Poland

Kreml o „Pałacu Putina”: Atak informacyjny na prezydenta

Rosja

fot. palace.navalny.com

Doniesienia w sprawie „pa³acu Putina” s¹ nieprawdziwe i maj¹ na celu „zbudowanie sytuacji” - powiedzia³ Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla.

Wspó³pracownicy siedz¹cego w wiêzieniu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego opublikowali jego ostatnie œledztwo o rosyjskiej korupcji. Wed³ug materia³u, opublikowanego na YouTube, na nadmorskiej skale niedaleko Gelend¿iku nad Morzem Czarnym w ci¹gu ostatnich piêtnastu lat budowany jest ogromny, prywatny pa³ac dla prezydenta Rosji W³adimira Putina – pomnik rosyjskiej korupcji. Na jego budowê wydano ju¿ równowartoœæ ponad 1,2 mld dolarów.

Dowiedz siê wiêcej: „Pa³ac Putina” za miliard dolarów

Poprzez skomplikowany system podstawionych firm budowê od lat finansuj¹ przyjaciele prezydenta, m.in. szef „Transniefti” i by³y oficer KGB Niko³aj Tokariow, szef „Rosniefti” i by³y oficer KGB Igor Seczin oraz dwaj bliscy Putinowi miliarderzy z Petersburga Jurij Kowalczuk i Giennadij Timczenko. Zarz¹dza zaœ ogromn¹ nieruchomoœci¹ firma Michai³a Sze³omowa, krewnego prezydenta ze strony jego matki Marii Sze³omowej. W sumie, w budowê, zarz¹dzanie i utrzymanie pa³acu zaanga¿owanych jest wiêkszoœæ znanych publicznie przyjació³ prezydenta z czasów jego dzieciñstwa i m³odoœci, którzy gwa³townie wzbogacili siê po dojœciu Putina do w³adzy.

Œledztwo Nawalnego w sprawie pa³acu komentowa³ w programie „Moskwa.Kreml.Putin” w telewizji Rossija 1 rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak relacjonuje agencja Interfax, poradzi³ on tym, którzy zapoznali siê z materia³em, aby zadali sobie pytanie, „co pa³ac ma wspólnego z Putinem”. 

- Czytasz akapit i zadajesz sobie pytanie, co Putin ma z tym wspólnego? No có¿, pewnie taki pa³ac jest, w Gelend¿yku wszyscy mówi¹, ¿e naprawdê jest ogromny obiekt itd. Ale ma kilku w³aœcicieli, jest to obiekt prywatny - przekonywa³ Pieskow.

- Biznesmeni, jeœli dzia³aj¹ zgodnie z prawem, mog¹ posiadaæ dowolne obiekty i przedmioty - mówi³, zarzucaj¹c Nawalnemu k³amstwa o zwi¹zkach pa³acu z Putinem. Materia³ nazwa³ „atakiem informacyjnym”. - Tak nale¿y to traktowaæ - stwierdzi³.

Pieskowowi przypomniano w programie, ¿e film przedstawia m.in. takie czêœci pa³acu, jak „akwadyskoteka”. Rzecznik Kremla w odpowiedzi stwierdzi³, ¿e to „prawdopodobnie b³¹d w t³umaczeniu z angielskiego”. - Zwyk³y cz³owiek ogl¹da to emocjonalnie, ¿e to jakiœ luksusowy przedmiot, a (autorzy materia³u - red.) mówi¹ mu - to jest przedmiot Putina, to jest przedmiot Putina, a potem (na filmie - red.) Putin p³ywa w basenie, prawda? Cz³owiek myœli - Bo¿e, to jest fotografia Putina. Tak - z roku, kiedy Putin p³ywa³ w zimnym Jeniseju. I nadal to robi, gdy nadarzy siê okazja - powiedzia³ Pieskow.

Zaznaczy³, ¿e Kreml „od dawna wiedzia³, ¿e szykuj¹ siê takie „pseudoodkrycia i ataki informacyjne na prezydenta”. Telewidzom radzi³, by „myœleli g³ow¹, uwa¿ali i nie pozwalali nikomu robiæ z siebie idioty”. - Trzeba tylko zadaæ sobie pytanie, dlaczego Putin, dlaczego? (...) Nie ma odpowiedzi na to pytanie, dlaczego przypisuje siê to wszystko Putinowi - powiedzia³.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7