Poland

Konkurs Chopinowski: Wyraźna dominacja Azji

B³êdne okaza³y siê – przynajmniej na razie – przewidywania pesymistów, ¿e ta rywalizacja pianistów nie dojdzie do skutku z powodu pandemii. Spoœród 160 pianistów zaproszonych do Warszawy na lipcowe, opóŸnione eliminacje XVIII Konkursu Chopinowskiego, zrezygnowa³a z udzia³u jedynie ósemka kandydatów.

Poziom przes³uchañ by³ bardzo wysoki, skoro miêdzynarodowe jury zdecydowa³o zakwalifikowaæ 87 wykonawców (regulamin zak³ada³ udzia³ w konkursie 80 pianistów). A oprócz tego prawo startu ma dziewiêcioro pianistów, którzy w ostatnich latach zdobyli g³ówne nagrody na innych konkursach, wymienionych w regulaminie.

Geografia uczestników konkursu jest bardzo wyrazista. Prawie 50 z nich to pianiœci z Azji, najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ Chiñczycy – 22 osoby. Jest te¿ 14 reprezentantów Japonii, siódemka z Korei Po³udniowej oraz dwoje przedstawicieli Tajpej.

W konkursie weŸmie udzia³ 16 pianistek i pianistów z Polski. Przedstawicieli Europy i Ameryki s¹ w zdecydowanej mniejszoœci, co jest o tyle ciekawe, ¿e w przesz³oœci pianiœci rosyjscy zawsze liczyli siê w konkursowej stawce. W tym roku zaœ jest ich tylko trójka. Podobnie jest pianistami z USA czy Kanady, a wiêkszoœæ tych, który zostali zakwalifikowani w tym roku, tak¿e ma azjatyckie korzenie.

Nie ma w ogóle Francuzów, jest jeden Brytyjczyk (Yuanfan Yang), interesuj¹ca zapowiada siê udzia³ ekipy w³oskiej (3 osoby) s¹ jeszcze przedstawiciele Armenii, Kuby, £otwy, Tajlandii i Wietnamu. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e w tym roku wyst¹pi¹ dwaj finaliœci poprzedniego Konkursu Chopinowskiego – Georgijs Osokins z £otwy oraz nasz Szymon Nehring, a tak¿e Rosjanin Nikolay Khozyainov, który dotar³ do fina³u w 2010 roku lecz te¿ nie zdoby³ nagrody. Mia³ wtedy 18 lat i dla wielu s³uchaczy by³ jednym z faworytów.

Tegoroczne eliminacje cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem publicznoœci, wszystkie bilety na przes³uchania zosta³y sprzedane. Równie¿ internetowe transmisje zyska³y olbrzymi¹ widowniê, odnotowano ponad cztery miliony wejœæ.

XVIII Konkurs Chopinowski rozpocznie siê 3 paŸdziernika, dzieñ po tradycyjnej, uroczystej inauguracji. Zwyciêzcy wyst¹pi¹ na koncercie laureatów 21 paŸdziernika.

Football news:

Barca secretary after 0:0 with Cadiz: We support Koeman. He is our coach
Rüdiger about the future: I haven't talked to other clubs yet, only with Chelsea
Roma can appeal against the removal of Pellegrini in the match with Udinese
Gerard Pique: I'm not in Barca to be second or third, but to fight for trophies
Mourinho about 1-0 with Udinese: The first 35 minutes of Roma showed their best quality football of the season
Where is Leo Messi? Cadiz fans trolled Barca with a song after 0:0
Koeman about the referee after 0:0 with Cadiz: In this country, they are removed for nothing