydzielania aktywów wêglowych i umieszczenie ich w NABE to uprawianie kreatywnej rachunkowoœci na koszt podatników. Szumnie og³aszany plan restrukturyzacji energetyki to nic innego jak kolejne ogromne subsydia na utrzymywanie energetyki wêglowej. Tym razem gor¹cy kartofel jest przerzucany z jednej kieszeni do drugiej – komentuje Joanna Flisowska, szefowa zespo³u klimat i energia w Greenpeace. Alarmuje, ¿e jeœli NABE przejmie tak¿e miliardowe d³ugi nale¿¹ce do spó³ek energetycznych, przypisane ich aktywom wêglowym (a o to zabiegaj¹ koncerny), to zobowi¹zania te sp³ac¹ podatnicy. – NABE bêdzie wêglow¹ studni¹ bez dna. Zamiast planu g³êbokiej restrukturyzacji sektora energetyki i planu odejœcia od wêgla mamy kolejne pozorowane dzia³ania i próbê przekazania ogromnych subsydiów na podtrzymywanie wêglowego trupa – kwituje Flisowska.

– Przeniesienie aktywów wêglowych do nowego pañstwowego podmiotu stwarza ryzyko sztucznego przed³u¿ania ¿ycia nierentownych elektrowni wêglowych na koszt podatników. Dokapitalizowanie firm energetycznych przez Skarb Pañstwa to pomoc publiczna, któr¹ musi zatwierdziæ Komisja Europejska. To ma³o realne w obliczu zaostrzaj¹cej siê polityki unijnej, która na pierwszym miejscu stawia klimat – powiedzia³ z kolei Wojciech Kuku³a, starszy prawnik z ClientEarth. – Proces uzyskiwania zgody od Komisji Europejskiej na now¹ pomoc publiczn¹ zajmie najpewniej wiele miesiêcy, a jego wynik jest bardzo w¹tpliwy – doda³.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude