Poland

Kaczyński: Rosja ma plany inwazji na Polskę

PAP, Pawe³ Supernak

W trakcie niejawnych obrad Sejmu Jaros³aw Kaczyñski stwierdzi³, ¿e Moskwa ma gotowe plany inwazji na Polskê, a ostatnie cyberataki mog¹ byæ tego dowodem - informuje Onet.

Podczas niejawnych obrad Sejmu zwo³anych na ¿¹danie premiera Mateusza Morawieckiego, poœwiêconych hakerskim atakom na konta mailowe najwy¿szych urzêdników w pañstwie, g³os zabra³ wicepremier ds. bezpieczeñstwa Jaros³aw Kaczyñski.

Wywo³a³a go na sejmow¹ mównicê pos³anka KO Klaudia Jachira, ¿¹daj¹c, by Kaczyñski wyjaœni³, czy rzeczywiœcie - jak wynika z opublikowanych na rosyjskim Telegramie wykradzionych maili, choæ nie wiadomo, czy autentycznych - rz¹d zamierza³ wyprowadziæ na ulice wojsko przeciwko kobietom protestuj¹cym po wyroku TK dotycz¹cym aborcji.

Prezes partii rz¹dz¹cej i jednoczeœnie wicepremier ds. bezpieczeñstwa z  mównicy ostrzeg³, ¿e Rosja ma przygotowane plany inwazji na Polskê, a dowodem na to maj¹ byæ ostatnie cyberataki.

Wed³ug Onetu Kaczyñski mia³ równie¿ powiedzieæ, ¿e "w Sejmie jest wielu ludzi nieprzyjaznych pañstwu polskiemu", ale "jest tu minister Zbigniew Ziobro i wszystko notuje".

Rz¹d przekaza³, ¿e hakerzy zaatakowali w sumie 4-4,5 tys. kont, sk¹d przejêli ok. 70 tys. maili.

Janusz Cieszyñski, sekretarz stanu w KPRM do spraw cyfryzacji, nie wyjaœni³ jednak, czy to liczba w³amañ na konta polityków i urzêdników, czy wszystkich zhakowanych kont pocztowych w serwisie, z którego korzysta³ Micha³ Dworczyk - pisze Onet.

Football news:

Savin promised that Krasava will return money for tickets to fans in case of defeats in August
Chelsea made two offers to Inter for Lukaku
Ronaldo is ready to return to Real Madrid. Madrid wants to sign only Mbappe (As)
After 10 days, Russia is fifth in the Tokyo 2020 medal standings. A little more-and the UK will catch up with us
Former Liverpool and England player Downing has finished his career
Bardzagli about 18-year-old Mbappe: He ran at a speed of 3,000 miles per hour. I asked Paratici why Juve is not signing him yet
Robert Pires: Mbappe's goal is to win the Champions League with PSG, and he will achieve it, I think