Poland

Kazachstan – perspektywy dla gospodarki i firm po wyborach

Kazachstan - meczet Nur-Astana w Nur-Sultan.

Meczet Nur-Astana w Nur-Sultan w Kazachstanie. To trzeci co do wielkoœci meczet w Azji Œrodkowej. ród³o: Pixabay by Konevi

Kazachstan pozostanie na pozycji gospodarczego lidera regionu Azji Centralnej. G³ówny cel dla nowego rz¹du to jak najszybsze zahamowanie dalszej degradacji gospodarki republiki z powodu pandemii koronawirusa.

Ostatnie wyniki wyborów w Kazachstanie potwierdzi³y, ¿e Kazachowie doceniaj¹ kierunek przemian gospodarczych, spo³ecznych i politycznych w pañstwie i chc¹ niezmiennej kontynuacji tego rozwoju. Ponadto, niebagateln¹ rolê w spo³eczeñstwie odgrywa wzglêdnie du¿e zaufanie do dotychczasowych dzia³añ rz¹du w trudnym przecie¿ okresie koronawirusowej pandemii. Nowy rz¹d bêdzie bez w¹tpienia kontynuowa³ politykê spo³eczn¹ i gospodarcz¹ poprzedniego. I to nie tylko ze wzglêdu na brak rzeczywistych przetasowañ na scenie politycznych (wybory, które odby³y siê 10 stycznia br. wygra³a partia Nur-Otan, która jest ich niezmiennym zwyciêzc¹ od czasu proklamowania niepodleg³ego Kazachstanu), ale z uwagi na fakt, ¿e dotychczasowe dzia³ania w tych obszarach przynosi³y wymierne efekty.

Kazachstan – jakie wyzwania stoj¹ przed nowym rz¹dem?

Przed nowym rz¹dem stoi szereg powa¿nych wyzwañ wewnêtrznych (gospodarczych i spo³ecznych) i zewnêtrznych (napiête relacje z Rosj¹). Pierwszoplanowym celem pozostaje jak najszybsze zahamowanie dalszej degradacji gospodarki republiki. Na skutek pandemii 4,5 mln obywateli czasowo utraci³o dochody. Do tej grupy skierowano pomoc finansow¹ z bud¿etu w wysokoœci 4,5 mld z³, a nie jest to jedyna forma ³agodzenia spo³ecznych skutków pandemii. Ca³y plan pomocy spo³ecznej zak³ada wsparcie spo³eczne do 2023 r., a ³¹czne wydatki na ten cel maj¹ wynieœæ 1 bln tengów (ok. 10 mld z³).

Bez w¹tpienia nowy rz¹d bêdzie te¿ kontynuowa³ dotychczasowy, mocno ju¿ zaawansowany program rozwijania gospodarki ekologicznej i opartej na nowych technologiach. Szczególnie wa¿ne bêdzie silne wsparcie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (700 tys. podmiotów), do których dedykowany jest program uzupe³niania kapita³u obrotowego ze œrodków Banku Narodowego. Do koñca 2021 r. ma byæ przeznaczone na ten cel dodatkowe 200 mld tengów (ok. 2 mld z³), co daje ³¹czna kwotê dofinansowania na poziomie 800 mld tengów (ok. 8 mld z³). Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e wszystkie programy pomocowe mocno nadwyrê¿y³y stan rezerw finansowych pañstwa, co z kolei prze³o¿y siê te¿ na mniejsze zdolnoœci inwestycyjne, by pobudziæ gospodarkê.

Kazachstan wci¹¿ liderem w Azji Centralnej

Planowane dzia³ania, które nowy rz¹d bez w¹tpienia przyjmie jako kontynuacjê procesów zapocz¹tkowanych przez poprzedni¹ w³adzê, ma na celu zapewnienie jak najszybszego zniwelowania negatywnych skutków ekonomicznych pandemii i aktywowanie wzrostu gospodarczego. W œredniookresowej perspektywie mo¿na siê wiêc spodziewaæ, ¿e Kazachstan pozostanie na pozycji gospodarczego lidera regionu, coraz szybciej skracaj¹c dystans do grupy krajów rozwiniêtych, a pod wzglêdem zaawansowania procesów proekologicznych i ochrony œrodowiska czy cyfryzacji nie bêdzie odbiega³ od wskaŸników dla tej grupy pañstw.

Football news:

Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago
Solskjaer is the only one who beats Guardiola more often than he loses, out of the coaches with 4 + meetings