Poland

Katastrofa polskiego państwa

Komentarze

PAP/Pawe³ Supernak

Wymachuj¹c w kampanii 2015 r. has³em „Ch..., d... i kamieni kupa" jako metafor¹ stanu pañstwa za rz¹dów PO, PiS zapomnia³o powiedzieæ wyborcom, ¿e przejê³o je od Bart³omieja Sienkiewicza i uczyni³o z nich swój program polityczny.

W paŸdzierniku 2016 roku, kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi w USA, na portalu WikiLeaks opublikowano tysi¹ce maili wykradzionych przez rosyjskich hakerów z prywatnej skrzynki szefa sztabu Hillary Clinton Johna Podesty.

– Jestem w polityce od prawie piêciu dekad, ale po raz pierwszy biorê udzia³ w kampanii, w któr¹ wpl¹tane s¹ rosyjskie agencje wywiadu – mówi³ wówczas Podesta.

Nie wiem, na jakiej podstawie polscy politycy uznali, ¿e to, co wydarzy³o siê w USA, nie mo¿e wydarzyæ siê nad Wis³¹. NajwyraŸniej siê wydarzy³o, a polskie pañstwo wydaje siê byæ rozpaczliwie bezradne. Nie, to nie ironia, bo sprawa jest œmiertelnie powa¿na. I to na kilku poziomach. Okazuje siê bowiem, ¿e najwa¿niejsi politycy w pañstwie komunikowali siê za pomoc¹ prywatnych skrzynek mailowych. I nawet jeœli w za³¹cznikach nie by³o dokumentów klauzulowanych, to osoby, które wykrada³y tysi¹ce maili, maj¹ dostêp do sposobu dzia³ania, myœlenia czy reagowania polskich w³adz. Nawet jeœli nie zdradzano tajemnic pañstwowych, wykuwano w tych wiadomoœciach strategie dotycz¹ce polityki wewnêtrznej, a nawet miêdzynarodowej. Ktoœ ma dziœ kolosaln¹ wiedzê na temat funkcjonowania obecnego rz¹du. A jeœli teraz bêdzie j¹ stopniowo ujawnia³, ma szerokie pole do popisu w akcjach dezinformacyjnych. Wszak przegl¹daj¹c dokumenty na rosyjskich portalach, nie bêdziemy mieli nigdy pewnoœci, ¿e nie mamy do czynienia z materia³ami sfabrykowanymi.

Rzecznik rz¹du Piotr Müller ostrzeg³ na konferencji prasowej, ¿e w najbli¿szych tygodniach Polska stanie siê aren¹ zmasowanych dzia³añ dezinformacyjnych, tym samym przyzna³ de facto, ¿e polskie s³u¿by nie zabezpieczy³y najwa¿niejszych osób w pañstwie przed wyciekiem, ¿e procedury nie dzia³aj¹, ¿e os³ona kontrwywiadowcza nie istnieje. Nadzorca s³u¿b specjalnych Mariusz Kamiñski zna siê mo¿e i na ³apaniu skorumpowanych wójtów czy radnych, ale nowoczesne s³u¿by specjalne to coœ wiêcej ni¿ CBA, które jest jego ulubionym dzieckiem. W dobie dzia³añ hybrydowych, wojen informacyjnych, w sytuacji coraz wiêkszej komputeryzacji ca³ego pañstwa, s¹ to sprawy o krytycznym znaczeniu. Nie mam wra¿enia, by wicepremier ds. bezpieczeñstwa Jaros³aw Kaczyñski czy koordynator s³u¿b specjalnych znali siê na tym, jak maj¹ wygl¹daæ nowoczesne s³u¿by w dobie cyberkonfliktów. Sytuacja jest tym bardziej niepokoj¹ca, ¿e s³u¿by pañstwa, które jest liderem w tej dziedzinie, Izraela, mia³y ostrzegaæ Polskê przed wyciekiem ju¿ kilka miesiêcy temu.

Niestety, zamiast graæ w otwarte karty, rz¹d wybra³ dzia³ania propagandowe. Tajne posiedzenie Sejmu, na którym nie przedstawiono ¿adnych wa¿nych informacji, jest tylko piarowsk¹ zagrywk¹, prób¹ odwrócenia uwagi od kompromitacji polskiego rz¹du, jak¹ jest w³amanie na konto ministra Micha³a Dworczyka. Po posiedzeniu jest wiêcej pytañ ni¿ odpowiedzi. PiS stosuje jednak swoj¹ ulubion¹ taktykê – siebie przedstawia jako ofiarê dzia³añ rosyjskich, a opozycjê i opiniê domagaj¹c¹ siê wyjaœnieñ oskar¿a o udzia³ w id¹cej ze wschodu akcji dezinformacyjnej.

Jaros³aw Kaczyñski mówi¹cy pos³om, ¿e Zbigniew Ziobro wszystko notuje, trafi³ w sedno. Polityczne plany otoczenie premiera ustala³o za pomoc¹ prywatnych maili, gdy¿ nawet najwa¿niejsi politycy w kraju nie ufaj¹ a¿ tak polskim s³u¿bom, by wierzyæ, ¿e nie tyle bêd¹ ich zabezpieczaæ przed obcymi wywiadami, ile same ich szpiegowaæ. I na tym polega powaga katastrofalnej sytuacji, w której siê znaleŸliœmy. 11 lat po Smoleñsku znów lekcewa¿ymy procedury, kierujemy pañstwem za pomoc¹ grup na WhatsAppie i wymiany maili na komercyjnych skrzynkach pocztowych.

Football news:

Ronaldinho: I'm watching Milan, I hope they will continue to progress. I'm waiting for Monza in Serie A
Lautaro Martinez: Messi is the best player in the world. He is a model for everyone, we must learn from him
Manchester United and Real Madrid are close to an agreement on Varane. The defender will be paid 45-55 million euros
Fernando Torres took charge of the Atletico U19 team
Milan is Interested in Brandt from Borussia Dortmund
Novak Djokovic: Zlatan is a real fighter and a champion. I hope Milan will perform well in the Champions League
Lewandowski about the prize for the best player in Germany: Getting it twice in a row is a rare phenomenon, I am proud