Poland

Kto kupi Bank Handlowy? I ile za niego zapłaci

Fotorzepa, Rafa³ Guz

Chêtnych na kupno polskiego biznesu detalicznego Citi mo¿e nie byæ wielu i raczej nie bêd¹ sk³onni do zap³acenia ceny zbli¿onej do wartoœci ksiêgowej. Rynek bankowy jest trudny, a skala wystawionego na sprzeda¿ biznesu niewielka.

Pierwsze pytanie dotyczy tego, jaka mo¿e byæ struktura transakcji. Citigroup planuje sprzedaæ bankowoœæ detaliczn¹ w 13 krajach (w tym w Polsce) i daje sobie na to dwa lata.

Kluczowa bêdzie cena

Byæ mo¿e Amerykanie zdecydowaliby siê na sprzeda¿ wszystkich tych biznesów w jednej transakcji, np. funduszowi private equity. Dziêki jednorazowej transakcji Citi pozby³oby siê problemu z prowadzeniem osobnych procesów sprzeda¿y dla ka¿dego z rynków i mog³oby szybciej zamkn¹æ temat, co kupuj¹cemu da³oby szansê na uzyskanie ni¿szej ceny ni¿ w razie osobnych transakcji. Jednak takie podejœcie mo¿e byæ o tyle trudne, ¿e grupa musia³aby odpowiednio zarz¹dziæ licencjami bankowymi w ró¿nych krajach, i – byæ mo¿e – konieczne by³oby przekszta³cenie pozosta³ego biznesu w oddzia³y bankowe.

Jeœli Citi mia³by sprzedawaæ swoje detaliczne biznesy pojedynczo, to w przypadku naszego rynku naturalnym kandydatem na nabywcê powinny byæ dzia³aj¹ce tu banki. Z naszych informacji wynika, ¿e pomimo pierwszych komentarzy o wielu potencjalnych chêtnych, zainteresowanie prawdopodobnie bêdzie ma³e.

– Czasy dla bankowoœci w Polsce s¹ trudne, a dzia³alnoœæ detaliczna Handlowego w 2020 r. zanotowa³a stratê i biznesowo nie jest wyj¹tkowo atrakcyjna, a dodatkowo jest ma³a – mówi nam jeden z bankowców, chc¹cy zachowaæ anonimowoœæ.

Segment ten ma 7,2 mld z³ aktywów i 1,3 mld z³ kapita³u (w tym ponad 200 mln z³ stanowi goodwill). Kredyty gotówkowe stanowi¹ 2 mld z³, hipoteki – 2,3 mld z³, a karty kredytowe – 3 mld z³. W 2020 r. przyniós³ prawie 140 mln z³ straty netto (ju¿ po oczyszczeniu o odpis czêœci goodwillu) wobec 160 mln z³ zysku w 2019 r.

Jednym z g³ównych problemów jest niewielka skala wystawionego na sprzeda¿ biznesu. – Przejêcie du¿ego banku pod wzglêdem poœwiêconego na to czasu i kosztów jest podobnie problematyczne jak ma³ego, a w tym przypadku wolumen jest bardzo ma³y. Czo³owych piêæ–szeœæ banków jest w stanie organicznie urosn¹æ na w³asnych zasadach, przy znanym poziomie ryzyka i g³ównie dziêki swoim klientom, o te 7 mld z³ w zaledwie rok, pó³tora. I to bez nara¿ania siê na zagro¿enia zwi¹zane z przejêciami, takie jak wiêksze koszty integracji i odp³yw klientów po fuzji – dodaje nasz rozmówca.

P³yn¹ce z rynku informacje wskazuj¹, ¿e banki nie s¹ sk³onne zaoferowaæ ceny zbli¿onej do wartoœci ksiêgowej (Handlowy ma ten segment wyceniony w swoich ksiêgach na 1,3 C/WK). Ca³y bank notowany jest ze wskaŸnikiem 0,74, a to mo¿e i tak byæ du¿o jak na szykowan¹ transakcjê. Kupuj¹cy bêd¹ prawdopodobnie wymagaæ du¿ego dyskonta, aby wykazaæ spory badwill (czyli okazyjny zysk bêd¹cy ró¿nic¹ miêdzy cen¹ zakupu a wartoœci¹ ksiêgow¹), który móg³by pokryæ koszty integracji.

Z naszych informacji wynika, ¿e banki frankowe prawdopodobnie nie bêd¹ mog³y dokonaæ przejêcia ze wzglêdu na czekaj¹ce ich koszty, choæ dla mBanku i Millennium pod wzglêdem biznesowym omawiane aktywa mog³yby byæ odpowiednie. Chodzi g³ównie o ponad 600 tys. aktywnych kart kredytowych Handlowego – ich posiadaczom przejmuj¹ce banki mog³yby zaoferowaæ bardziej kompleksow¹ ofertê.

Dla PKO BP, Pekao i Santandera detal Handlowego to u³amek ich dzia³alnoœci i prawdopodobnie gra niewarta œwieczki. Szczególnie ¿e przejêcie bankowoœci prywatnej i wealth management od Handlowego prawdopodobnie zosta³oby Ÿle odebrane przez jego dotychczasowych klientów i ci mogliby szybko odejœæ po fuzji (nie najlepsze doœwiadczenia z takimi klientami mia³ Santander po przejêciu Deutsche Banku Polska).

Celem wzrost organiczny

Wiêkszoœæ przepytanych przez nas banków nie odpowiedzia³a, czy przyjrzy siê biznesowi detalicznemu Handlowego i podkreœli³a, ¿e nie komentuje takich spraw. Pekao i Santander zaznaczy³y, ¿e koncentruj¹ siê na wzroœcie organicznym.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude