Poland

Kredyty na coraz dłuższy termin i większe kwoty

Adobe Stock

Wyd³u¿anie terminów umów pozwala na udzielanie wiêkszego finansowania. Teraz przynosi to bankom zyski, ale w przysz³oœci mo¿e odbiæ siê czkawk¹.

O ile teraz œredni okres kredytowania kredytów gotówkowych wynosi 53 miesi¹ce, o tyle jeszcze rok temu by³o to 48 miesiêcy, w 2019 r. by³o 45, a w 2018 r. tylko 42 miesi¹ce. Wyd³u¿a siê te¿ œredni okres hipotek i siêga teraz rekordowych 24,3 roku wobec 22,6 cztery lata temu.

– O zdolnoœci kredytowej decyduj¹ trzy g³ówne parametry: stopy procentowe, dochody i okres kredytowania. Jeœli te dwa pierwsze s¹ bez zmian, zwiêkszenie zdolnoœci kredytowej i dziêki temu mo¿liwoœæ zaci¹gniêcia przez klientów kredytu na wy¿sz¹ kwotê mo¿liwe jest dziêki wyd³u¿eniu okresu kredytowania – t³umaczy prof. Waldemar Rogowski, g³ówny analityk Biura Informacji Kredytowej.

– Obserwujemy du¿e zró¿nicowanie dynamiki akcji kredytowej w poszczególnych przedzia³ach kwotowych udzielanych kredytów. Zjawisko to dotyczy wszystkich trzech g³ównych rodzajów kredytów, czyli gotówkowych, mieszkaniowych i ratalnych – dodaje Rogowski. W efekcie szybko przybywa kredytów o du¿ej wartoœci, znacznie wolniej roœnie lub wrêcz spada, sprzeda¿ tych na niskie kwoty.

W tym roku kredyty mieszkaniowe warte ponad 350 tys. z³ stanowi¹ ju¿ 33 proc. i 54 proc. nowej sprzeda¿y pod wzglêdem odpowiednio liczby i wartoœci umów. Jeszcze w 2016 r. by³o to 13 proc. i 29 proc. Ale wzrost udzia³u tych du¿ych kredytów w nowej sprzeda¿y widoczny jest te¿ w porównaniu z 2020 r. (po 5 pkt proc.). Podobne trendy s¹ w kredytach gotówkowych, rekordowy udzia³ w sprzeda¿y maj¹ te warte ponad 30 tys. z³.

– To ryzykowne zjawisko, bo kredyty wysokokwotowe obarczone s¹ wyraŸnie wy¿szym poziomem szkodowoœci ni¿ te opiewaj¹ce na ni¿sze kwoty – mówi ekspert BIK. Bior¹c pod uwagê kredyty gotówkowe i ich stan po 40 miesi¹cach od udzielenia, te niskokwotowe (nieprzekraczaj¹ce 4 tys. z³) maj¹ wskaŸnik szkodowoœci (opóŸnienie w sp³acie ponad 90 dni) nieprzekraczaj¹cy 5 proc. W przypadku tych na du¿e kwoty jest dwukrotnie wy¿szy. Podobnie jest w hipotekach. W przedziale 500 tys. – 1 mln z³ wskaŸnik jest trzy razy wy¿szy ni¿ w grupie 250–500 tys. z³, gdzie wynosi 2,1 proc., a w przypadku kredytów powy¿ej 1 mln z³ jest wy¿szy a¿ 12-krotnie.

– Banki powinny bardzo skrupulatnie obserwowaæ, jak sp³acane s¹ kredyty wysokokwotowe. Na pewno musz¹ ostro¿nie ich udzielaæ. Pokusa jest du¿a, bo sprzedaj¹c kredyt o du¿ej wartoœci, mo¿na uzyskaæ szybszy wzrost portfela, zainkasowaæ wy¿sz¹ prowizjê czy pobraæ wy¿sz¹ op³atê od udzielenia przy mniej wiêcej sta³ych kosztach samego procesu kredytowego, pierwotna op³acalnoœæ wiêc dla banku jest wy¿sza. Jednak ryzyko kredytowe w przysz³oœci jest wiêksze – podkreœla Rogowski.

W raporcie o stabilnoœci sektora finansowego NBP wskazuje, ¿e banki powinny wymagaæ, aby kredytobiorcy dysponowali odpowiednimi buforami dochodowymi, umo¿liwiaj¹cymi sp³atê kredytów nawet przy istotnie wy¿szych ni¿ obecnie stopach procentowych, niezale¿nie od formu³y oprocentowania kredytu i wartoœci zabezpieczenia. – Obserwujê obecnie trzy g³ówne rodzaje ryzyka dotycz¹ce kredytów w polskich bankach: prawne hipotek walutowych, stopy procentowej, dotycz¹ce szczególnie kredytów na wysokie kwoty i kredytobiorców z wysokim DTI (koszty obs³ugi d³ugu w relacji do dochodów – red.) oraz generalnie ryzyko dotycz¹ce udzielania kredytów na wysokie kwoty ze wzglêdu na ich wy¿sz¹ szkodowoœæ – mówi ekspert BIK.

Football news:

Ronaldinho: I'm watching Milan, I hope they will continue to progress. I'm waiting for Monza in Serie A
Lautaro Martinez: Messi is the best player in the world. He is a model for everyone, we must learn from him
Manchester United and Real Madrid are close to an agreement on Varane. The defender will be paid 45-55 million euros
Fernando Torres took charge of the Atletico U19 team
Milan is Interested in Brandt from Borussia Dortmund
Novak Djokovic: Zlatan is a real fighter and a champion. I hope Milan will perform well in the Champions League
Lewandowski about the prize for the best player in Germany: Getting it twice in a row is a rare phenomenon, I am proud