Poland

Koniec mydlanej opery w Ammanie

O potêdze i znaczeniu rodu Haszymidów przypominaj¹ na ulicach Ammanu zdjêcia rodziny królewskiej i króla Abdullaha II. Dynastyczna idylla okaza³a siê jednak z³udna. 3 kwietnia przyrodni brat monarchy – Hamza, znalaz³ siê w areszcie domowym, oskar¿ony o próbê zamachu stanu

EPA/MOHAMMAD ALI/pap

Pa³acowy przewrót w Jordanii zosta³ spacyfikowany w zarodku. Pokaza³ jednak, ¿e jeden z najwierniejszych sojuszników Zachodu na Bliskim Wschodzie nie jest tak¹ oaz¹ spokoju, za jak¹ chcia³ uchodziæ. A to on jest spoiwem stabilnoœci regionu.

Nie jestem osob¹ odpowiedzialn¹ za za³amanie siê zarz¹dzania krajem, korupcjê i niekompetencjê, które dominowa³y w strukturach w³adzy przez ostatnie 15–20 lat i z latami stawa³y siê coraz wiêksze. Nie jestem odpowiedzialny za to, ¿e ludziom brakuje wiary w instytucje – mówi, wpatruj¹c siê intensywnie w oko kamery w telefonie, Hamza. – Dotarliœmy do punktu, kiedy nikt nie jest w stanie wyraziæ opinii na jakikolwiek temat bez prób przeœladowania go, aresztowania, znêcania siê czy gro¿enia – dorzuca.

41-letni Hamza to przyrodni brat króla Jordanii Abdullaha II, najstarszy z synów ostatniej z ¿on panuj¹cego w latach 1952–1999 króla Husajna, Noor. By³ ledwie o krok od tronu – od œmierci ojca a¿ do 2004 roku cieszy³ siê tytu³em nastêpcy tronu. Straci³ go jednak, a wraz z nim zapewne znaczn¹ czêœæ wp³ywów na dworze królewskim i w jordañskiej polityce. Wygl¹da na to, ¿e pomimo up³ywu lat wcale siê z tym nie pogodzi³: spokojne, ale dramatyczne w swojej wymowie...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude